10/2003. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet

Egységes szerkezetben!
Hatályos: 2016. 07. 01. napjától.

Fertőrákos Község Önkormányzatának
10/2003. (VIII.1.) r e n d e l e t e
a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23.§-a valamint ezek végrehajtására kiadott kormány és miniszteri rendeletek alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

 1. fejezet

 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 A rendelet célja

 

 1. §

 A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják a község köztisztaságával összefüggő feladatok eredményes végrehajtását a köztisztasági szolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét, a települési hulladék elszállításának és elhelyezésének rendjét, továbbá meghatározza a települési szilárd hulladék kezelési díját.

 

A rendelet hatálya és tárgya

 

 1. §6

 (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Fertőrákos község közigazgatási területére.

 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Fertőrákos község közigazgatási területén ingatlantulajdonnal rendelkező természetes és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli társaságokra, intézményekre, gazdálkodó szervezetekre, egyéni vállalkozókra

 

(3) A gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező, elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 31. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik.

 

(4)7 A rendelet tárgyi hatálya a települési hulladékra vonatkozó önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására és annak kötelező igénybevételére, valamint a hulladék kezelésére terjed ki.

 

 

 1. fejezet

 Értelmező rendelkezések

 

 1. §6
 2. §E rendelet alkalmazása szempontjából:

 

 1. a)Települési szilárd hulladék:
 2. aa)háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt lakóhelyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező,
 3. ab)háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező – külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.
 4. b)Települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett hulladékká vált folyadék, amely:
 5. ba)emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb közműpótló berendezéseinek ürítéséből, vagy
 6. bb)a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerből, vagy
 7. bc)gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik.
 8. c)7 hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (továbbiakban közszolgáltatás): A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban T.) 2. § (1) bekezdés 27. pontja tartalmazza.
 9. d)Szabványos hulladékgyűjtő tartály: a közszolgáltató által géppel üríthető, az érvényes szabvány szerint gyártott: 60, 110, 120 és 240 literes kukatartály, valamint 1,1 m3-es konténerek.
 10. e)Nem lakott épület: olyan lakóház, illetve többlakásos épületben lévő olyan lakás, melyet legalább egy hónapig nem laknak és ezt a szolgáltatónak előzetesen írásban bejelentik. Kivétel az olyan többlakásos lakóházban lévő lakás, ahol a díjfizetés szerződés alapján, együttesen történik.
 11. f)Egyéb szilárd hulladék: háztartási hulladéknak nem minősülő, a lakás használata folytán feleslegessé, nagyobbrészt használhatatlanná vált tárgy, melynek hosszmérete a 3 m-t, területi mértéke a 9 m2-t és térmértéke a 2 m3-t nem haladja meg (lim-lom).

 

 

III. fejezet

 

JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

 

Az önkormányzat kötelezettsége

 

 1. § 7

 

 1. § (1) Fertőrákos Községi Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére, ártalmatlanítására és hasznosítására önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatain belül közszolgáltatást szervez és tart fenn.

 

(2) Fertőrákos közigazgatási területén a közszolgáltatást az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban közszolgáltató) látja el.

 

(3) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatokat a T. 32/A. § (2) bekezdése alapján a Koordináló szerv látja el.

 

 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

 

 1. §

 

(l) A közszolgáltató és a hulladék, ill. ingatlan tulajdonosa között a közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony a szolgáltatás biztosításával, illetve szerződéskötés alapján jön létre. A közszolgáltató a szerződés jogosultjával szemben a teljesítést csak jogszabályban, ill. a jelen rendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti illetőleg korlátozhatja.

 

(2) A közszolgáltató a települési szilárd hulladék elszállítását kötelezően heti egy alkalommal végzi.

 

(3) A tartályok megfelelő mennyiségben történő beszerzéséről és az ingatlanon történő elhelyezéséről a tulajdonos igénye esetén – a felmerülő költségek megtérítése

ellenében – a közszolgáltató köteles gondoskodni. Amennyiben a tartályt a köz –

szolgáltató bocsátja az igénybe vevő rendelkezésére, annak használatáért használati díjat kell fizetni.

