31/2014 HVB határozat

Ügyiratszám: 775/147/2014.                                                                            Tárgy: határozat
Ügyintéző: dr. Nagy Attila                                                     
Tel: 99/530-024                       
31/2014. (X. 12.) HVB
H A T Á R O Z A T
A Fertőrákosi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán a Győr-Moson-Sopron  megyei Fertőrákos  településen a települési önkormányzati képviselők választásáról készült szavazóköri jegyzőkönyvek alapján a települési önkormányzati képviselők választása eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Fertőrákosi  Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. év október 12. napjára kitűzött általános választásán a Győr-Moson-Sopron  megyei Fertőrákos  településen a települési önkormányzati képviselők választásának eredményét jelen határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített „Jegyzőkönyv a települési önkormányzati képviselők választásának eredményéről”  című jegyzőkönyv szerint állapítja meg.
A Fertőrákosi Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét a Fertőrákos Községi Önkormányzat hirdetőtábláján, és a www.fertorakos.hu megnevezésű honlapján.
A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Győr-Moson-Sopron  Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Fertőrákosi  Helyi Választási Bizottságnál (9421 Fertőrákos, Fő utca 139. fax: 06-99-530-024 , e-mail: jegyzo@fertorakos.hu.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október  hó 15. napján 16.00 óráig megérkezzen.
A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen
a)                 a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
b)                 a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a)                 a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
b)                 a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
a)                 a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
Indokolás
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 13. §-a szerint az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek megválasztották, az egyéni listáról törölni kell, és helyébe a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.
Az Övjt. 4. §-a alapján a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:
a) 100 lakosig 2 fő,
b) 1000 lakosig 4 fő,
c) 5000 lakosig 6 fő,
d) 10 000 lakosig 8 fő.
A Ve. 306. § (2) bekezdése értelmében a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát. A helyi választási iroda vezetőjének határozata értelmében Fertőrákos  településen a megválasztandó települési önkormányzati képviselők száma  6 fő.
A Ve. 14. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.
A Ve. 44. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság az ügy érdemében határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.
A Ve. 199. §-a kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét.
A Ve. 202. § (1) bekezdése szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.
A Ve. 307/N. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.
A települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapítására szolgáló jegyzőkönyv mintáját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 34. melléklete állapítja meg.
A Helyi Választási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelően a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesítette Fertőrákos  település választókerületben a települési önkormányzati képviselőkre leadott szavazatokat és megállapította a választás eredményét, melyet két eredeti példányban elkészített „„Jegyzőkönyv a települési önkormányzati képviselők választásának eredményéről”  című jegyzőkönyvbe foglalt.
A Ve. 49. § (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a határozatát – a személyes adatok kivételével – nyilvánosságra hozza. A Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.
A Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésein, 241. § (1) –(2) bekezdésén, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.
Kelt Fertőrákos, 2014. október 12.
                   Szerdahelyi Zoltán
HVB Elnök