11/2001. (IX. 1.) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11 / 200l. /IX.l. / K.t. r e n d e l e t e

a temetőkről és a temetkezésekről

Fertőrákos Önkormányzata Képviselő-testülete /továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. törvény l6. § /l/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, élve a temetőkről és a temetkezésekről szóló l999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 40. § /l/ bekezdésében és 4l. §/3/ bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkező l45/l999./X.l./ Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

l. §

 1. A jelen rendelet hatálya a Fertőrákosi Egyházközség tulajdonában álló temetőnek köztemető céljára fenntartott részére terjed ki.

 2. Az Önkormányzat az /l/ bekezdésben felsorolt temetőre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét a Polgármesteri Hivatal útján teljesíti.

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése,

újbóli használatbavétele

2. §

A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Tv. és a Vhr. szabályait kell alkalmazni.

Temetési helyek, sírjelek

3. §

 1. A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:

a./ Koporsós temetés esetén

 • egyes sírhely

 • kettős sírhely

 • sírbolt

b./² Hamvasztásos temetés esetén

 • kolumbárium (hamvveder fülkék)

 1. A sírhelyek elhelyezése

a./ A sírhelytáblák /parcellák/ között legalább 4 méter széles utat kell hagyni.

b./ A parcellákon belüli sorok közötti távolság 0,6 méter.

c./ A felnőtt és gyermek sírhelyek egymás közötti távolsága 0,5 méter.

 1. A sírhelyek mérete:

  1. ¹ A sírgödör mélysége első koporsó esetén 2,5 méter, urna földbetemetése esetén l,00 méter.

  2. Egy koporsó rátemetésére van lehetőség /kettős sírhelynél egymás mellett kettő/, ebben az esetben a felső koporsó/k/ aljzatának l,6 méter mélységbe kell kerülnie.

  3. A koporsós rátemetés után még kettő darab, egymás mellé helyezendő urnarátemetésre van lehetőség, ekkor a mélység l,00 méter.

  4. A gyermekkoporsós sírhely mélysége 2,00 méter.

  5. A sírhelyek további méretezése:

 1. a felnőtt egyes sírhely hosszúsága 2,l méter, szélessége 0,9 méter,

 2. a felnőtt kettős sírhely hosszúsága 2,l méter, szélessége l,9 méter,

 3. a gyermek sírhely hosszúsága 1,3 méter, szélessége 0,6 méter,

 4. az urnasírhely hosszúsága 0,9 méter, szélessége 0,6 méter.

 1. A sírboltok méretezése:

  1. A rendelet hatálybalépése után építendő sírboltokban legalább kettő koporsó, ill. urna számára kell helyet biztosítani, egyebekben az irányadó az elhelyezendő koporsók, ill. urnák száma.

  2. ¹A koporsósírbolt belső méretei: mélysége 2,5 méter, hosszúsága 2,l méter, szélessége koporsónként 0,9 méter.

  3. Az urnasírbolt belső méretei: mélysége l,00 méter, hosszúsága 0,9 méter, szélessége legalább 0,6 méter, majd elhelyezendő két urnánként még 0,6 méter.

 2. A temetési helyen elhelyezhető sírjelek:

A sírjel, vagy az azon szereplő felirat, ábra, meg kell feleljen a kegyeleti érzés elvárásainak, semmiképpen nem lehet a közízlést, emlékezést sértő.

A sírjel nem foglalhat el a temetési helyeknél nagyobb méretet.

Magassága anyagától függően: műkő ,terméskő esetén legfeljebb1,5m

kopjafa esetén legfeljebb 2,2m

E magassági méreten belül – a Tv. és Vhr. rendelkezéseit figyelembe véve – sírjel az üzemeltető részére történő előzetes bejelentés után, külön engedély nélkül létesíthető.

