2013.11.26 KT jkv. nyílt

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
28/2013.
J e g y z ő k ö n y v
 
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2013. november 26. napján 16.30 órakor megtartott rendes Képviselő-testületi nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Baltigh Márta polgármester,
Kovács Pál képviselő,
Puskás Csaba képviselő,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
Kérem a T. Képviselőket, szavazzunk a napirendi pontokról.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A meghívóban szereplő 5. napirendi pontot vissza kell vonnom, mert a mai Jogi és Ügyrendi Bizottsági ülés nem volt határozatképes, így nem tudta megtárgyalni a rendelet-tervezeteket.
Baltigh Márta polgármester:
Kérem a T. Képviselőket, szavazzunk a napirendi pontokról.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
132/2013. (XI. 26.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. november 26-i nyílt rendes ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
1.      A Fertőrákos belterület 719. hrsz. (Fertőrákos Fő utca 53. számú volt Kultúrház) önkormányzati ingatlan licittárgyaláson való értékesítéséről szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
2.      Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás 2014. évre vonatkozó szerződésének megkötéséről és annak költségeiről szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
3.      Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításnak jóváhagyásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
4.      Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
5.      Fertőrákosi gyermekek karácsonyi megajándékozásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 
 
6.      A Fertőrákos Meggyesi út jövőbeli forgalomkorlátozásáról, valamint a behajtási engedélyek szabályozásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
7.      Az önkormányzat és szerveinek 2014. évi költségvetési koncepciója.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
8.      Egyebek
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: azonnal
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
A Pénzügyi Bizottság pénteki ülésén az összes napirendi pontunkat megtárgyalta.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A PB megtárgyalta és az eredeti, kb. fél évvel ezelőtti állapotnak megfelelő javaslatot támogatja, azaz az 558 négyzetméteres terület egyben történő értékesítését. Kértem egy új értékbecslést, mert a vagyonrendeletünk 30 napnál nem régebbi értékbecslést ír elő. Ez az összeg lesz a kikiáltási ár, ami 10.800.000 Ft. A határozati javaslat tartalmazza azt is, hogy a korábbi két jelentkezőt külön írásban is értesítjük.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Baltigh Márta: Igen
Kovács Pál:                 Igen
Puskás Csaba:             Igen
Szentesi Ervin: Igen
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
133/2013. (XI. 26.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló, az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 14/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) alapján forgalomképes vagyontárgynak minősülő 719 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan (természetben 9421 Fertőrákos, Fő utca 53., volt Kultúrház épülete) hasznosítását és úgy határozott, hogy az ingatlant a 46/2013. (V. 28.) KT határozatra tekintettel, valamint a R. 3. § (3) és (6) bekezdése, valamint 1-2. számú melléklete alapján a D és K Ingatlanforgalmazó és Bonyolító Kft. által 2013. november 20. napján készített értékbecslésében foglalt összegnek megfelelően 10.800.000 Ft , azaz tízmillió-nyolcszázezer forint kikiáltási áron, nyílt liciten értékesíti.
 
A nyilvános árverés részletes szabályait a R. 1-2. számú melléklete tartalmazza.
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a nyilvános árverés kitűzéséről és lebonyolításáról gondoskodjék, az érintett ingatlanok szomszédos tulajdonosait, valamint a nyílt licitre korábban jelentkező személyeket a felhíváson kívül levélben is értesítse.
 
 
 
 
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a nyilvános árverés után a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján keresse meg a Magyar Állam képviseletében eljáró szervet, hogy kíván-e élni a jogszabályban előírt elővásárlási jogával.
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert – amennyiben a Magyar Állam képviseletében eljáró szerv a törvényes határidőben nem nyilatkozik, vagy lemond az elővásárlási jogáról – a nyilvános árverésen nyertes személlyel, vagy szervezettel az adásvételi szerződést megkösse.
 
