28/2012. Jegyzőkönyv

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

FERTŐRÁKOS

28/2012.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. december 18-án 16.00 órakor megtartott Képviselő-testületi nyílt ülésen.
Jelen vannak:
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Dr. Ecsédi Károly képviselő,
Földes Tamás, képviselő,
Puskás Csaba, képviselő,
Kovács Pál képviselő,
Wild Robert képviselő
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Szentesi Ervin alpolgármester:
Köszöntöm a megjelenteket, tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a Polgármester Asszony családi okok miatt nem tud jelen lenni a Képviselő-testület ülésén, ezért az SzMSz alapján, mint alpolgármester vezetem az ülést.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
Előző Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak beszámolója:
November  28.
Humán Jövő Kft. munkatársával egyeztetés történt a Vizimalom ügyében.
Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsülése.
Világörökségi tanács ülése.
November 29.
Polgármesteri Hivatalban történt egyeztetés és bemutató a Balf-Fertőrákos közötti kerékpárút ügyében.
November 30.
Leader pályázatok benyújtásra kerültek (játszótér és a Polgármeseri hivatal melletti zöldterület fejlesztése).
December 6.
Kistérségi Tanács ülése.
December 7.
Sarródon történt egyeztetés és bemutató a Balf-Fertőrákos közötti kerékpárút ügyében.
December 10.
Soproni Vízmű Közgyűlés.
December 11.
Katssztrófavédelmi tájékoztató a panziósok részére a Polgármesteri Hivatalban.
December 12.
Hűség napi koszorúzás Sopronban.
December 13.
Győrben a Mithrasz szentély átvétele.
December 14.
Sopronban Tűztorony avatás.
December 15.
Általános iskola átadása a soproni tankerületi igazgatónak.
Lejárt határidejű határozatok:
Soproni Vízművel kötendő 2 szerződés a Vízmű Közgyűlésén megtörtént.
BURSA és a felsőoktatási ösztöndíj pályázat nyertesei kiértesítésre kerültek.
Belső ellenőrzési terv aláírásra és elküldésre került a Belső ellenőrzési vezető részére.
Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat munkatársainak megállapított jutalmak számfejtése megtörtént.
A Polgármesteri hivatal új telefonközpontjának és új gázkazánjának beszerzéséről és telepítéséről szóló szerződés aláírása megtörtént.
Mithrasz szentély átvétele megtörtént.
Sárrázó ügyben az egyeztető tárgyalás lefolytatása megtörtént.
Amennyiben nincs kérdés, akkor felteszem szavazásra a beszámolót.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a beszámolót elfogadta.
Térjünk át a napirendekre.
Az előzetesen kiküldött meghívóban szereplő napirendek közül 3 visszavonásra kerül. A Jegyző Úr visszavonja a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, én pedig a  fertőrákosi egyesületek évvégi beszámolóját és az egyes közüzemi szolgáltatások díjtételeinek megállapításáról szóló előterjesztést.
Az egyesületek beszámolóját a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta, mert a beszámolók felületesek voltak, és 2 esetben a beszámolók nem érkeztek meg.
Amennyiben ezzel egyetértenek, kérem szavazzunk:
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta:
1. Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
2. Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
3. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
4. Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
5. A képviselő-testület 2013. évi munkaterve.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
6. Az önkormányzat által bérbeadott ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
7. Kultúrház pályázat visszavonása.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
8. Egyebek
a. 074/157 hrsz. sárrázó kialakítása,
b. Szabó Ákos kérelme a Templom mögötti gyalogút használatának kérdésében
c. Dr. Rab Attila kérelme
d. Dr. Ekker Éva kérelme
Zárt ülés:
1. Ápolási díj
    Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
2. A területi ellátátási kötelezettségű felnőtt és gyermek háziorvosi és fogorvosi szerződések       felülvizsgálata.
    Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
Palkovits János, Fertőrákosi Sportegyesület Elnöke:
Azt mondja az Alpolgármester Úr, azért lett visszavonva az egyesületek beszámolója, mert felületes volt. Miért gondolják ezt? Az egyesületek elszámolása a következő év február 28-ig kell megtörténjen. A visszavonást degradálónak tartom. Nem volt a felkérő levélben meghatározva, hogy miről kell szólnia a beszámolónak.