A használatra bocsátott tartály karbantartását, felújítását és szükség szerint kicserélését a közszolgáltató végzi, a hozzá beérkezett jelzés alapján.

Ez a szolgáltatás díjmentes, ha a cserét a szabványosított tartály rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.

 

(4) 6

 1. §

 

(1) A közszolgáltató az ürítésre átvett tartályt köteles az átvétel helyére visszahelyezni.

 

(2) Az ürítés során közterületen keletkezett szennyezést a közszolgáltató köteles azonnal eltakarítani.

 

(3) Háztartási hulladék elszállítását végző jármű személyzete, csak az adott területen rendszeresített tartályban elhelyezett hulladékot köteles elszállítani.

 

(4) A nem rendszeresen keletkező többlet hulladékot a közszolgáltató csak a tőle vásárolható emblémás műanyag zsákban szállítja el.

 

(5) 7

 

(6) 7 A közszolgáltató a T. 44. §-a alapján évente legalább 1 alkalommal gondoskodik a házhoz menő, ingyenes lomtalanítás megszervezéséről.

 

(7)7

 

A közszolgáltatást igénybe vevő jogai és kötelezettségei

 

 1. §

 

(l) A helyi közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan tulajdonosa – amennyiben a használó, bérlő szerződést köt a közszolgáltatóval, a használó, bérlő – az ingatlanon keletkező települési hulladék elszállításáról – a jelen önkormányzati rendeletben meghatározott módon – a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. A szerződés egyes tartalmi elemeit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

 

(2) Települési szilárd hulladékot tilos felhalmozni.

Elszállításáról a közszolgáltató által megadott szállítási napon a gyűjtő járművel megközelíthető, ürítésre alkalmas közterületre kell kihelyezni. A kihelyezett gyűjtőtartály nem akadályozhatja a gyalogos- és gépjármű forgalmat és az elhelyezése nem járhat baleset, vagy károkozás előidézésének veszélyével.

 

(3) 7 A közszolgáltatást igénybevevő a települési szilárd hulladék elszállítására a közszolgáltató által meghatározott térfogatú és darabszámú tartályt köteles használni. A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítják, melynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg. A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére az erről szóló igazolást Fertőrákos Községi Önkormányzat Jegyzője állítja ki.

 

(4) Amennyiben a szabványos hulladékgyűjtő edény a közszolgáltatást igénybe vevő tulajdona, a rendeltetésszerű használat során a hulladékgyűjtő edényben keletkezett károkért a tulajdonos köteles helyt állni és azok tisztaságáról gondoskodni.

 

(5) A közszolgáltatást igénybe vevő kötelessége a kihelyezett tartályok fedettségét biztosítani, azok és környezetük rendszeres tisztításáról gondoskodni. Csak olyan műszaki állapotú tartályok használhatók, amelyekkel biztosítható a zavartalan, biztonságos, szóródás és pormentes hulladék ürítés a szállítójárműbe.

 

(6) Gyűjtőedény közterületen történő – szemétgyűjtés idején túli – elhelyezése csak közterület-használati engedéllyel lehetséges, amely engedély csak műszakilag indokolt esetben adható meg.

A gyűjtőedény közterületen történő elhelyezése műszakilag indokolt: ha a gyűjtőedény érintet ingatlanon belüli elhelyezésének jogszabályokban előírt feltételei hiányoznak, illetve nem teremthetők meg.

 

(7) A közszolgáltatást igénybe vevő köteles a kiürített edényt a szállítás napján az érintett ingatlanon belülre, illetve a közterület – használati engedélyben foglalt helyre visszahelyezni. Köteles az illetéktelenek hozzáférését megakadályozni zárt kukatároló, illetve közterületen engedéllyel történő tárolás esetén: zárható kuka, illetve konténerfedél alkalmazásával.

 

(8) A tartályba tilos mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes hulladékot vagy egyéb  olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozók  testi épségét vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő és ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetet.

 

(9) Ha a közszolgáltató észleli, hogy a tartályban olyan anyagot, tárgyat helyeztek el, amely nem minősül háztartási hulladéknak, az elszállítást megtagadhatja.

