17/2013. (XII. 17.) Ör.

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2013. (XII. 17.) rendelete
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III. 1.) önk. rendelet módosításáról
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. §
 
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III. 1.) önk. rendelet (továbbiakban: R) 1. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az e rendeletben biztosított ellátások tekintetében való döntés – amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik – a polgármester hatáskörébe tartozik.
(2)  Az e rendelet 5. §-ban szabályozott ápolási díjról, valamint a 14. §-ban szabályozott közgyógyellátásról a képviselő-testület dönt.
2. §
 
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III. 1.) önk. rendelet (továbbiakban: R) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható az alábbi formában:
a) aktív korúak ellátása;
b) ápolási díj;
c) önkormányzati segély
3. §
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III. 1.) önk. rendelet (továbbiakban: R) 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4 § (3) A Képviselő-testület által együttműködésre kijelölhető szerv:
a) Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal
b) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban: Munkaügyi Központ)
c) Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat)
4. §
 
A R. 6. §-a és Temetési segély címe helyébe a következő rendelkezés lép:
Önkormányzati segély
6. § (1) A Polgármester az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt önkormányzati segélyt eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére elsősorban a Sztv. 45. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben.
(2) Az Sztv. 45. § (4) bekezdésében foglaltakon túl
a) rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező
aa) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy
ab) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása).
b) létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező
ba) egyedülálló és rokkantsági, öregségi vagy egyéb nyugdíjban részesül, és az egy főre számított havi családi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,
bb) megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van.
(3)Önkormányzati segély igényelhető:
a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére
b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, így különösen:
ba) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, vagy
bb) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költsége együttesen olyan nagymértékű, hogy azt nem képesek viselni, vagy
c) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra vagy
d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.
(4) Önkormányzati segély állapítható meg annak a személynek – a 13. §-ban foglalt esetkör kivételével -, aki a 6. § (2) bekezdés szerint rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 300 %-át nem haladja meg.
(5) Az önkormányzati segély egyszeri összege a rászorultságtól függően 3.000.-Ft-tól 20.000.-Ft-ig kerülhet megállapításra.
(6) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 15 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra önkormányzati segély – kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén – nem állapítható meg.
(7) Különös méltánylást érdemlő esetben (családban bekövetkezett rendkívüli esemény, így különösen halálesemény, természeti katasztrófa, baleset miatti rendkívüli kiadás) a kérelmező évente legfeljebb egy alkalommal, jövedelmére tekintet nélkül maximum 20.000.-Ft átmeneti segélyben részesíthető.
(8) Az önkormányzati segély készpénzben, vagy természetbeni juttatásban (így különösen élelmiszer, textil, gyógyszerutalvány, közműhátralék kiegyenlítés, stb.) állapítható meg; tárgyévenként ugyanazon kérelmező esetében legfeljebb három alkalommal – a 6/A. §-ban foglalt esetkör kivételével.
(9) Az önkormányzati segély kifizetéséről a megállapítást követő 15 napon belül a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
(10) Rendkívül sürgős esetben 5.000 Ft-ig terjedő összegben a polgármester önkormányzati segélyt állapíthat meg.
(11) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra igényelt önkormányzati segély megállapításához csatolni kell a jövedelemigazolásokat és a segélyezésre okot adó körülmények igazolására szolgáló iratokat. A támogatást a gyermekre, illetve a fiatal felnőttre kell megállapítani és a törvényes képviselőjének, illetve a fiatal felnőttnek kell folyósítani.
5. §
 
A R. a következő 6/A. §-al egészül ki:
„(1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó személy volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
(2) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segélyben az részesülhet, akinek a családjában az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetében a 180 %-át nem haladja meg. A támogatás feltétele, hogy az elhunyt eltemetetéséről a temettető saját költségén gondoskodik, mert az elhunyt után nem maradt olyan ingó, illetve ingatlan vagyon, amiből a temetés költségei fedezhetők.
(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély mértéke a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének
a) 15 %-a, ha a temettető családjában az egy főre számított családi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 200 %-a alatt van,
b) 10 %-a, ha a temettető családjában az egy főre számított családi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 350 %-a alatt van,
c) különös méltánylást érdemlő esetekben (családban bekövetkezett rendkívüli esemény, így különösen halálesemény, természeti katasztrófa, baleset miatti rendkívüli kiadás) a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének teljes összegét is elérheti, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek, vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.
(4) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély iránti kérelmeket a halálesetet követő 30 napon belül lehet formanyomtatványon benyújtani, melyhez csatolni kell:
a) a temetés költségeiről a segélyt kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát,
b) ha a haláleset más település önkormányzatának területén történt, az elhunyt halotti
anyakönyvi kivonatát,
c) jövedelem igazolásokat.”
6. §
A R. 9-12. §-ai hatályukat vesztik.
7. §
 
(1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba és 2014. január 2-án hatályát veszti.
Baltigh Márta                                                              dr. Nagy Attila

                          Polgármester                                                                               Jegyző