Szentesi Ervin alpolgármester:
A számokra lett volna kíváncsi a Pénzügyi Bizottság. Milyen kiadásaik voltak, az önkormányzati támogatást mire költötték stb.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Egy napirendi pontban volt a 4 egyesület beszámolója. Szerettük volna, ha az egyesületek képviselői részt vesznek a bizottság ülésén, ahol elmondják, mire költötték az önkormányzati támogatásokat, milyen elgondolásaik vannak a következő évre, mi jó, és miben lehetne javítani a támogatási rendszerben. A szöveges beszámolókból ez nem derül ki. Itt kétoldalú eszmecseréről lenne szó.
Palkovits János, Fertőrákosi Sportegyesület Elnöke:
Ez logikus, de ez a meghívó levélből nem derült ki. Az egyesületek jövő évi igényeit mikor kell benyújtani? A következő Pénzügyi Bizottsági ülésre?
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Igen, addigra szeretnénk.
Szentesi Ervin alpolgármester:
Akkor térjünk át az 1. napirendi pontra.
Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Az alapító okirat elfogadása után 3 hónapon belül az SzMSz felülvizsgálata válik szükségessé. Az érintett szervezetek támogatták a módosítást. Az igazgatónőt kérdezem, hozzá kíván szólni a napirendi ponthoz?
Horváthné Bóka Zsuzsanna Igazgató:
A köznevelési törvény változása miatt is módosítani kellett az SzMSz-t, valamint a Német Önkormányzat is megtárgyalta és támogatta azt.
Szentesi Ervin alpolgármester:
Köszönöm a választ, amennyiben nincs több kérdés, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
122/2012. (XII. 18.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyet változatlan formában elfogad.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az iskola igazgatóját a döntésről tájékoztassa.
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2012. december 31.
Szentesi Ervin alpolgármester:
Térjünk át a 2. napirendi pontra.
Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása.
Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 2013. január 1. napi hatállyal történő módosítása szükséges a jogszabályi hivatkozások, munka törvénykönyve és az új önkormányzati törvény változása miatt, bele kell venni a hivatal közvetlen jogelődjének, azaz a Községi Tanács nevét, székhelyét és a Mithrasz szentély átvétele miatt a szakfeladatok bővültek és telephelyként szerepel a szentély területe.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnöke:
Javaslom, hogy az Alapító Okirat 15. pontjából vegyük ki az iskolát, mert az átadásra került az államnak.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Köszönöm az észrevételt, módosítom az okiratot.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnöke:
Felkérem a Jegyző Urat, ha már az iskola átadásról volt szó, hogy ismertesse az azzal kapcsolatos információkat.
Dr. Nagy Attila jegyző:
December 15-én megtörtént a szerződés aláírása Sopronban a tankerületi igazgatónál. Az iskola átadással kapcsolatosan 2 kérdést vetettem fel a részére, amit írásban is jeleztünk, de nem a megállapodásban, mert azt nem lehetett módosítani. Az egyik a sportpálya területe, ami nem került átadásra, mert a telekmegosztás miatt egy másik helyrajzi számon van. A másik az iskolai és a községi könyvtár esete, mert az összevonásra került és az iskola épületében van. Önkormányzati dolgozó látja el a feladatot, de iskolai feladatot is. Ebben a 2 ügyben 2013. évben külön megállapodást kell kötnünk a tankerülettel.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnöke:
Még arról kérnénk tájékoztatást, hogy az iskola átadás után a 2013. évben mit fog az önkormányzat fizetni a fenntartásért?
Dr. Nagy Attila jegyző:
Az iskola fenntartását és működtetését adtuk át az államnak, tehát a tulajdonjog maradt az önkormányzatnál. A fenntartáshoz hozzájárulást kell fizetni, az állam az önkormányzatok adóerősségét fogja vizsgálni, de ennek pontos mértéke, számítása még nem ismert.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Fontos kiemelni pár dolgot. Az iskola épülete önkormányzati tulajdon marad. Ha változás áll be az iskola szervezeti életében, épület felszabadul, akkor az épület kezelése visszaszáll az önkormányzatra. 3000 fő lakosságszám alatti önkormányzatoknál nem vizsgálnak majd adóerőképességet, semmilyen módon nem kell a fenntartáshoz hozzájárulni ezeknek a településeknek.
