17/2012. (IX. 25.) önkorm. rendelet

A helyi állattartás szabályairól szóló 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

hatályon kívül helyezése

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi állattartás szabályairól szóló 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését az alábbiak indokolják.

 1. A rendelet-tervezet 1. §-hoz:

Az önkormányzati rendeletet a 9/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelet már módosította, mely alapján a szabálysértési hatáskör és ezzel a szankcionálás lehetőségét ki kellett venni a rendeletből. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény 5. §-a alapján mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem szabályozható.

E törvényben előírt módosulásokra tekintettel az egész rendelet célja értelmét veszti, így annak hatályon kívül helyezése történik meg.

Hatásvizsgálati lap

A helyi állattartás szabályairól szóló 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

módosításához

 

 1. Társadalmi hatások

Törvényi előírásokra tekintettel a rendelet eredeti célja nem megvalósítható, így a rendelet hatályon kívül helyezése történik meg. A belterületen tartható állatok számát a továbbiakban magasabb jogszabály és építési előírások szabályozzák.

 1. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nincs.

 1. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti hatása nincs.

 1. Egészségi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

 1. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

 1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható

következményei

Törvényi változásra tekintettel szükséges a jogszabály módosítása, illetve hatályon kívül helyezése.

 1. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

 

 

NYILATKOZAT

A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet 47. § (3) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a helyi állattartás szabályairól szóló 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezet megfelel a hatályos jogszabályoknak.                 

 

                                                          

Kelt Fertőrákos, 2012. szeptember 24.

 

 1. Nagy Attila

                               jegyző

 

 

 

 

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2012. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi állattartás szabályairól szóló 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

hatályon kívül helyezéséről

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

 1. §

 

Hatályát veszti a helyi állattartás szabályairól szóló 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet.

 

 

Záró rendelkezések

 

 1. §

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2013. január 1. napján hatályát veszti.

 

 

Baltigh Márta                                               dr. Nagy Attila

Polgármester                                                       Jegyző

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

A rendelet kihirdetésre került 2012. szeptember 30. napján.

 

 

 1. Nagy Attila jegyző