A nyertes személlyel vagy szervezettel kötött adásvételi szerződés minden költségét (így különösen az adásvételi szerződés ügyvédi és földhivatali eljárási díja) a nyertes pályázót terheli.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. december 31.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 2. napirendi pontra.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Az Intézményfenntartói Társulás éves díját a polgármesterek 1.362.000 forintról 692.000 forintra alkudták le, úgy hogy az eredeti tartalom megmaradt.
Baltigh Márta polgármester:
Ez a szerződés is egy évre szól, 2014.12.31-ig.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
134/2013. (XI. 26.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás 2014. évre kötendő Társulási Megállapodás tervezetét és azt változatlan tartalommal elfogadja.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás Társulási Megállapodását aláírja és felkéri, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésébe a tagdíj összegét szerepeltesse.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. december 31. és 2014. február 28.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 3. napirendi pontra.
A PB megtárgyalta és azzal a módosítással fogadta el, hogy az „azzal egyetértve, de” szövegrész kerüljön ki a javaslatból, de érdemben ez a KT határozaton nem változtatott.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
135/2013. (XI. 26.) KT határozata
 
 
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról készült előterjesztést és kéri a Társulástól annak újratárgyalását az inkasszó bevezetéséről, a díjpolitika, valamint a gyűjtőedények mértének meghatározása tekintetében.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. november 30.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 4. napirendi pontra.
A Kistérségből 2014.01.01. napjától kiléptünk, de erre az évre még szükséges módosítani a megállapodást, amit nekünk is el kell fogadnunk.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
136/2013. (XI. 26.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozati javaslat szoros mellékletét képező, 7. számú módosítási javaslattal egységes szerkezetbe foglalt Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodást
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. december 31.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az 5. napirendi pontra.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A PB által javasolt változtatásokkal lett módosítva az előterjesztést, amit mindenki megkapott. A 3 és 14 év között gyermekek kapnak 1000 Ft/fő értékben ajándékot. Az iskolában 121 fő, az óvodában 70 fő, és fertőrákosi gyermekek, akik nem Fertőrákoson járnak óvodába, vagy iskolába, azok száma 102 fő. Ezt a számot felkerekítettük 300 főre.
Baltigh Márta polgármester:
A 2 intézményvezetővel beszéltem, az lesz a kérdés még, hogy az pénzügyileg megoldható-e, hogy a 2 intézményvezető írja alá és ő gondoskodik a kiosztásról. A Képviselőket kérem, hogy egymás között majd osszák el, ki melyik ünnepségre tud elmenni.
A 102 fő gyermek részére kiosztást hogyan oldjuk meg?
Kovács Pál képviselő:
Fel kell címkézni és kihordjuk.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Jöjjenek be érte a Polgármesteri Hivatalba. Erről írjunk egy levelet.
Baltigh Márta polgármester:
Megbeszéltem a FORENO-ban a csokik matricájának megrendelését is.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
137/2013. (XI. 26.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fertőrákosi gyermekek karácsonyi megajándékozásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy 1.000 Ft/gyermek, összeggel támogatja a 3 és 14 év közötti fertőrákosi gyermekek  (beleértve a fertőrákosi óvodában és általános iskolában tanuló nem fertőrákosi gyermekeket is) karácsonyi megajándékozását az óvoda és az iskola mellett működő 2 alapítványon keresztül.
 
A támogatás mértéke 300 fővel számolva 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint, melyet az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésében szereplő Testvérvárosi találkozó (03. űrlap 61. sor) terhére könyvel le.
 
