18/2012 (X. 16.) rendelet

Egységes szerkezetben
Hatályos: 2014. 12. 23-tól

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelete
Fertőrákos Község Önkormányzata felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjáról

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. §
E rendelet alkalmazása során alapelv, hogy az ösztöndíjat Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tehetséges és kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező magyar felsőoktatásban tanuló fertőrákosi fiatalok sikeres előmenetelének támogatására alapította.

2. §1

2. §
(1) Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki
a) legalább 5 éve fertőrákosi állandó lakóhellyel rendelkezik,
b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésében, vagy mesterképzésében tanul,
c)
2 a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző két lezárt szemeszterben a tanulmányi eredményének számtani átlaga alapképzésben legalább 4,01, mester, vagy osztatlan képzésben legalább 3,51.
d) a pályázat benyújtásakor a 30. életévét nem töltötte be.
(2) Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az is, aki az (1) bekezdésben írt feltételeknek megfelel és saját szakirányban ösztöndíjjal külföldön tanul.

3. §
(1) Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra szól. Az adott tanévre elnyert ösztöndíj csak adott tanévben folyósítható. Ha a pályázó hallgatói jogviszonya a felsőoktatásról szóló törvényben leírtak alapján szünetel vagy megszűnik, az ösztöndíj folyósítása megszűnik.
(2) Az ösztöndíj összege havonta 25.000 forint vissza nem térítendő támogatás, melyet a 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat figyelembevéve a legmagasabb tanulmányi eredménnyel rendelkező 3 fő részére állapítható meg.
(3) Az ösztöndíjassal az önkormányzat megállapodást köt, amely tartalmazza a juttatások részletes feltételeit és elszámolásának rendjét.

Pályázati eljárás szabályai

4. §
(1) Az ösztöndíj nyilvános pályázat alapján nyerhető el. A pályázatot a polgármester írja ki és tesz javaslatot az ösztöndíj odaítélésére.
(2) A pályázatot a polgármester évente egy alkalommal, augusztus 31-ig írja ki. A pályázati felhívást a helyben szokásos módon kell közzétenni.
(3) A pályázat benyújtásának tartalmi elemei:
a) 1. számú melléklet szerinti pályázati adatlap,
b) pályázati kérelem rövid indoklása,
c) pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata,
d) a pályázó oktatási intézménye által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazolás,
e) tanulmányi eredményeiről az oktatási intézmény által hitelesített másolat.
(4) A pályázatokat a polgármester értékeli és rangsorolja.
(5)
1 Azonos tanulmányi eredmény mellett a pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó szakmai tanulmányi versenyen vett részt, helyezést ért el, publikált, előadást tartott, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik, melyet a pályázónak hitelt érdemlően kell bizonyítani és a pályázati anyaghoz csatolni.
(6) Az ösztöndíj odaítéléséről a polgármester előterjesztése alapján minden év szeptember 30. napjáig a Képviselő-testület dönt.

5. §
(1) A 2012. évi pályázatot a polgármester 2012. november 10-ig írja ki és a Képviselő-testület 2012. november 30-ig dönt.

5/A. §2
A 2014. évi pályázatot a polgármester 2014. december 20-ig írja ki és a Képviselő-testület 2015. január 27-ig dönt.

Záró rendelkezések

6. §
(1) E rendelet 4. § (2) bekezdés és 4. § (6) bekezdés kivételével 2012. november 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 4. § (2) bekezdése és 4. § (6) bekezdése 2012. december 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet 5. §-a 2012. december 1-jén hatályát veszti.
(4)
2 E rendelet 5/A. §-a 2015. január 31-én hatályát veszti.

Baltigh Márta
Polgármester
dr. Nagy Attila
Jegyző

 

1 Módosította a 14/2013. (VIII. 27.) Ör. rendelet. Hatályos: 2013. 08. 30-tól.
2 Módosította a 7/2014. (XII. 16.) Ör. rendelet. Hatályos: 2014. 12. 23-tól.

  1. számú melléklet

Pályázati adatlap

Fertőrákos Község Önkormányzata felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj igényléséhez

Pályázó neve:

Anyja neve:

Születési helye, ideje:

Lakcíme:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Oktatási intézmény neve és címe,

ahol tanulmányait folytatja:

Szemeszter:

Kar, szak:

A pályázat benyújtását megelőző elért tanulmányi eredmény átlaga:

Amennyiben támogatást nyer, hova kéri az ösztöndíj folyósítását? (megfelelő rész aláhúzandó)

Lakcímre Bankszámlára

Amennyiben bankszámlára kéri a támogatást:

Bank neve:

Bankszámlaszám:

Nyilatkozat az adatkezeléshez való hozzájáruláshoz

Alulírott……………………………………. hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatomban foglalt adatokat Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Polgármesteri hivatala a pályázat elbírálása, az ösztöndíj folyósítása érdekében kezelje és nyilvántartsa.

Kelt

Pályázó aláírása