30/2014. HVB határozat

Ügyiratszám: 775/146/2014.                                                                            Tárgy: határozat
Ügyintéző: dr. Nagy Attila                                                     
Tel: 99/530-024                       
30/2014. (X. 12.) HVB
H A T Á R O Z A T
A Fertőrákosi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán a Győr-Moson-Sopron megyei Fertőrákos településen a polgármester választásáról készült szavazóköri jegyzőkönyvek alapján a polgármester választás eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Fertőrákosi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. év október 12. napjára kitűzött általános választásán a Győr-Moson-Sopron megyei Fertőrákos  településen a polgármester választásának eredményét jelen határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített “Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről” című jegyzőkönyv szerint állapítja meg.
A Fertőrákosi Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét a Fertőrákos Községi Önkormányzat hirdetőtábláján, és a www.fertorakos.hu  megnevezésű honlapján.
A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Fertőrákosi Helyi Választási Bizottságnál (9421 Fertőrákos, Fő utca 139., fax: 99-530-024, e-mail: jegyzo@fertorakos.hu. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október hó 15. napján 16.00 óráig megérkezzen.
A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
– a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
– a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
– a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
Indokolás
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 12. §-a szerint a polgármestert a település választópolgárai közvetlenül választják. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
A Ve. 14. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.
A Ve. 44. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság az ügy érdemében határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.
A Ve. 199. §-a kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét.
A Ve. 202. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.
A Ve. 307/N. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.
A polgármester választás eredményének megállapítására szolgáló jegyzőkönyv mintáját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 33. melléklete állapítja meg.
A Helyi Választási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelően a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesítette Fertőrákos település választókerületben a polgármesterre leadott szavazatokat és megállapította a választás eredményét, melyet két eredeti példányban elkészített „Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről” című jegyzőkönyvbe foglalt.
A Ve. 49. § (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a határozatát – a személyes adatok kivételével – nyilvánosságra hozza. A Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.
A Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésein, 241. § (1) – (2) bekezdésén, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.
Kelt Fertőrákos, 2014. október 12.
                   Szerdahelyi Zoltán
HVB Elnök