 1. Az (5) bekezdésben megadott méretnél magasabb, továbbá egyedi formájú vagy egyedi anyagú sírjel tervezett létesítésére építési engedély kérelmet kell benyújtani, mellékelve a vázrajzot és az anyag jellemzését.
  Az építési hatóság a tervezett sírjel magasságát korlátozhatja, ha az a meglevő környezetbe harmonikusan nem illeszthető.

4. §

 1. Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglevő temetési hely felett rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.

 2. Az /l/ bekezdéstől eltérően kell eljárni, ha különösen indokolt esetben erre a polgármester engedélyt ad.

 3. A /2/ bekezdésben foglalt eltérésre csak akkor kerülhet sor, ha a sírhely olyan sírhelytáblában található, amely használatba vételének a Tv. l0. § /3/ bekezdésére tekintettel nincs akadálya.

A temetési helyek feletti rendelkezési jog

5. §

 1. /l/ A 3. § /l/ bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog a megváltás napjával kezdődik, a használati idő a következőképpen alakul:

  1. egyes és kettős sírhely 25 év,

  2. sírbolt 60 év

  3. kolumbárium 10 év

 1. A rátemetés során az eltemetett halott részére koporsós temetés esetén legalább 25 év, urnás földbetemetés esetén pedig legalább l0 év nyugvási /porladási/ időt kell biztosítani.

 2. A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért valamint újraváltásáért díjat kell fizetni, melynek összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

 3. A temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzésekor a rendelkezésre jogosulttal szerződésben kell rögzíteni a sírhely építészeti, kertészeti kialakításának és gondozásának követelményeit.

A temető infrastrukturális létesítményei

6. §

Az önkormányzat a tulajdonában, álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja:

 1. úthálózat

 2. ravatalozó

 3. temető bekerítése

 4. vízvételi lehetőség

 5. hulladéktároló

A következő létesítményekről az önkormányzat az l999. évi XLIII. tv. hatályba lépését követő 5 éven belül gondoskodik:

 1. a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hűtő

 2. illemhely

 3. a temető területének parkosítása, az utak sorfásítása.

7. §

 1. A 6.§-ban felsorolt létesítmények közül

  1. sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező hulladékot, koszorú- és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja,

  2. a mozgássérültek parkolási engedélyük birtokában, az egészségügyi állapotuk vagy életkoruk miatt mozgásukban korlátozott személyek pedig a temető üzemeltetőjének írásos engedélye alapján a temetőben kiépített utakat gépjárművel ingyenesen használhatják.

 2. A temetkezési szolgáltatók, valamint a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők /sírgondozás, kőfaragó, temetői szolgáltatás/ minden olyan megkezdett nap után, amelyen e vállalkozási tevékenységüket végzik, temető-fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni.

 3. A temetkezési szolgáltatók a temető létesítményeit bérleti díj ellenében vehetik igénybe.
  A ravatalozó esetén az igényt – lehetőség szerint – a használat előtt legalább 3 munkanappal előbb kell bejelenteni. A bérleti díjat az igénybevételt megelőzően kell az üzemeltető számára megfizetni.

 4. A temető – fenntartási hozzájárulás díjának és a létesítmények bérleti díjának összegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

 1. A temető területén szolgáltatást nyújtó vállalkozók kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék elszállításáról gondoskodni.

A sírhelyek kertészeti kialakítása, gondozása

8. §

 1. A temetőben a sírok növényzettel való beültetését és gondozását valamint a temető közhasználatú területein a növények telepítését az e rendelet alapján szabad végezni.

 2. A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a temetőrendjét megzavaró, illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények elátvolítására az üzemeltető jogosult.

 3. Tilos a temetési helyen, mellette, vagy mögötte a gondozáshoz használatos szerszámok és egyéb eszközök tárolása.

 4. A sírokra olyan növények telepíthetők, amelyek kifejlett magassága legfeljebb egy méter, valamint nem terjed túl a temetési hely területén. A sírokra örökzöld és lomb-hullató fát ültetni nem lehet.

