2012.10.16. rendkívüli PB ülés jegyzőkönyv

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

FERTŐRÁKOS

 

12/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. október 16-án 18.00 órakor megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen.

 

Jelen vannak:   

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök,

Puskás Csaba, képviselő, PB tag,

Kovács Pál képviselő, PB tag,

Majorosné Nagymarosi Rita PB külső tag,

Csóka Zoltánné PB külső tag,

 

Baltigh Márta polgármester,

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,

Dr. Ecsédi Károly képviselő,

 

Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.

Akkor ezek alapján javaslatot teszek a napirendi pontra:

 

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

 

  1. A Fertőrákos 074/157 hrsz. út rekonstrukciója.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

  1. Téligumi vásárlás.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

  1. Fertőrákos Madonna-tér előtti parkrendezés

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

  1. A testvérvárosi találkozóra elkülönített keret egy részének feloldása

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

Kérem a T. tagokat, a napirend elfogadásáról szavazzunk.

 

Megállapítom, hogy a napirendet 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadtuk.

Térjünk át a napirendi pont tárgyalására.

A Fertőrákos 074/157 hrsz. út rekonstrukciója.

 

A Magyar Közút sárrázó kiépítését írta elő 50 méter hosszan erre az önkormányzati útra. A terület egyik használója adott egy árajánlatot, aminek 25%-át átvállalja.

 

Baltigh Márta polgármester

A Közút már 1 éve felszólította az önkormányzatot erre a feladatra.

 

 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

Az a véleményem, hogy ennek az útnak a sárrázóját nem az önkormányzatnak kell megcsináltatnia.

Ezt az utat a mezőgazdasági terület 2 tulajdonosa és a bányatulajdonos használja. Sorompót kell kihelyeztetni és a használóknak tisztítási kötelezettséget előírni.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

Szabott a közút határidőt a munkálatok elvégzésére?

 

Dr. Nagy Attila jegyző

Nem szabott. A személyes bejáráson kérte tőlünk ezt és a közút vállja, hogy az árkot az út mellett kitisztítja. Egy évvel korábban viszont írásban jelezte már ezt a problémát.

 

Puskás Csaba, képviselő, PB tag:

Ne erre az útra költsük az önkormányzat pénzét. Ez nem mostani probléma, hanem több éves és valószínűleg van rá olcsóbb megoldás.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

Ezzel az úttal kezdeni kell valamit. Javaslom, hogy a műszaki ellenőrünk a sárrázó műszaki tartalmát határozza meg, azt árazza be és kérjünk rá még 2 árajánlatot. Amennyiben ez elkészült, akkor térjen á vissza a Képviselő-testület.

 

Baltigh Márta polgármester

Javaslom, hogy a Községfejlesztési Bizottság vállalja be, hogy a műszaki felmérésen részt vesz.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

Amennyiben nincs kérdés, felteszem a határozati javaslatot szavazásra.

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

68/2012. (X. 16.) PB határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Fertőrákos 074/157 hrsz. önkormányzati tulajdonban lévő útra sárrázó kiépítésére javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a polgármestert, hogy a Soproni Körzeti Földhivataltól az érintett terület hivatalos térképmásolatát kérje meg, azt figyelembevéve az önkormányzat műszaki ellenőrével a sárrázó műszaki leírását és a költségkiírást készíttesse el és ezek birtokában kérjen be még két árajánlatot.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Községfejlesztési Bizottságot és a Pénzügyi Bizottságot, hogy az elkészült műszaki leírást és a beérkezett árajánlatokat következő ülésén tárgyalja meg és tegyen javaslatot a Képviselő-testület részére.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.

Határidő: 2012. november 30.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

Térjünk át a 2. napirendi pontra.

Téligumi vásárlás.

 

Négy árajánlat érkezett, javaslom, hogy jobb minőségű gumit javasoljunk a KT-nek elfogadásra.

 

Amennyiben nincs kérdés, felteszem a határozati javaslatot szavazásra.

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

69/2012. (X. 16.) PB határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló Citroen Jumper teherautó téligumi vásárlásával és szerelésével kapcsolatosan beérkezett árajánlatokat és erre a célra – az önkormányzat 2012. évi  költségvetésének általános tartalékának terhére – 4 darab Michelin téligumi beszerzésére és szerelésére bruttó 151.000 Ft, azaz egyszázötvenegyezer forintot javasol elkülöníteni a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.

Határidő: 2012. október 30.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

Térjünk át a 3. napirendi pontra.

Fertőrákos Madonna-tér előtti parkrendezés

 

Baltigh Márta polgármester

A GDF-SUEZ által kiírt pályázatra megnyert 1 millió forintot felhasználtuk, de kértem árajánlatot a kivitelezőtől, hogy a járda és az útnál lévő STOP tábla körüli szegélyt ugyanolyan térkővel mennyiért tudná leburkolni. Szőke László a GDF SUEZ Zrt. munkatársa jelezte, hogy az ott lévő korlátot visszaegyengetik és lefestik egy kollégájával.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

Amennyiben nincs kérdés, felteszem a határozati javaslatot szavazásra.

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

70/2012. (X. 16.) PB határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Fertőrákos, Madonna-tér burkolására  a Görög Vizikertészet Kft. részéről 2012. október 12. napján beérkezett árajánlatot megtárgyalta és azt elfogadni javasolja – az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalékának terhére – a Képviselő-testület részére.

 

A kivitelezés költsége bruttó 350.000 Ft.

A kivitelezés határideje: 2012. október 31.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.

Határidő: 2012. október 30.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

Térjünk át a 4. napirendi pontra.

A testvérvárosi találkozóra elkülönített keret egy részének feloldása

 

Baltigh Márta polgármester

A 2012. évi költségvetésben megállapított 3 millió forint maradék, 2.040 e forintos részét a testület a költségvetés nyári módosításakor zárolta, melynek 200.000 forintos részének feloldását kérem, hogy a Madonna-tér átadására érkezők szállás és egyszeri vendéglátásának költségét fedezni tudjuk.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

Amennyiben nincs kérdés, felteszem a határozati javaslatot szavazásra.

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

71/2012. (X. 16.) PB határozata

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Fertőrákos Madonna-tér (Kitelepítettek Emlékműve) avatása alkalmából a steinheimi küldöttség szállásköltségének és az ünnepi vacsora költségeire az önkormányzat 2012. évi költségvetés testvérvárosi találkozóra elkülönített, majd zárolt keretéből 200.000 Ft, azaz kettőszáz ezer forint összeget javasol elkülöníteni a Képviselő-testületnek.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. november 30.

 

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.

 

 

Kmf.

 

…………………………..           ……………………………..       …………………………… 

Földes Tamás sk.                Puskás Csaba sk.                 Kovács Pál sk.

képviselő, PB elnök            képviselő, PB tag           képviselő, PB tag