18/2013. (XII. 17.) Ör.

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2013. (XII. 17.) rendelete
a pénzben, természetben és személyes gondoskodás útján nyújtott gyermekjóléti ellátásokról szóló 2/2008. (IV. 20.) önk. rendelet módosításáról
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
 
A pénzben, természetben és személyes gondoskodás útján nyújtott gyermekjóléti ellátásokról szóló 2/2008. (IV. 20.) önk. rendelet (továbbiakban R.) 4. § hatályát veszti.
2. §
(1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba és 2014. január 2-án hatályát veszti.
Baltigh Márta                                                              dr. Nagy Attila
 Polgármester                                                                      Jegyző