2012.10.30. rendkívüli KT ülés jkv.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

FERTŐRÁKOS

 

25/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. október 30-án 18.00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   

 

Baltigh Márta polgármester,

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,

Földes Tamás, képviselő,

Kovács Pál képviselő,

Puskás Csaba, képviselő,

Wild Robert képviselő.

 

 1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Baltigh Márta polgármester:

Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.

 

Kérem a T. Képviselőket, hogy a napirendről szavazzunk. Megállapítom, hogy a napirendek 6 igen szavazattal elfogadásra kerültek.

 

Napirendi pontok:

 

 1. Fertőrákosi Általános Iskola és AMI Alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Kópháza-Balf-Fertőrákos kerékpárút megépítésére létrejövő konzorciumi szerződés aláírására való meghatalmazás.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Kultúrház felújítására elnyert pályázat módosításáról szóló döntés.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Játszótér kialakítására beadandó pályázatról szóló döntés.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Az 1. napirendi pont a Fertőrákosi Általános Iskola és AMI Alapító okiratának módosítása.

Átadom a szót a Jegyző Úrnak.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Az iskola Alapító Okitratának újbóli módosítása szükséges. A Magyar Államkincstár jelezte az igényét a módosításokra, azokat vezettem át a korábbi módosításhoz képest, ezek a következők: telephely kivétele a szövegből, az intézmény típusához a „többcélú intézmény egységes iskola” szövegrész belekerült, valamint az SNI-s gyermekek definíciója változott és a szakágazati és a kiegészítő tevékenységek felsorolásában történt változás.

 

Földes Tamás, képviselő, PB Elnök:

Én annyit tennék hozzá, amennyiben a Klebelsberg intézmény megszünteti egy átvett épületben a tanítást, akkor az visszaszáll az önkormányzatra.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

105/2012. (X. 30.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata I. Általános rendelkezések pontja – azonnali hatállyal – az alábbira módosul:

 

I.

Általános rendelkezések

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §; 7. § (3) bekezdése; 8-9. § alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 10 §; 16. §; 21. §; 24. §; és 47. § alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

 

A költségvetési szerv neve: Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Székhelye: 9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.
Létrehozásáról rendelkezőhatározat: 26/1999. (V. 27.) K.t.
Alapítója létrehozáskor: Fertőrákos Községi Önkormányzat
Alapítói jogokat gyakorló szerv neve, székhelye: Fertőrákos Községi Önkormányzat9421 Fertőrákos, Fő u. 139.
Irányító és fenntartó szerv neve, székhelye: Fertőrákos Községi ÖnkormányzatKépviselő-testülete9421 Fertőrákos, Fő u. 139.
Működtető neve, székhelye: Fertőrákos Községi ÖnkormányzatKépviselő-testülete9421 Fertőrákos, Fő u. 139.
Közfeladata, alaptevékenysége: Közoktatási feladatok ellátása általános iskolai 1-8. évfolyamokon és alapfokú művészetoktatási feladatok 1-6. évfolyamokon.
Jogszabályban meghatározottalapfeladata: Általános iskolai nevelés-oktatás, Nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása,

 

Alapfokú művészetoktatás,

 

A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása,

 

Intézmény típusa Általános iskola és alapfokú művészeti iskolaTöbbcélú intézmény – egységes iskola
Államháztartási szakágazatibesorolása: 852010 Alapfokú oktatás, alapfokú művészetoktatás kivételével
Törzsszáma: 642233
Működési területe: Fertőrákos Község közigazgatási területe
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Fertőrákos Községi ÖnkormányzatKépviselő-testülete9421 Fertőrákos, Fő u. 139.
Irányító szerv vezetője: Fertőrákos község polgármestere
Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő
Vezetőjének kinevezési rendje: A jogszabálynak megfelelő képesítési követelmények alkalmazásával pályázat alapján, határozott időre
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Az alaptevékenységek vonatkozásában a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályai alkalmazandók, a munkáltatói jogok gyakorlója az intézmény vezetője.
A kizárólag fizikai munkavégzést igénylő tevékenységek ellátása vonatkozásában a Munka Törvénykönyvét kell alkalmazni, a munkáltatói jogok gyakorlója az intézmény vezetője.
A feladat ellátását szolgálóvagyon rendelkezésre bocsátása: Használatba adott ingatlanok:Fertőrákosi 1138 hrsz-ú és 1134/1 hrsz-ú ingatlan.
Adószáma: 16712803-2-08
Bankszámlaszáma: 59100700-11046051
Számlavezető pénzintézete: Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet
Az iskola évfolyamainak száma: Ebből alapfokú művészetoktatás évfolyamainak száma: 8
 6
Engedélyezett létszám (fő): 200
Engedélyezett művészetoktatási férőhelyek száma (fő): 80
A költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó szervezet: Fertőrákos Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala9421 Fertőrákos, Fő u. 139.

