2/2008. (IV. 20.) Egys. szerkezetben

Egységes szerkezetben!
Hatályos: 2014. 01. 01. napjától
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2008.(IV.20.)        r e n d e l e t e
a    pénzben természetben és személyes gondoskodás útján nyújtott gyermekjóléti  ellátásokról.
Fertőrákos Képviselő-testülete    az   1997. évi    XXXI.  tv.   l8.§.   (l)-(2) bekezdés,    21.§. (l)-(3) bekezdés, 29.§. (l)-(2) bekezdés,   131.§ (1) bekezdés és  157.§. (5) bekezdés,  alapján az Önkormányzat által pénzben   és természetben nyújtott gyermekvédelmi ellátásokról az alábbi  rendeletet alkotja:
I.                    FEJEZET
ÁLTALÁNOS     RENDELKEZÉSEK
1.§. (l) E rendelet célja, hogy az l997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: tv.)   által
           meghatározott pénzbeli és természetbeni juttatások formáit meghatározza és
           rendelkezzék az ellátások igénybevételének jogosultságáról, mértékéről és módjáról.
       (2) Egyedi ügyekben első fokon a jelen rendeletben meghatározott eljárási rendben a
             polgármester dönt.
       (3) A polgármester határozata ellen benyújtott fellebbezést a képviselő- testület bírálja
             el.
       (4) A 3.§-ban szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő
              gyermekvédelmi támogatás és az óvodáztatási támogatás megállapítása a jegyző
               hatáskörébe tartozik.
 
2.§. A tv. által  biztosított pénzbeni természetbeni és személyes gondoskodás  útján
       nyújtott ellátásokra vonatkozó szabályokat a jelen rendelet rendelkezéseivel együtt
       kell alkalmazni.
II.                 FEJEZET
            PÉNZBENI  ELLÁTÁSOK
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
3.§. (l) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény   a tv. l9.§.- 20/A. §.-ban  meghatározott
           feltételek szerint illeti meg a gyermeket.
      (2) A kiegészítő  gyermekvédelmi támogatás    a tv. 20/B. §.-ban  meghatározott
           feltételek szerint illeti meg a gyermeket.
      (3) Az óvodáztatási támogatás a tv. 20/C.§-ban meghatározott feltételek szerint illeti
            meg a gyermeket.
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1
III.               FEJEZET
TERMÉSZETBEN    NYÚJTOTT   ELLÁTÁSOK
5.§.(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást  a polgármester természetbeni ellátás
            formájában is megállapíthatja.
       (2) Az  (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó esetekben a polgármester természetbeni
            ellátást állapíthat meg annak a gyermeknek,  aki óvodába jár vagy  nappali tagozatos
            iskolarendszerű oktatásban vesz részt, és családjában az egy  főre jutó jövedelem
            nem  haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének  l50 %-át, gyermekét
            egyedülállóként nevelő szülő esetében az öregségi  nyugdíjminimum  l60 %-át.
        (3) A  (2)  bekezdésben foglalt esetben a kérelmet minden év szeptember l5-ig kell
             benyújtani.
        (4) A kérelmeket a szociális bizottság és a jegyző javaslata alapján a polgármester
             szeptember  30-ig elbírálja, és a döntésről a képviselő-testületet  a soron következő
             ülésén tájékoztatja.
         (5) Az a személy akinek körülményei a  (3) bekezdésben meghatározott időpontot
              követően  változnak oly módon, hogy az ott meghatározott ellátásra vonatkozó
              kérelem benyújtására jogosulttá válik, kérelmét a változás bekövetkeztekor is
              benyújthatja.
          (6) Az (5) bekezdésben meghatározott kérelmet a polgármester az  (4)bekezdésben
               leírtak  szerint bírálja el   15 napon belül.
          (7) Természetbeni ellátás különösen a tankönyv- és tanszertámogatás, étkezési
               térítési díj kedvezménye, tandíj, egészségügyi szolgáltatásért járó  térítési díj
               ill.  egyéb ellátás kifizetésének átvállalása.
 IV.      FEJEZET
 GYERMEKJÓLÉTI   ALAPELLÁTÁSOK
6.§. A gyermekjóléti szolgáltatást  az Önkormányzat a Sopron-Fertőd Kistérség
       Többcélú Társulás keretében működő Sopron és Környéke Gyermekjóléti és
       Családsegítő Szolgáltató Központ  útján biztosítja.
7.§.  A gyermekek  napközbeni ellátására az intézményformának megfelelő  korú
        gyermekek részére  az óvodai és az általános iskolai  napközis foglalkoztatás
        keretében kerül sor.
V. FEJEZET
ELJÁRÁSI    RENDELKEZÉSEK
8.§. (1) Az e rendeletben szereplő ellátásokra vonatkozó kérelmet a jegyzőhöz kell
            benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványon,ill. a 149/1997.(IX.10.)
           Korm. rend. 3.sz. melléklete szerint.
       (2) A hivatal  a kérelem elbírálása érdekében környezettanulmányt végez.
       (3) A tv. eltérő rendelkezése hiányában a jövedelem számításánál irányadó időszak a
           havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3
           hónap, egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 1év.
 
ZÁRÓ   RENDELKEZÉS
9.§. Ez a rendelet  2008. április  20 -án kerül kihirdetésre  és 2008. május 1-jén lép
       hatályba.
       Hatálybalépésével egyidejűleg Fertőrákos Önkormányzatának a    pénzben
       természetben és    személyes gondoskodás útján nyújtott gyermekjóléti  ellátásokról
       szóló l5/l997.(XII.20.)K.t. rendelete, és az azt módosító 3/1998.(III.27.) rendelet,
       2/2000.(IV.1.) rendelet, 6/2001.(III.10.) rendelet, 20/2001.(XII.1.) rendelet,
       21/2002.(XII.20.) rendelet, 8/2004.(VII.1.) rendelet, 3/2006.(II.20.) rendelet,
       10/2006.(VII.1.) rendelet hatályát veszti.
Palkovits János                                                                                                 Dr. Ekker Éva
polgármester                                                                                                           jegyző
 
 
 
 
 
 
 

1 Módosította a 18/2013. (XII. 17.) Ör. Hatályos: 2014. 01. 01. napjától.