17/2012. (IX. 25.) önk. r. a helyi állattart. szab. sz. 13/2011. (VI. 30.) önk. r. hat. kívül hely.

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2012. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi állattartás szabályairól szóló 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

hatályon kívül helyezéséről

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

  1. §

 

Hatályát veszti a helyi állattartás szabályairól szóló 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet.

 

 

Záró rendelkezések

 

  1. §

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2013. január 1. napján hatályát veszti.

 

 

Baltigh Márta                                               dr. Nagy Attila

Polgármester                                                       Jegyző

 

Kihirdetési záradék:

 

A rendelet kihirdetésre került 2012. szeptember 30. napján.

 

 

  1. Nagy Attila jegyző