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata II. Az iskola műkodése rendelkezések pontja – azonnali hatállyal – az alábbira módosul:

 

II.
Az iskola működése

 1. Az iskola élén igazgató áll. Az igazgató a nevelőtestület tagja.
 2. Az iskola igazgatóját a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt), valamint annak a közoktatásban történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (Vhr.) alapján nyilvános pályázat útján Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az igazgató megbízott magasabb vezető beosztású közalkalmazott.
 3. Az igazgató az alkalmazottak tekintetében a teljes munkáltatói jogokat gyakorolja, és irányítja az iskola munkaszervezetét.
 4. Az iskola képviseletére az igazgató jogosult, akinek képviseleti joga általános, teljes körű és önálló.
 5. Az iskola jegyzése akként történik, hogy az iskola körbélyegzője alá az iskola jegyzésére jogosult (igazgató) önállóan írja alá a nevét a hiteles aláírási címpéldány szerint.
 6. Az iskola ügyeinek intézését és az iskola képviseletét az igazgató látja el. A igazgató az SZMSZ-ben szabályozottak szerint jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve az iskola dolgozóira átruházhatja.
 7. Az általános iskolában alapfokú nevelés-oktatás folyik, ahol a tanuló az érdeklődésének, képességeinek és tehetségének megfelelően felkészül a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre.
 8. Az iskola képzőművészeti ágában, grafika és festészet tanszakban folyik alapfokú művészetoktatás.
 9. Az iskolában a nevelés és oktatás egységes, az általános iskolai és az alapfokú művészetoktatást is magában foglaló pedagógiai program szerint, éves munkaterv alapján folyik. Az iskola helyi tanterve elkészítésénél figyelembe veszi a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvét, amely szerint biztosítani kell a kisebbségi népismeret, a kisebbség és anyaországa történelmének tanítását, kulturális hagyományainak, értékeinek megismerését. Az alapfeladat és az alapfokú művészetoktatás jellemzőit egységesen tartalmazó pedagógiai programot az irányító szerv 185/2008. (XII. 15.) K.t. határozatával hagyta jóvá.
 10. Az iskolának nyolc (1-4. és 5-8.) évfolyama van, a székhelyen a maximális tanulólétszáma: 200 fő.
 11. Az iskola az első évfolyamtól kezdődően nyelvoktató német nemzetiségi oktatást folytathat. A nemzetiségi oktatás többletköltségét – törvényben meghatározott módon – az állam, illetve a helyi önkormányzat viseli.
 12. Az iskola gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban résztvevő intézmény. A sajátos nevelési igényű tanulók alapfokú oktatása, nevelése, a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban, integrált formában történik.
 13. A szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata figyelembe vételével a sajátos nevelési igény típusához és súlyosságához igazodó pedagógiai feltételek (személyi és tárgyi feltételek) biztosítása (megléte) mellett, az iskola mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartászavarral) küzdő különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló együttnevelését vállalja.
 14. A fogyatékos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs-rehabilitációs foglalkozásban részesül, szakirányú gyógypedagógus vezetésével, a hatályos törvény által meghatározott időkeret terhére, az intézmény pedagógiai programjában szabályozott módon.
 15. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanuló, továbbá a beilleszkedési/tanulási/magatartási nehézséggel küzdő tanuló (BTM) fejlesztőpedagógiai, logopédiai, pszichológiai foglalkozásban részesül, az intézmény és a pedagógiai szakszolgálati központ közötti munkamegosztás alapján, az intézmény pedagógiai programjában szabályozott módon.
 16. Az iskola elkészíti a tankönyvrendelést és az iskolán belüli tankönyvterjesztést az ellátás helyi rendjében foglaltak szerint szervezi és bonyolítja.
 17. Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá, amelynek szükséges módosítását az alapító okirat módosításának életbe lépése után három hónapon belül kell jóváhagyni.
 18. Az iskolai könyvtár nyilvános könyvtári feladatokat is ellát.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata III. Az iskola feladatai pontja – azonnali hatállyal – az alábbira módosul:

 

III.
Az iskola feladatai

 

Az iskola alapfeladata (államháztartási szakfeladatok rendje szerint, a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletesen kifejtve):

 

Az iskola szakfeladatai 2010. 01. 01.-től:

 

470002 

Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

562913 

Iskolai intézményi étkeztetés

562917

Munkahelyi étkeztetés

852000

Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

852011

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)

852012 

 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,

oktatása (1–4. évfolyam)

852013

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)

852021

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

852022

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

852023

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

852032

Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban

855911

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855912

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

855913

Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése

855914

Általános iskolai tanulószobai nevelés

855915

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

855916

Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

 

Az iskola vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata V. Záró rendelkezések pontja – azonnali hatállyal – az alábbira módosul:

 

V.

Záró rendelkezések

 

Ez a Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2009. (V. 19.) K.t. és 64/2009. (VI. 16.) Kt. és a 97/2012. (X. 16.) és a 105/2012. (X. 30.) Kt. számú határozata szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2012. október 30. napjától lép hatályba.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításáról a Magyar Államkincstár területi szervét – a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat megküldése mellett – értesítse.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.

Határidő: 2012. november 30.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 2. napirendi pontra.

Kópháza-Balf-Fertőrákos kerékpárút megépítésére létrejövő konzorciumi szerződés aláírására való meghatalmazás.

 

Fertőrákos és Balf közötti szakasz, és a Fertő-tóhoz való csatlakozás szerepel a pályázatban, mely nem EU-s, hanem hazai pályázat, amire 450 millió forint került elkülönítésre. Egy konzorcium jönne létre a Nemzeti Park vezetésével, erről szólna a konzorciumi szerződés.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Mikor tudjuk meg, merre fog a bicikliút vezetni?

 

Baltigh Márta polgármester:

A következő variációk lehetségesek:

A jelenlegi út mellett, azt kiszélesítve, melyet a Magyar közút Zrt. támogat.

A volt manőver út mellett, de ez Natura 2000 terület, ezért nem valószínű.

A felső szőlők között a Kurucokon keresztül, amit SMJV támogat. Oda nem valószínű, hogy sok kerékpáros menne be, és messze is van, kilátás sincs.

 

Valószínűleg a jelenlegi út kiszélesítése fog megvalósulni, amivel egyidőben talán az utat is felújítják.

 

Földes Tamás képviselő, PB elnök:

450 millió forint lett erre elkülönítve, a Fertőrákos-Balf közötti szakasz tervezési feladatokkal is jár, ami kb. 40 millió forint. A pályázat alapján 2 alternatívának kell szerepelnie, ezek közül választanak majd.

A jelenlegi út felújítása után 5,5 méter széles lenne, plusz 2 oldali kerékpársáv, és pihenők, ennek a költsége kb. 1.3 milliárd forint. A szakmai érvek ezen variáció mellett szólnak.

Szakmai fórumokon azt megértették, valamint kb. még 400-450 millió forint fog jövőre biztosan rendelkezésre állni.

 

Puskás Csaba képviselő:

Bízom benne, hogy meg fog valósulni a kerékpárút.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Az utak fenntartása nehéz lesz.

 

Földes Tamás képviselő, PB elnök:

Ezek karbantartására is lehet majd pályázni.

 

 

 

 

 

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

106/2012. (X. 30.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertő-tó menti kerékpárút-hálózat fejlesztésére létrejövő konzorciumi szerződést és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a konzorciumi együttműködési megállapodást aláírja.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester és dr. Nagy Attila jegyző.

Határidő: 2012. november 15.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 3. napirendi pontra.

Kultúrház felújítására elnyert pályázat módosításáról szóló döntés.