Plusz az óvodapedagógusok bérét és járulékait is az állam átvállalja.
Kis János:
Az iskolaépület állagmegóvása az állam feladata?
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Igen, ez az állam feladata lesz. Az állam nem terhelheti meg, nem jegyeztethet be jelzálogot az épületre és csak iskolaként hasznosíthatja.
Szentesi Ervin alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
123/2012. (XII. 18.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fertőrákos Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megnevezésű költségvetési szerve alapító okiratának alábbi pontjai 2013. január 1. napi hatállyal az alábbira módosul:
a) Az Alapító okirat Bevezető rendelkezése az alábbira módosul:
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:
b) Az Alapító okirat 1. pontja az alábbira módosul:
A költségvetési szerv neve: Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal
c) Az Alapító okirat 2. pontja az alábbira módosul:
2.1. Székhelye: 9421 Fertőrákos, Fő utca 139.
d) Az Alapító okirat 4. pontja az alábbira módosul:
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
e) Az Alapító okirat 5. pontja az alábbira módosul:
5.1. Költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik az önkormányzat, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.
5.2. Államháztartási szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége.
f) Az Alapító okirat 6. pontja az alábbira módosul:
6. Alaptevékenységek szakfeladat szerinti besorolása
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841127 Helyi nemzetiségi önkormánzatok igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
g) Az Alapító okirat 8. pontja az alábbira módosul:
8. Irányító szerve, alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9421 Fertőrákos, Fő utca 139.
h) Az Alapító okirat 10. pontja az alábbira módosul:
A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó
i) Az Alapító okirat 11. pontja az alábbira módosul:
Vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései szerint történik. A település polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt.
j) Az Alapító okirat 12. pontja az alábbira módosul:
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Feladatuk jellegétől függően a hivatal foglalkoztatottjaira a munkaviszonyban a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, közszolgálati jogviszonyban a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,egyébként a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény megbízásra vonatkozó szabályai az irányadók.
k) Az Alapító okirat 13. pontja az alábbira módosul:
A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.
l) Az Alapító okirat 15. pontja az alábbira módosul:
A Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó önállóan működő költségvetési szerv:
Óvoda Fertőrákos
9421 Fertőrákos, Fő u. 156.
m) Az Alapító okirat 16. ponttal egészül ki:
A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó telephelyek:
Kultúrház
9421 Fertőrákos, Fő utca 53.,
Könyvtár
9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.,
Mithrasz szentély
9421 Fertőrákos, Meggyesi út.
n) A záradék az alábbiakban módosul:
Ez a Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 1/2010. (I. 12.) Kt. és a 123/2012. (XII. 18.) K.t. számú határozata szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2013. január 1. napjától lép hatályba.
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításáról a Magyar Államkincstár területi szervét – a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat megküldése mellett – értesítse.
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2013. január 30.
Szentesi Ervin alpolgármester:
Térjünk át a 3. napirendi pontra.
Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása.
Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A tavalyi évhez hasonlóan, a következő évi költségvetésének elfogadásásig hatályban lévő rendeletet alkot a testület, mely a bevételek beszedéséről szól, valamint a 2012. évi költségvetés kiadásainak 1/12-d részének 90%-át teljesítheti havonta az önkormányzat.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnöke:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Szentesi Ervin alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, akkor felteszem szavazásra a rendelet-tervezetet..
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a rendeletet elfogadta.
A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Szentesi Ervin alpolgármester:
Térjünk át a 4. napirendi pontra.
Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás.
Falugyűlés összehívása meg történt, ahol a megjelent lakosságot tájékoztattuk. Szerencsére sokan megjelentek és a hozzászólásokból az derült ki, hogy az itt élő emberek nem támogatják a közös hivatal felállítását. A képviselők is megszólítattak és elmondták a véleményüket.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnöke:
Most is az a véleményem, hogy a közös hivatal államigazgatási ügyeket lát el, és Fertőrákos lakosságának jobb, ha önálló marad a hivatal. Jogi kényszer nincs. Az előterjesztésben sincs semmilyen adat arra, hogy gazdaságilag miért jó, ha közös hivatalunk lesz.
