105/2012.(X.30.) KT. határozat

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

25/2012.

K i v o n a t

 

Készült a Fertőrákosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 30-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

105/2012. (X. 30.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata I. Általános rendelkezések pontja – azonnali hatállyal – az alábbira módosul:

 

I.

Általános rendelkezések

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §; 7. § (3) bekezdése; 8-9. § alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 10 §; 16. §; 21. §; 24. §; és 47. § alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

 

A költségvetési szerv neve: Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Székhelye: 9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.
Létrehozásáról rendelkezőhatározat: 26/1999. (V. 27.) K.t.
Alapítója létrehozáskor: Fertőrákos Községi Önkormányzat
Alapítói jogokat gyakorló szerv neve, székhelye: Fertőrákos Községi Önkormányzat9421 Fertőrákos, Fő u. 139.
Irányító és fenntartó szerv neve, székhelye: Fertőrákos Községi ÖnkormányzatKépviselő-testülete

9421 Fertőrákos, Fő u. 139.

Működtető neve, székhelye: Fertőrákos Községi ÖnkormányzatKépviselő-testülete

9421 Fertőrákos, Fő u. 139.

Közfeladata, alaptevékenysége: Közoktatási feladatok ellátása általános iskolai 1-8. évfolyamokon és alapfokú művészetoktatási feladatok 1-6. évfolyamokon.
Jogszabályban meghatározottalapfeladata: Általános iskolai nevelés-oktatás, 

Nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása,

 

Alapfokú művészetoktatás,

 

A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása,

 

Intézmény típusa Általános iskola és alapfokú művészeti iskolaTöbbcélú intézmény – egységes iskola
Államháztartási szakágazatibesorolása: 852010 Alapfokú oktatás, alapfokú művészetoktatás kivételével
Törzsszáma: 642233
Működési területe: Fertőrákos Község közigazgatási területe
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Fertőrákos Községi ÖnkormányzatKépviselő-testülete

9421 Fertőrákos, Fő u. 139.

Irányító szerv vezetője: Fertőrákos község polgármestere
Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő
Vezetőjének kinevezési rendje: A jogszabálynak megfelelő képesítési követelmények alkalmazásával pályázat alapján, határozott időre
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Az alaptevékenységek vonatkozásában a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályai alkalmazandók, a munkáltatói jogok gyakorlója az intézmény vezetője.
A kizárólag fizikai munkavégzést igénylő tevékenységek ellátása vonatkozásában a Munka Törvénykönyvét kell alkalmazni, a munkáltatói jogok gyakorlója az intézmény vezetője.
A feladat ellátását szolgálóvagyon rendelkezésre bocsátása: Használatba adott ingatlanok:Fertőrákosi 1138 hrsz-ú és 1134/1 hrsz-ú ingatlan.
Adószáma: 16712803-2-08
Bankszámlaszáma: 59100700-11046051
Számlavezető pénzintézete: Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet
Az iskola évfolyamainak száma: 

Ebből alapfokú művészetoktatás évfolyamainak száma:

8
 6
Engedélyezett létszám (fő): 200
Engedélyezett művészetoktatási férőhelyek száma (fő): 80
A költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó szervezet: Fertőrákos Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala9421 Fertőrákos, Fő u. 139.

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata II. Az iskola műkodése rendelkezések pontja – azonnali hatállyal – az alábbira módosul:

 