 

A fertőszentmiklósi Leader Egyesülettel egyeztettem, ők arról tájékozattatak, hogy december 31-ig a pályázat átvihető egy másik épületre, ha a beruházás még nem kezdődött el. A Fő utca 190., volt Polgármesteri hivatal épületére gondoltunk.

 

Földes Tamás képviselő, PB elnök:

Amennyiben megkapjuk a módosítást, akkor gyorsítani kell a megvalósítást.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

107/2012. (X. 30.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat által elnyert, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 2011. április 20. napján kelt határozatában megállapított, a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján falumegújításra és fejlesztésre igénybevehető támogatásra a 2009. 12. 21. napján 2071856537 számon beadott támogatási kérelmünk módosítását és a kezdeményezi a támogatást kezelő szervezetnél a beruházás helyszínének megváltoztatását a Fertőrákos, Fő utca 190. (Fertőrákos 47 hrsz.) számra a pályázat többi részének változatlanul hagyása mellett. 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítást a támogatást kezelő szervezetnél intézze.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. december 31.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 4. napirendi pontra.

Játszótér kialakítására beadandó pályázatról szóló döntés.

 

A Pénzügyi Bizottság a kérdést megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.

 

 

 

 

Földes Tamás képviselő, PB elnök:

A PB egyhangúlag támogatta a Fertőrákos Polgármesteri Hivatal melletti területen zöldterület kialakítását, valamint a megosztott iskola telken a KRESZ parknál a játszótér felállítását.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

108/2012. (X. 30.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével játszótér kialakításra (Fertőrákos 1134/2 hrsz. területén) legfeljebb nettó 5.000.000 forint értékben, valamint zöldfelület megújításra (Fertőrákos 866 hrsz; 867 hrsz. és a Fertőrákos 884/2-3 hrsz. területén), legfeljebb nettó 10.000.000 forint értékben 2012. november 15-ig benyújtható pályázatot, melyet támogat.

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtását, a tervezést és az árajánlatok beszerzését, valamint a pályázatok elnyerése után a kivitelezést és a pályázati elszámolást intézze.

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a betervezett összeg megelőlegezését és annak ÁFA tartalmát az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójába tervezze be és a költségvetés tervezésekor vegye figyelembe.

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a pályázat benyújtásához a 2012. évben kifizetésre kerülne sor, azt az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalékának terhéből teljesítse.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. november 15., a pályázat elnyerése esetén a pénzügyi elszámolásig.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át az egyebekre.

Ringbauer Ferenctől a Madonna szobor előtti tér avatása után tartott összejövetelen kaptunk egy lezárt borítékot, amit itt szeretnék felbontani. A boríték tartalmaz 200 euro-t és egy köszönő levelet, melyben azt kérik, hogy a fenti összeget a kitelepítettek emlékművének és környezetének felújítására fordítsa az önkormányzat.

 

Tájékoztatom a T. képviselőket, hogy egy köszöntő levelet írtam az újonnan megválasztott Fertőmeggyesi polgármester úrnak.

 

A Fertő-táj Világörökség Tervtanács ülésén jártam, hol 3 tervet tárgyaltak, köztük a Meggyesi úton felépítendő gazdasági épületet és szolgálati lakást. Jelezte részünkre a Tervtanács vezetője és a döntésük is erről szól, hogy nem támogatják az épület megépülését, és kérik az önkormányzatot, hogy módosítsa a Helyi Építési Szabályzatot. Ugyanakkor tudomásuk van arról, hogy még 2 terv beadásra vár ezen kívül az adott területre. A HÉSZ módosítása ebben az évben már megtörtént, akkor ez a rész újbóli szabályozása nem történt meg. Ha beadják az építési kérelmet, akkor a beadáskor hatályos szabályok szerint fogják azt elbírálni.

A kérdésem az, hogy foglalkozzon-e ezzel az önkormányzat, mert ez időbe tellik, amíg a HÉSZ rendelet módosítása megtörténik.

 

Földes Tamás képviselő, PB elnök:

Javaslom, hogy ne foglalkozzon ezzel az önkormányzat, sajnos nem módosítottuk a HÉSZ-t, amikor lehetett volna, az új eljárás sok időbe tellne.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom.

 

 

Kmf.

 

 

                   Baltigh Márta sk.                          dr. Nagy Attila sk.                  

                     Polgármester                                        Jegyző