Sopron pedig nem keresett meg minket. Azt javaslom, hogy maradjon önálló a hivatal.
Szentesi Ervin alpolgármester:
A falugyűlésen a Jegyző Úr számadatokat is mondott.
Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külő tagja:
Kb. 10 millió forinttal járunk jobban, ha önállóak maradunk.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A mostani törvényi háttér ismeretében és a járások felállításával sok a kérdőjel. A 2014. évi választásokig kiderül, hogyan működik a rendszer. 2014. évben új lehetőség lesz a csatlakozásra. A gyakorlatban majd kiderül, hogyan működik a rendszer.
Palkovits János, Német Önkormányzat Elnöke, Fertőrákosi Sportegyesület Elnöke:
Sajnos nem tudtam részt venni a falugyűlésen, azonban azt hallottam, hogy tényekkel nem lett alátámasztva, hogy milyen döntés legyen. Mik az előnyök, mik a hátrányok. Amíg nincs konkrétum, addig meg kell ragadni az önállóság lehetőségét és meglátjuk, hogyan működik a hivatal önállóan és a felálló társulás.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A falugyűlésen a rendelkezésre álló információk és a központi költségvetési javaslatok alapján adtam tájékoztatást a lehetőségekről. Azóta az Országgyűlés a költségvetést megszavazta, az a Köztársasági Elnök előtt van aláíráson. Ebben a már korábban megismert számokat fogadta el az Országgyűlés, azaz 4.580.000 forint/fő támogatást ad az állam a hivatal munkatársai után és az elismert hivatali létszám is maradt 6,5 fő. Ez alapján, mivel terveink szerint 5 fővel látjuk el a feladatokat, kb. 7 millió forint plusz marad az önkormányzatnál, ha önálló marad. Ennek egy részét a bérekre kell költeni, de egy részét az önkormányzat szabadon használhatja fel.
Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külő tagja:
A számok, amiket mondtam a Jegyző Úr megerősítette. Az interneten fenn van a költségvetés, megismerhető.
Wild Robert képviselő:
Egy módosító indítványom lenne. A második határozati javaslat első bekezdése így szóljon:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kópháza Község Önkormányzat Jegyzője által készített, Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást, melyet jelenleg nem támogat.
Tehát a jelenleg szó kerüljön bele.
Szentesi Ervin alpolgármester:
Kérem szavazzunk a módosító indítványról:
Megállapítom, hogy a módosító indítvány 2 igen szavazattal 4 nem szavazat ellenében nem került elfogadásra.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnöke:
Az SzMSz általi lehetőséggel élve név szerinti szavazást kérek.
Szentesi Ervin alpolgármester:
Én is ezt javaslom, mivel meg van a képviselők ¼-nek kérése, ezért név szerinti szavazást tartunk az előterjesztésről.
Szentesi Ervin alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, akkor felteszem név szerinti szavazásra az 1. határozati javaslatot.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, Nem
Földes Tamás, képviselő, Nem
Puskás Csaba, képviselő, Nem
Kovács Pál képviselő, Nem
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester, Nem
Wild Robert képviselő Nem
Szentesi Ervin alpolgármester:
Megállapítom, hogy az első határozati javaslat 6 nem szavazattal nem került elfogadásra.
Felteszem név szerinti szavazásra a 2. határozati javaslatot.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, Igen
Földes Tamás, képviselő, Igen
Puskás Csaba, képviselő, Igen
Kovács Pál képviselő, Igen
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester, Igen
Wild Robert képviselő Tartózkodik
Szentesi Ervin alpolgármester:
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
124/2012. (XII. 18.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kópháza Község Önkormányzat Jegyzője által készített, Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást, melyet nem támogat.
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fertőrákos Polgármesteri hivatalának önállósága mellett foglal állást.
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az érintett települések vezetőit a döntésről tájékoztassa.
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. január 1.
Szentesi Ervin alpolgármester:
Térjünk át az 5. napirendi pontra.