II.
Az iskola működése

 1. Az iskola élén igazgató áll. Az igazgató a nevelőtestület tagja.
 2. Az iskola igazgatóját a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt), valamint annak a közoktatásban történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (Vhr.) alapján nyilvános pályázat útján Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az igazgató megbízott magasabb vezető beosztású közalkalmazott.
 3. Az igazgató az alkalmazottak tekintetében a teljes munkáltatói jogokat gyakorolja, és irányítja az iskola munkaszervezetét.
 4. Az iskola képviseletére az igazgató jogosult, akinek képviseleti joga általános, teljes körű és önálló.
 5. Az iskola jegyzése akként történik, hogy az iskola körbélyegzője alá az iskola jegyzésére jogosult (igazgató) önállóan írja alá a nevét a hiteles aláírási címpéldány szerint.
 6. Az iskola ügyeinek intézését és az iskola képviseletét az igazgató látja el. A igazgató az SZMSZ-ben szabályozottak szerint jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve az iskola dolgozóira átruházhatja.
 7. Az általános iskolában alapfokú nevelés-oktatás folyik, ahol a tanuló az érdeklődésének, képességeinek és tehetségének megfelelően felkészül a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre.
 8. Az iskola képzőművészeti ágában, grafika és festészet tanszakban folyik alapfokú művészetoktatás.
 9. Az iskolában a nevelés és oktatás egységes, az általános iskolai és az alapfokú művészetoktatást is magában foglaló pedagógiai program szerint, éves munkaterv alapján folyik. Az iskola helyi tanterve elkészítésénél figyelembe veszi a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvét, amely szerint biztosítani kell a kisebbségi népismeret, a kisebbség és anyaországa történelmének tanítását, kulturális hagyományainak, értékeinek megismerését. Az alapfeladat és az alapfokú művészetoktatás jellemzőit egységesen tartalmazó pedagógiai programot az irányító szerv 185/2008. (XII. 15.) K.t. határozatával hagyta jóvá.
 10. Az iskolának nyolc (1-4. és 5-8.) évfolyama van, a székhelyen a maximális tanulólétszáma: 200 fő.
 11. Az iskola az első évfolyamtól kezdődően nyelvoktató német nemzetiségi oktatást folytathat. A nemzetiségi oktatás többletköltségét – törvényben meghatározott módon – az állam, illetve a helyi önkormányzat viseli.
 12. Az iskola gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban résztvevő intézmény. A sajátos nevelési igényű tanulók alapfokú oktatása, nevelése, a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban, integrált formában történik.
 13. A szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata figyelembe vételével a sajátos nevelési igény típusához és súlyosságához igazodó pedagógiai feltételek (személyi és tárgyi feltételek) biztosítása (megléte) mellett, az iskola mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartászavarral) küzdő különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló együttnevelését vállalja.
 14. A fogyatékos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs-rehabilitációs foglalkozásban részesül, szakirányú gyógypedagógus vezetésével, a hatályos törvény által meghatározott időkeret terhére, az intézmény pedagógiai programjában szabályozott módon.
 15. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanuló, továbbá a beilleszkedési/tanulási/magatartási nehézséggel küzdő tanuló (BTM) fejlesztőpedagógiai, logopédiai, pszichológiai foglalkozásban részesül, az intézmény és a pedagógiai szakszolgálati központ közötti munkamegosztás alapján, az intézmény pedagógiai programjában szabályozott módon.
 16. Az iskola elkészíti a tankönyvrendelést és az iskolán belüli tankönyvterjesztést az ellátás helyi rendjében foglaltak szerint szervezi és bonyolítja.
 17. Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá, amelynek szükséges módosítását az alapító okirat módosításának életbe lépése után három hónapon belül kell jóváhagyni.
 18. Az iskolai könyvtár nyilvános könyvtári feladatokat is ellát.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata III. Az iskola feladatai pontja – azonnali hatállyal – az alábbira módosul:

 

III.
Az iskola feladatai

 

Az iskola alapfeladata (államháztartási szakfeladatok rendje szerint, a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletesen kifejtve):

 

Az iskola szakfeladatai 2010. 01. 01.-től:

 

470002 

Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

562913 

Iskolai intézményi étkeztetés

562917

Munkahelyi étkeztetés

852000

Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

852011

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)

852012 

 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,

oktatása (1–4. évfolyam)

852013

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)

852021

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

852022

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

852023

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

852032

Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban

855911

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855912

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

855913

Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése

855914

Általános iskolai tanulószobai nevelés

855915

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

855916

Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

 

Az iskola vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata IV. Az iskola gazdálkodása pontja – azonnali hatállyal – az alábbira módosul:

 

 

IV.

Az iskola gazdálkodása

 

 1. Az iskola alapfeladatainak ellátására a fenntartó az intézmény használatba adja a

– fertőrákosi 1138 hrsz-ú, Fertőrákos, Fő u. 234. szám alatti,

– fertőrákosi 1134/1 hrsz-ú, Fertőrákos, Fő u. 236/A. szám alatti,

ingatlanokat és a működéséhez szükséges ingóságokat.

 

 1. Az iskola a használatába adott ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartási törvényben (2011. évi CXCV. törvény) és végrehajtási rendeletében, valamint az önkormányzat rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik alapfeladatának ellátása érdekében. Az ingatlan vagyont Fertőrákos Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tartja nyilván.
 2. Az iskola önálló költségvetéssel rendelkezik, költségvetési keretei felett teljes jogkörrel rendelkezik. Meghatározott pénzügyi-gazdálkodási tevékenységét Fertőrákos Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az iskola és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a hivatal költségvetési rendjére vonatkozó, az irányító szerv által jóváhagyott szabályzatok tartalmazzák.
 3. Az iskola alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből, szakmai munkaterv alapján látja el. Az iskola éves költségvetését a Polgármesteri Hivatal kezeli azzal, hogy a költségvetési keretek felett az iskola vezetője rendelkezik.
 4. Az iskola önálló éves és évközi költségvetési beszámolóval rendelkezik.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata V. Záró rendelkezések pontja – azonnali hatállyal – az alábbira módosul:

 

V.

Záró rendelkezések

 

Ez a Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2009. (V. 19.) K.t. és 64/2009. (VI. 16.) Kt. és a 105/2012. (X. 30.) Kt. számú határozata szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2012. október 30. napjától lép hatályba.

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításáról a Magyar Államkincstár területi szervét – a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat megküldése mellett – értesítse.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.

Határidő: 2012. november 30.

 

 

 

 

 

 

Kmf.

 

 

Baltigh Márta  sk.                                                                                       dr. Nagy Attila  sk.

polgármester                                                                                                           jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:

                    adm.