16/2011 (X. 15.) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2011. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Egyes közterületeken történő dohányzás tilalmáról.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében meghatalmazott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.

(1) Fertőrákos Község közigazgatási területén az alábbi közterületeken tilos a dohányzás:

  1. Fertőrákos Község Önkormányzatának oktatási-nevelési, szociális és egészségügyi intézményeinek területén,

  2. Fertőrákos működő játszóterein,

  3. Fertőrákosi buszmegállók területén,

  4. Fertőrákosi Polgármesteri hivatal egész területén,

  5. Fertőrákosi Kultúrház egész területén,

  6. Fertőrákosi Könyvtár egész területén,

  7. Az a)-g) pontban felsorolt intézmények, épületek illetve építmények telekhatárától számított 20-20 méter távolságban.

(2) A nemdohányzónak nyilvánított közterületen a figyelmeztető táblák helyét a Polgármester jelöli ki.

2. §. 1

3. §.

E rendelet 2011. október 15-én lép hatályba.

Baltigh Márta dr. Nagy Attila

Polgármester Jegyző

Záradék:

A rendelet 2011. október 15-én lép hatályba.

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül.

Dr. Nagy Attila

jegyző

1 Módosította a 9/2012. (IV. 24.) Ör. Hatályba lép 2012. május 31. napján.