A képviselő-testület 2013. évi munkaterve.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Törvényi előírás szerint a Képviselő-testületnek december 31-ig el kell fogadnia a következő évi munkatervét. Az előző évek tapasztalatának megfelelően 11 rendes testületi ülés lett előterjesztve, főszabályként a hónap utolsó keddjeire.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök:
Javaslom, hogy a munaterv általános munkatervi rendelkezések 3. pontja maradjon ki.
Szentesi Ervin alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a módosító indítványt.
Megállapítom, hogy a módosító indítványt 6 igen szavazattal elfogadta a testület.
Felteszem szavazásra a módosított határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
125/2012. (XII. 18.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét a mellékletnek megfelelően fogadja el.
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: folyamatos
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi munkaterve
a jegyzőkönyv 2. számú mellékeltét képzi.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Szeretnék a munkaterv elfogadása után egy felhívást tenni a képviselők és a megjelentek felé. Januárban a költségvetésünk elfogadása miatt sűrűbben fogunk ülésezni. Szeretném a képviselőktől kérni, hogy a bizottságok együttesen ülésezzenek, ott vitassuk meg együtt a kérdéses részeket, ne külön. Ezekre a bizottsági ülésekre is szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külő tagja:
Kevés az idő a költségvetés 1. fordulójának megtárgyalásáig, ezért kérem a kapcsolattartókat, hogy a körzetükben élő lakosokat keressék fel és kérjék ki a véleményüket, mert nem hiszem, hogy a bizottsági ülésen sokan fognak megjelenni.
Szentesi Ervin alpolgármester:
Térjünk át a 6. napirendi pontra.
Az önkormányzat által bérbeadott ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egy kiegészítést kért, amit a Jegyző Úrtól megkaptunk, hogy 2012. évben mennyi és milyen megoszlásban van a tervezett és eddig befolyt bevétel, valamint az elmaradásokat hogyan szedi be az önkormányzat, milyen intézkedéseket tesz.
A Pénzügyi bizottság javaslata, hogy az adók mellett a bérleti díjak se emlkedjenek 2013. évben.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök:
A bérleti díjakat nem lehet automatikusan az infláció mértékével emelni. Szerintem elértük azt a határt, ami fölé már nem lehet menni. A hátralékok behajtása fontos.
A Mithrasz szentélyt átvette az önkormányzat, a volt bérlőjének  a tartozását is átvettük? Ha igen, akkor ennek behajtásáról testületi döntés szükséges.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A Mithrasz szentély átvételéről szóló mellékletét képezi a követelésállomány, melyben szerepel az előző bérlő tartozása. Ennek behajtása 2013. január 1. után az önkormányzat lehetősége, ha addig nem fizeti ki a bérlő.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Itt is fontosnak tartom elmondani. A Mithrasz nem az önkormányzat tulajdonába, csak a vagyonkezelésébe kerül. A hasznosításra pályázatot kell kiírnunk 2013. évben. Ehhez még állami támogatás is jár, ha megfelelően üzemeltetjük, ami látogatottsághoz kötött, akkor ez egy jó üzlet lehet.
Palkovits János, Német Önkormányzat Elnöke, Fertőrákosi Sportegyesület Elnöke:
A Mithrasz szentélyt átvette az önkormányzat, de a jelenlegi bérlő szerződése még él, vagy már lejárt?
Dr. Nagy Attila jegyző:
A szerződése határozott idejű volt és már lejárt.
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a határozati javaslatot
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
126/2012. (XII. 18.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások, más ingatlanok, valamint a kül-, és belterületi termőföldek és szőlők bérleti díját a 2013. évben változatlan mértékben tartja fenn.
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. január 1., illetve folyamatos
Szentesi Ervin alpolgármester:
Térjünk át a 7. napirendi pontra.
Kultúrház pályázat visszavonása.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egy kiegészítést kért, amit a Jegyző Úrtól megkaptunk, hogy a 2012. évi költségvetésben mennyit tett félre az önkormányzat a pályázatra és ezt a 2013. évre, mint pályázati alap átviszi.
Én személy szerint nem értek egyet a visszavonással, ha már megnyertük és költöttünk a tervekre, akkor ne mondjuk vissza. Az 5 éves üzemeltetés sokakban félelmet keltett, és december 31-ig az első számlát le kellene adni. A PB egyhangúlag támogatta a pályázat visszaadását.
Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Nekem más a véleményem. Sok hónapon keresztü ment a vita erről. Ehhez az elnyert pályázati pénzhez kb. 30 millió forintot kellene hozzátenni. Én azt hiszem, van jobb helye ennek a 30 millió forintnak.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök:
A pályázatot át kellett volna vinni a Fő utca 190-re.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Ahhoz, hogy át lehessen vinni, komplett tervdokumentáció szükséges, ami nincs.
Szentesi Ervin alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő testület 2 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett a határozati javaslatot nem fogadta el.
Térjünk át az egyebek tárgyalására.
Sárrászó kiépítése a 074/157. hrsz úton. Átadom a  szót dr. Ecsédi Károly képviselőnek, aki a tárgyalásokon részt vett.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök:
Borsos Ferenc vállalkozó közel 1 millió forintos árajánlatot tett, melynek 25 %-át átvállalta volna. Azt kértük tőle, hogy az útról a kihordott sarat tolja vissza és az árkot 2 oldalt tisztítsa ki. Ezt megígérte, amit társadalmi munkában, térítés nélkül fog megcsinálni.
Szentesi Ervin alpolgármester:
Térjünk át Szabó Ákos kérelmére.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Szabó Ákos kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a Templom melletti átjáró kinyitását vizsgálja meg az önkormányzat. Aláírásokat is mellékelt a beadványához. A gyalogút magánterületen van, azt a magántulajdonos záratta le. A 2013. évi költségvetési koncepcióban szerepel a Múzeum köz tervezési költsége.
Szabó Ákos kérelmező:
Időközben megtudtam, hogy a terület magánkézben van. Addig, amíg a Múzeum köz el nem készül, akkor azt kérném, hogy annak gallyaktól való megtisztítását intézze az önkormányzat, hogy közlekedhető legyen.
Szentesi Ervin alpolgármester:
Az ötletelés már folyik, ma volt itt egy helyi vállalkozó, aki felmérte a terepet, januárra ígért árajánlatot. 1,5 méter széles járdát, korlátot, vízelevezetést és közvilágítást képzeltünk el.
Szentesi Ervin alpolgármester:
Térjünk át dr. Rab Attila kérelmére.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Dr. Rab Attila Kovács domb 4. lakója fordult kérelemmel az önkormányzathoz, hogy az ingatlanával szembeni területeket, a 957-960 hrsz bérbe kívánja venni, vagy megvásárolni. A 962 hrsz-t bérli az önkormányzattól, a fenti ingatlanok közül pedig csak a 958 és a 960 hrsz önkormányzati, a 957 hrsz közös egy magánszeméllyel, a többi magánszemély tulajdonában van. Azért szeretném, ha a képviselők elvi állásfoglalását adnának, hogy milyen irányba induljunk tovább, bérlet, vagy eladás, mert ha eladás, akkor értékbecslőt kell felkérnem.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök:
Már többször járt úgy az önkormányzat, hogy felkért értékbecslőt, kifizette, felajánlotta megvételre a telket, aztán a kérelmező visszalépett. Ezért javaslom a vagyonrendelet módosítását pl. úgy, hogy az értékbecslés öszegét helyezze letétbe a kérelmező, ha visszalép, akkor elbukja, ha megtörténik az adásvétel, akkor az beszámításra kerül.
Januárra a JÜB megtárgyalja és leteszi a javaslatát. Javaslom, hogy a területek eladásáról tárgyaljon az önkormányzat.
Szentesi Ervin alpolgármester:
Akkor az a vélemény alakult ki, hogy az eladás felé induljon az önkormányzat a JÜB pedig a januári ülésre előterjeszt egy javaslatot. Térjünk át dr. Ekker Éva kérelmére.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Dr. Ekker Éva és Tama Péter kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a felsőoktatási ösztöndíj pályázat eredményét változtassa meg, valamint az arról szóló rendelet ellen a Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályához fordult.
A Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság az ügyet megtárgyalta és az a kialakult vélemény, hogy a döntést ne változtassa meg az önkormányzat, a rendelet ügyében pedig várjuk meg a Kormányhivatal döntését.
