2012.10.16. rendkívüli JÜB ülés jegyzőkönyv

JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

FERTŐRÁKOS

 

11/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. október 16-án 15.30 órakor megtartott Jogi és Ügyrendi Bizottsági ülésen.

 

Jelen vannak:   

 

Dr. Ecsédi Károly, képviselő, JÜB elnök,

Puskás Csaba, képviselő, JÜB tag,

Dr. Horváth Ákos JÜB külső tag,

 

Baltigh Márta polgármester,

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,

 

Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Dr. Ecsédi Károly, képviselő, JÜB elnök,

Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A napirendi pontok közül az SzMSz módosítására vonatkozó előterjesztésemet a Képviselő-testületi ülésen visszavonom, ezért kérem a T. Bizottságot, hogy a JÜB napirendjéről is azt levenni szíveskedjenek.

 

Dr. Ecsédi Károly, képviselő, JÜB elnök,

Akkor ezek alapján javaslatot teszek a napirendi pontra:

 

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

 

  1. Felsőoktatási támogatási ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző.

 

Kérem a T. tagokat, a napirend elfogadásáról szavazzunk.

 

Megállapítom, hogy a napirendet 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadtuk.

Térjünk át a napirendi pont tárgyalására.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Az előző KT ülésen felkérést kaptam az önkormányzat saját ösztöndíjának átdolgozására. 2 alternatívát vázoltam fel a képviselőknek, a jelenlegi rendszer pontosítását, ahol minden jelentkező havi 3.000 forint támogatásban részesül 10 hónapon keresztül, vagy egy komolyabb összeggel, de kevesebb személy részére elérhető pályázatot. A polgármesterrel való konzultáció után a 2 variáció került kidolgozásra.

 

Dr. Horváth Ákos JÜB külső tag:

Ez nem jogi kérdés. A rendelet a jogszabályoknak megfelelő,a tartalmi kérdés nem a bizottságra tartozik.

 

 

 

 

 

Puskás Csaba, képviselő, JÜB tag:

Én részemről elfogadható, de 4,00 átlagot javaslok.

 

Dr. Ecsédi Károly, képviselő, JÜB elnök,

Javsalom a 4,00 átlagot, valamint az összeg felemelését havi 25.000 forintra és írjuk bele a szövegbe, hogy legfelejebb 3 fő részére nyújtható támogatás.

 

Amennyiben nincs több kérdés felteszem szavazásra a határozati javaslatota ezekkel a kiegészítésekkel.

 

Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága

21/2012. (X. 16.) JÜB határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága a Felsőoktatási támogatási ösztöndíjról szóló önkormányzati rendeletet az alábbi kiegészítésekkel javasolja elfogadni:

 

A rendelet-tervezet 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő tanulmányi átlag 4,00-ra módosuljon.

A rendelet-tervezet 3. § (2) bekezdésben szereplő összeg 25.000 forintra módosuljon és legfeljebb 3 személy legyen támogatható.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága felkéri a jegyzőt, hogy a módosításokról a Képviselő-testületet tájékoztassa.

 

Felelős:  dr. Nagy Attila jegyző.

Határidő: 2012. október 16.

 

 

Dr. Ecsédi Károly, képviselő, JÜB elnök,

Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.

 

 

Kmf.

 

………………..………………………..     …………………………………………..       ……………………..…………………  

 Dr. Ecsédi Károly sk                          Puskás Csaba sk.                       Dr. Horváth Ákos sk.

képviselő, JÜB elnök                      képviselő, JÜB tag                       JÜB külső tag