 5. A sírok közötti utakra növényeket telepíteni nem lehet.

 6. A temetési helyek gondozása során a következő körültekintő gondossággal kell eljárni:

  1. a tevékenység ne sértse mások kegyeleti érzéseit,

  2. a tevékenység mások sírgondozási tevékenységét ne akadályozza,

  3. a tevékenység az utakon való közlekedést ne akadályozza,

  4. a tevékenység búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást,

  5. a keletkező hulladékot a kijelölt gyűjtőedényekben kell elhelyezni,

  6. tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.

A temető rendje

9. §

 1. A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól.

 2. Minden látogató kötelessége a temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése.

 3. A köztemetőben polgári és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt lebonyolítható.

 4. 5 A köztemető nyitva tartása:

a) Április 1. és május 31. között 600– 2000.

b) Június 1. és augusztus 31. között 600– 2100.

c) Szeptember 1. és szeptember 30. között 600– 2000.

d) Október 1. és március 31. között 700– 1800, kivéve Mindenszentek és Halottak napján 700– 2200 között.

 1. A látogatók számára a temető bejáratánál az üzemeltető tájékoztató táblát függeszt ki a temető nyitva tartásáról, vázlatos térképéről és rendjéről.

l0. §

 1. A nyitva tartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. l2 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.

 2. A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak megkezdése előtt – a temető üzemeltetője részére be kell jelenteni.

 3. A temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

ll. §

 1. Tilos

 1. a temetőbe kutyát bevinni, a vak vezető kutya kivételével,

 2. az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani,

 3. hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerakni,

 4. hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni,

 5. hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni,

 6. sírokat a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni.

 7. a kolumbárium fülkék előrészén azt rongáló, vagy a közízlést sértő virágtartó, egyéb díszítés vagy felirat, továbbá az urnafalon semminemű tárgy, díszítés vagy felirat nem helyezhető el.

(2) 4

Záró rendelkezések

l2. §

E rendelet 200l. szeptember l. napján kerül kihirdetésre és 200l. október l-én lép hatályba.

Dr. Ekker Éva Palkovits János

jegyző polgármester

¹ A 4/2003.(III.20.)K.t. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2003. március 20-tól.

2 A 18/2010. (XII. 21.) Kt. rendelettel módosított szöveg. Hatályos: 2010. december 21-től.

3 A 18/2011. (X. 28.) Kt. rendelettel módosított szöveg. Hatályos: 2011. október 28-tól.

4 Módosította a 9/2012. (IV. 24.) Ör. Hatályos: 2012. május 31. napjától.

5 Módosította a 4/2014. (IV. 29.) Ör. Hatályos: 2014. május 1. napjától.

l. számú melléklet

A temetési helyek megváltási díjairól

és az újraváltás díjáról

a./ egyes sírhely 25 év 20.000.-Ft+ÁFA

b./ kettős sírhely 25 év 40.000.-Ft+ÁFA

c./ gyermeksírhely 25 év 4.000.-Ft+ÁFA

d./ sírbolt 60 év

2 személyes : 50.000.-Ft+ ÁFA

4 személyes : 100.000.-Ft +ÁFA

6 személyes : 120.000.-Ft+ÁFA

e./ Kolumbárium (urnafülke) l0 év

egyes fülke 40.000.-Ft+ÁFA

egyes fülke hosszabbítás 20.000,- Ft+ÁFA

kettes fülke 50.000,- Ft+ ÁFA

kettes fülke hosszabbítás 25.000,- Ft +ÁFA

2. sz. melléklet

A temető-fenntartási hozzájárulás díjairól,

a temető egyes létesítményei a vállalkozók részéről történő

igénybevételének bérleti díjáról

l./ A temető-fenntartási hozzájárulás díja: 2.500,-Ft + ÁFA / év/sírhely

2./ A temető egyes létesítményei vállalkozók részéről történő igénybevételének díja:

ravatalozó 2.500,- Ft + ÁFA