Az ajándékok kiosztásáról az alapítvány, valamint a képviselők és a polgármester gondoskodnak.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2013. december 15.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 6. napirendi pontra.
Beszéltem a projekt műszaki ellenőrével, hogy különböző problémáink vannak a beruházással, holnap jön erre és kimegyünk vele a helyszínre. Beszéltem a tervezővel is a táblázásról, azt mondta, hogy mivel mi tartjuk fenn az utat, így az önkormányzat joga a kitáblázáson változtatni, de KT határozat kellene róla. Ez alapján, valamint a PB ülésen elhangzottak alapján terjesztettem elő a KT határozati javaslatot, mely a következő:
  1. Az út teljes hosszában kitiltja a 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű járműveket.
  1. Az út Fő utcától az 1+175 útszelvényéig (Fertőrákos külterület 043/8 hrsz.) „Behajtani tilos, célforgalom” táblák kihelyezésére kerül sor.
  1. Az út 1 + 175 útszelvényétől az országhatárig „behajtani tilos, kivéve önkormányzat (magyar és német nyelven is)” táblák kihelyezésére kerül sor.
  1. Az út teljes hosszára az önkormányzat nem állít ki behajtási engedélyeket, kivéve a 3. pontban jelölt útszakasz tekintetében az önkormányzat tulajdonában lévő gépkocsira, valamint szolgálati okból a Mithrasz szentélybe közlekedő gépkocsik tulajdonosai/üzembentartói részére.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
A kivéve önkormányzat az mit jelent?
Baltigh Márta polgármester:
A hivatali gépkocsi, valamint a Jegyző és a képviselők és alpolgármester gépkocsija, valamint a Mithrasz szentélyben dolgozók.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
A külső bizottsági tagok is szerepeljenek a listán.
Baltigh Márta polgármester:
Beleírjuk természetesen.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Akiknek eddig volt engedélyük, azoknak mit mondok? 150 méter miatt nem mehetnek át?
Galambos György:
Azt el kell fogadnotok, hogy az áthaladásra engedélyt kiállítani szabálytalan.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Az osztrák rendőr nem büntet, ha valaki a földúton megy át.
Baltigh Márta polgármester:
A falugyűlésen az hangzott el , hogy miért kiváltságos az Ausztriában dolgozó, aki pedig nem ott dolgozik, az nem mehet át.
Puskás Csaba képviselő:
Nem kell kitáblázni.
Galambos György:
A pályázatban számon fogják kérni a táblázást. A kerékpárút besorolást pedig nem tudjátok megváltoztatni.
Baltigh Márta polgármester:
A kerékpárút tábla csak az utolsó szakaszon lenne kitéve.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Én kiadnám az engedélyeket azoknak, akiknek eddig is adtunk.
Puskás Csaba képviselő:
Akik bemennek, azoknak kell engedélyt adni.
Baltigh Márta polgármester:
Ti nem tudjátok, hogy mennyi lehülyézést kapok emiatt. A rendőrség már többször jelezte, hogy nem adhatok ki engedélyt. Ehhez az EU-s projekthez pedig tartozik táblázás, amit a KT elfogadott. Ha ki lesz táblázva, hogy behajtani tilos, kivéve engedéllyel, akkor akik oda vendégségbe mennek, azokkal mi lesz?
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Tételezzük fel, hogy egy közlekedővel ott történik egy baleset. Ha engedéllyel járt ki, akkor an engedélyt kiállító felel az útért.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Van egy jó utunk, innentől kezdve pedig lezárjuk?
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Azt ne felejtsd el, hogy ez egy kerékpárút.
Az a probléma, hogy korábban sem szabadott volna engedélyt kiállítani.
Baltigh Márta polgármester:
Azokra is gondolni kell, akik ott babakocsit tolnak, sétálnak. Száguldoznak az autók.
Galambos György:
Az út mellett ki kell árkoltatni.
Baltigh Márta polgármester:
Javaslom, mivel nem tudjuk meggyőzni egymást, zárjuk le a meddő vitát és szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében a határozati javaslatot nem fogadta el.
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
138/2013. (XI. 26.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Meggyesi úton (Fertőrákos külterület 0102/2 hrsz. és 034 hrsz.) megvalósuló beruházásra tekintettel az út forgalomszabályozásáról szóló határozati javaslatot nem fogadta el.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2013. azonnal
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az egyebek tárgyalására.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
A közútkezelő azt ígért, hogy a Vámházak előtti bukkanót eltünteti az idén? Nagyon balesetveszélyes.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Az út a Magyar Közút kezelésében van, és 50 km/h sebességgel kell menni, mert az belterület. A Vállalkozás, aki a beruházás során a bukkanót csinálta felhívott, hogy a projekt lezárásához írjam alá a papírokat. Én tájékoztattam arról, amíg az a bukkanó nem tűnik el onnan, nem írom alá az átvételt. A Magyar Közút Zrt. ezt nekik megígérte, de nem jutott rá idén pénz. Talán jövőre.
 
Galambos György:
A hófogókat mikor teszik ki:
Baltigh Márta polgármester:
A levelük szerint ezen a héten megcsinálják a padkát a Fő utcán a Tar Joli néni előtt és ezzel egyidejűleg.
Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.
Kmf.
Baltigh Márta                                       dr. Nagy Attila

                                Polgármester                                             Jegyző