1/2015. (I. 27) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzat képviselő-testületének

1/2015 (I. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 375.849 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 112.734 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 0 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft

c) közhatalmi bevételek 51.738 e Ft

d) működési bevételek 45.197 e Ft

e) felhalmozási bevételek 0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.717 e Ft

g) finanszírozási bevételek 159.463 e Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 159.463 e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 246.722 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 122.410 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 6.717 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 375.849 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 266.894 e Ft

aa) személyi juttatások: 65.541 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 17.657 e Ft

ac) dologi kiadások: 89.380 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.250 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 89.066 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 32.787 e Ft

ba) beruházások, 12.787 e Ft

bb) felújítások 18.000 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 2.000 e Ft

c) finanszírozási kiadások 76.168 e Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 76.168 e Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 246.722 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 122.410 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 6.717 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) védőnői tevékenységhez vizsgáló ágy: 60.000,-Ft, szolgálati lakásba páramentesítő: 52.000,-Ft, egyéb nem nevesített kisértékű tárgyi eszközök: 523.000,. Ft

ab) Fő u. 5 + 21 parkolóhely kialakítása beruházás 12.000 e Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

bg) Kőfejtővel szemközti járda és buszöböl 18.000 e Ft,

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) betegséggel kapcsolatos ellátások 1.200 e Ft,

b) lakhatással kapcsolatos ellátások 400 e Ft,

c) felsőfokú oktatásban részvetők támogatása 350 e Ft,

d) rendszeres szociális segély 1.000 e Ft,

e) átmeneti segély 800 e Ft,

f) temetési segély 300 e Ft,

g) idősek köszöntése 850 eFt

h) első lakáshoz jutás támogatása 250 eFt

i) köztemetés 100 eFt

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a) 0 fejlesztési cél,

b) 0 fejlesztési cél.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 0 e Ft többlet/hiány,

b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet/hiány.

(2) Az önkormányzat 2015. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 e Ft

aa) működési célú 0 e Ft

ab) felhalmozási célú 0 e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése 0 e Ft

ba) működési célú 0 e Ft

bb) felhalmozási célú 0 e Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 0 e Ft

ca) működési célú 0 e Ft

cb) felhalmozási célú 0 e Ft

(3) Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 0…….. e Ft

b) külső finanszírozással 0…….. e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 87.405 e Ft,

aa) működési célú e Ft

ab) felhalmozási célú 87.405 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 e Ft,

ba) működési célú 0 e Ft

bb) felhalmozási célú 0 e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 e Ft,

ca) működési célú 0 ……………. e Ft

cb) felhalmozási célú 0 e Ft

(5) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása 0 e Ft

aa) működési célú 0 e Ft

ab) felhalmozási célú 0 e Ft

b) hitel, kölcsön felvétele 0 e Ft

ba) működési célú 0 e Ft

bb) felhalmozási célú 0 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25,0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 25,6 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem tervezünk.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 77.591 e Ft, a céltartalék 5.575 e Ft. A céltartalék tartalmazza a Vízmű fejlesztési Alap tartalékát 1.517 eFt és a Környezetvédelmi Alap lekötött tartalékát 4.058 eFt.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 303.626 ezer forintban állapítja meg.

10. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 112.734 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 0 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft

c) közhatalmi bevételek 51.738 e Ft

d) működési bevételek 45.197 e Ft

e) felhalmozási bevételek 0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.717 e Ft

g) finanszírozási bevételek 87.240 e Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 87.240 e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

303.626 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 174.499 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 122.410 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 6.717 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 303.626 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

11. § Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 194.823 e Ft

aa) személyi juttatások: 15.975 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 4.371 e Ft

ac) dologi kiadások: 80.161 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.250 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 89.066 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 32.635 e Ft

ba) beruházások, 12.635 e Ft

bb) felújítások 18.000 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 2.000 e Ft

c) finanszírozási kiadások 76.168 e Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 76.168 e Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0 e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 174.499 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 122.410 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 6.717 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő

4. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetési szervének költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 30.193 ezer forintban állapítja meg.

14. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 0 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft

c) közhatalmi bevételek 0 e Ft

d) működési bevételek 0 e Ft

e) felhalmozási bevételek 0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft

g) finanszírozási bevételek 30.193 e Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 30.193 e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0 e Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 30.193 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 30.193 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 30.193 e Ft

aa) személyi juttatások: 19.800 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 5.390 e Ft

ac) dologi kiadások: 5.003 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft

ba) beruházások, 0 e Ft

bb) felújítások 0 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft

c) finanszírozási kiadások 0 e Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0 e Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 30.193 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

16. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. Az önkormányzat Fertőrákosi Óvoda költségvetési szervének költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Fertőrákosi Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 42.030 ezer forintban állapítja meg.

18. § (1) A Fertőrákosi Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 0 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft

c) közhatalmi bevételek 0 e Ft

d) működési bevételek 0 e Ft

e) felhalmozási bevételek 0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft

g) finanszírozási bevételek 42.030 e Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 42.030 e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0 e Ft

(2) A Fertőrákosi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 42.030 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0…………. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0…………. e Ft.

(3) A Fertőrákosi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 42.030 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

19. § (1) A Fertőrákosi Óvoda költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 41.878 e Ft

aa) személyi juttatások: 29.766 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 7.896 e Ft

ac) dologi kiadások: 4.216 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 152 e Ft

ba) beruházások, 152 e Ft

bb) felújítások 0 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft

c) finanszírozási kiadások 0 e Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0 e Ft

(2) A Fertőrákosi Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 42.030 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai …………. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: …………. e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

20. § (1) A képviselő-testület a Fertőrákosi Óvoda költségvetési szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11,0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11,0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

21. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

22. § A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,- Ft/év/fő.

23. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Egyéb rendelkezések

24. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit annak felmerülése esetén határozza meg.

25. § E rendelet 2015. év január hó 31. napján lép hatályba.

P.H.

jegyző polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Fertőrákos, 2015. január hó 31. nap

P.H.

jegyző