 

(10) 6 Ha a tartályba került hulladék nedves, összetömörödött vagy befagyott és összsúlya olyan mértékben meghaladja a tartály terhelhetőségét, hogy emiatt kiüríteni nem lehet, a közszolgáltató az elszállítást megtagadhatja. A közszolgáltatást igénybe vevő köteles az ilyen okból visszamaradt hulladék elhelyezését saját költségén biztosítani, illetve a ki nem üríthető tartályt használhatóvá tenni. A tartályok mechanikai védelme érdekében a tartályban elhelyezhető háztartási hulladék maximális tömege:

 

– 60 literes tartály esetén: 15 kg

 

– 110 literes tartály esetén: 25 kg

 

– 120 literes tartály esetén: 25 kg

 

– 240 literes tartály esetén: 50 kg

 

– 1100 literes tartály esetén: 250 kg

 

 

(11) A lakóépület tulajdonosa, ha a szennyvízcsatornára még nem kötött rá a keletkezett folyékony hulladékot (szennyvíz) – környezetszennyezést kizáró módon – zárt aknában köteles gyűjteni és szükség szerint – kizárólag jogosítvánnyal rendelkező közszolgáltató által üríttetni. Ennek igénybevételét a kötelezettnek kell 2 évre visszamenőlegesen igazolni.

 

(l2) A közszolgáltatást igénybe vevő köteles együttműködni a keletkezett hulladék mennyiségének csökkentésében. Köteles a képződő üveg és papír, valamint a veszélyes hulladékát (akkumulátor, elemek, gombelem) a közszolgáltató által kihelyezett szelektív gyűjtőkbe rakni.

 

(13) 6

 

 1. fejezet

 

A közszolgáltatás díjfizetése

 

 1. §

 

 

(1) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltató igénybevételéért az ingatlanhasználó a Koordináló szerv részére közvetlenül vagy a Koordináló szerv által megbízott díjbeszedő útján közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

 

(2) Közszolgáltatás szerződéskötési kötelezettség elmulasztásakor lakásonként 110 literes, továbbá üzlet, iroda, vállalkozás esetén a közszolgáltató által becsült hulladékmennyiség, de legalább 110 literes hulladékgyűjtő tartály után történik a díj megállapítása.

 

(3) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját az ingatlanhasználó váltás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlanhasználó köteles fizetni.

 

(4) A fizetendő közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv vagy az általa megbízott díjbeszedő által összeállított számla kézhezvételét követően, a számlában feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni.

 

(5) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért jogszerűen megállapított és kiszámlázott díjat nem fizeti meg és díjhátraléka keletkezik, akkor a Koordináló szerv a 30 napon belül küldött fizetési felszólításért jogosult az adminisztrációs díjat kiszámlázni ingatlanhasználó részére. Ha a számla kiegyenlítésére a felszólítás dátumát követően került sor, a befizetett összeg először az adminisztrációs díjjal szemben kerül elszámolásra, a fennmaradó összeggel pedig a közszolgáltatási díjhátralékot csökkenti a Koordináló szerv.

 

(6) Az ingatlanhasználó az adataiban bekövetkező változásokat a Koordináló szervnek 15 napon belül köteles bejelenteni.

 

(7) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, ha a Koordináló szerv az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlotta, vagy rendelkezésre állását igazolja.

 

„Adatkezelés

 

8/A. § 7

 

 

 1. fejezet

 

 1. §

 

A rendelkezések betartásának ellenőrzése

 

(l) E rendelettel összefüggő tevékenység végrehajtásának ellenőrzése Fertőrákos

község jegyzőjének feladata.

 

 

 1. fejezet

 

Záró rendelkezések

 

 1. §

 

(l) Jelen rendelet kihirdetése napján, 2003. augusztus l- én lép hatályba, egyidejűleg a 14/1996.(XII.20.)K.t2. rendelet és az azt módosító 6/1997(IX.19.)Kt. rendelet, 1/1998.(II.13.)Kt. rendelet, 18/1998.(XII.15.)Kt. rendelet, 20/1999.(XII.22.K.t. rendelet, 10/2000.(XII.20.)Kt. rendelet, 21/2001(XII.20.)K.t. rendelet, 2/2002.(III.1.)K.t. rendelet, 22/2002.(XII.20.)K.t. rendelet hatályát veszti.