Nekem az a véleményem, hogy a rendeletet az önkormányzat diszkrecionális jogkörében, vagyis mérlegelési jogkörében és elsődleges jogalkotóként hozta, vagyis teljes egészében ő határozza meg a döntést megalapozó szabályokat.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök:
Három fő részére biztosította az önkormányzat az ösztöndíjat, mert ekkora keret áll rendelkezésre. A tavalyi évben 3.000 Ft/hó összegű támogatást biztosított az önkormányzat minden jelentkező részére. Az önkormányzat ezt a rendszert változtatta meg, hogy hathatós támogatást tudjon adni. Alanyi jogosultságot a jelentkezők nem szereznek, az előnyök pedig a rendeletben vannak felsorolva és a rendelet arra ad felhatalmazást, hogy a polgármester javaslata alapján a testület döntsön a több jelentkező közül.
A rendelet szabályozása lehet, hogy nem jó, és át kell gondolni a jövőre nézve, lehet, hogy a volt Jegyző Asszony észrevételeit is be tudjuk építeni. Lehet, hogy a Kormányhivatal tesz észrevételt, de azt is csak a jövőre nézve teszi.
Javaslom, hogy írjunk levelet a kérelmezőknek, hogy fenntartjuk a döntésünket, a rendelettel kapcsolatosan pedig megvárjuk a Kormányhivatal döntését.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A szemétdíjjal kapcsolatosan szeretnék egy tájékoztatást adni. A hulladéktársulás január 1-től kezdi meg működését, az STKH a társulás cége lesz. December 31-ig a társulással szerződést kell kötnie az önkormányzatnak és a hulladékgazdálkodási rendeletet újra kell szabályozni. A díjmegállapítás az Energiafelügyelet hatásköre lett, nem az önkormányzatoké. A társulás kiszámolta, hogy egy 110 literes kuka szállítási díja 770 forint lenne, ez kb. 50 %-os emelés. Ezt terjesztették az Energiafelügyelet felé, amely még nem döntött. Január 1-től a 4 %-os emelés lép hatályba, utána az elfogadott emelés.
A hulladéktársulás által felvett 2 milliárd forintos hitel bizonyos százalékát, kb. 90-95 %-át a Kormány átvállalja, ezért az év elején emelkedik a díj, félévtől viszont csökkenhet.
Más változás, pl. a csütörtöki ürítés, szelektív gyűjtés nem fog változni.
2014. évtől működik teljesen az új rendszer, az önkormányzatnak pedig el kellene gondolkodni pl. a 70 éven felüliek díjának átvállalásáról, illetve a nem fizetőkkel szembeni retorziókról.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök:
A Polgármester Asszonynak szerettem volna  jutalmáról felvetni valamit, de mivel nincs itt, ezt majd akkor teszem, ha jelen lesz. De elhoztam a Kisalföld című lap egyik számát, és jelezném egyet nem értésemet azzal, hogy az önkormányzat fényezi magát közpénzből. Évente egy alkalom elég lenne, de ez már nem az első. Ennek a kiadásnak a jogi feltételei fennálltak én ezt tudom, de szerintem ez pénzkidobás.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Lehet, hogy úgy tűnik, hogy ez pénzkidobás, de a belső oldal eljutott a megyében az összes előfizetőhöz. El kell mondani a helyi híreket. Megyei szinten 87.000 ember olvasta.
Wild Robert képviselő:
Más témában szeretnék szólni. A Ráspi Kft. alkalmazásában álló egyik munkás az ősz folyamán megrongálta a Szentháromság oszlop kerítését, amit a Német Önkormányzat a javítás költségeit megelőlegezve kifizetett. Ez 80.010 forint. Beszéltem a munkáltatóval és próbáltam azzal, aki a kárt okozta, de őt nem értem el. Nem jutottunk eredményre, ezért kezdeményezném, hogy a Képviselő-testület bízza meg a Jegyző urat, hogy hivatalosan keresse meg a két személyt, hogy a kárt rendezze.
Szentesi Ervin alpolgármester:
Először is köszönöm a Német Önkormányzat gyors reagálását és a megelőlegezést. Természetesen felkérjük a Jegyző urat a levél megírására és a pénz behajtására.
Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.
Kmf.
Szentesi Ervindr. Nagy Attila
Alpolgármester        Jegyző