16/2013. (XII. 17.) Ör Átmeneti gazdálkodás 2014.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
Fertőrákos Község Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról az alábbiakat rendeli el:
 
  1. §
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) felhatalmazza Fertőrákos Község Önkormányzat Polgármesterét (továbbiakban Polgármester), hogy az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait a 2., és 3. §-ban foglaltak szerint teljesítse.
  1. §
A Polgármester jogosult Fertőrákos Község Önkormányzata kiadásainak 2014. évben, az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belüli, időarányos előirányzat 1/12-d rész 90 %-ának a teljesítésére.
  1. §
 
 
(1)      Az átmeneti gazdálkodás időszakában a Polgármester jogosult a 2013. évben a Fertőrákos Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelete alapján tett kötelezettségvállalásokból, megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeket teljesítésére.
(2)      A Polgármester Fertőrákos Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete megalkotásáig a Fertőrákos Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 12.) önkormányzati rendeletben foglalt költségvetési előirányzataihoz képest új kötelezettséget csak a Képviselő-testület döntése alapján vállalhat.
  1. §
Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket a Fertőrákos Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe be kell illeszteni.
  1. §
Ez a rendelet 2014. január 1. napjával lép hatályba és Fertőrákos Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.
Baltigh Márta                                                       dr. Nagy Attila

             Polgármester                                                                         Jegyző