 

 

 

 

Palkovits János                                                                                          Dr. Ekker Éva

polgármester                                                                                                 jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A települési hulladékról és a hozzá tartozó közszolgáltatásról szóló

10/2003.(VIII. l.) rendelet 1. sz. melléklete

a közszolgáltató és az ingatlan tulajdonosa közötti szolgáltatásra

vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeiről

 

A szerződésnek tartalmaznia kell:

 

 • A tevékenységet szabályozó önkormányzati rendelet címét és számát
 • A szerződő felek adatait, elérhetőségi címeit, telefonszámait
 • A szerződés tárgyát
 • A szerződés időbeni érvényességét
 • A települési szilárd hulladék gyűjtésére alkalmas és szükséges edény méretét, az

ürítés gyakoriságát, az átvétel helyét

 • A felmondási időt, mely nem lehet rövidebb 30 napnál. Felmondási ok lehet az ingatlan végleges és teljes körű megüresedése, lebontása, valamint a tulajdonos

(használó) személyében történt változás.

Az esetben, ha a megrendelő a tulajdonos változást jelen szerződés felmondásával

nem jelenti be, és nem közli az új tulajdonos nevét, a közszolgáltatás díját a

bejelentés napjáig a régi tulajdonos viseli.

 • A megrendelő – a közszolgáltatást igénybe vevő – kötelezettségeit:
 • A hulladéktároló edényzetbe háztartási hulladéknak nem minősülő, mérgező, robbanó folyékony anyagot, illetve veszélyes anyagot nem lehet elhelyezni.
 • A hulladék gyűjtéshez olyan műszaki állapotú gyűjtőtartályt kell használni,

melynek a szállító járműbe történő ürítése szóródás mentesen biztosítható.

 • A gyűjtő tartályba hulladékot úgy kell behelyezni, hogy az a gépi ürítést ne

akadályozza.

 • Gondoskodni kell a hulladékgyűjtő edényzetnek a hulladékszállítás napján a

közterületre való ki- és visszahelyezéséről, valamint a közterületen tárolt

edényzet környezetének tisztántartásáról.

 • A kihelyezett tartály a gyalogos és gépjármű forgalmat nem akadályozhatja.
 • A megrendelő kötelezi magát arra, hogy a számlában közölt fizetési határidőre

a díj összegét kiegyenlíti. Tudomásul veszi, hogy a befizetés elmaradása esetén

a tartozás adók módjára behajtható.

 

 • A közszolgáltató kötelezettségeit:
 • A közszolgáltatás folyamatos biztosítása
 • Az edényzet visszahelyezése az átviteli pontra
 • Az ürítés során okozott közterületi szennyeződés azonnali megszüntetése
 • A járatok, szállítási napok változtatási joga illeti meg a szolgáltatót, de erről a sajtón keresztül értesíti a megrendelőt.
 • A közszolgáltató a szerződésben meghatározott (szerződött) mennyiségektől

eltérő hulladék elszállítását külön díjazás, vagy emblémás zsák vásárlási lehetőségének biztosításával is vállalja.

 • A közszolgáltatással kapcsolatos reklamációs helyet, telefonszámot és

időszakot biztosít.

 

 

 

 

6 A települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló

10/2003.(VIII.1.) rendelet 2. sz. melléklete

a közszolgáltatás nettó díjairól

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 A 12/2003. (X. 1.) rendelettel megállapított szöveg.

Hatályos: 2003. 10. 01.-től

2 A 10/2005. (XII. 15.) rendelettel megállapított szöveg.

Hatályos: 2006. 01. 01.-től.

3 A 16/2009. (XII. 23.) rendelettel megállapított melléklet.

Hatályos: 2010. 01. 01.-től

4 A 17/2010. (XII. 21.) rendelettel megállapított melléklet.

Hatályos: 2011. 01. 01.-től

5 20/2011. (XII. 28.) rendelettel megállapított melléklet.

Hatályos: 2012. 01. 01.-től

6 9/2013. (V. 28.) rendelettel megállapított szöveg.

Hatályos: 2013. 06. 01.-től

7 A 6/2016. (VI. 28.) rendelettel megállapított szöveg.

Hatályos 2016. 07. 01. –től.