32/2014. HVB határozat

Ügyiratszám: 775/148/2014.                                                                            Tárgy: határozat
Ügyintéző: dr. Nagy Attila                                                     
Tel: 99/530-024                       
32/2014. (X. 12.) HVB
H A T Á R O Z A T
A Fertőrákosi Helyi Választási Bizottság német nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. év október 12. napjára kitűzött általános választásán a Győr-Moson-Sopron Megyei Fertőrákos településen a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról készült szavazóköri jegyzőkönyv alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Fertőrákosi Helyi Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. év október 12. napjára kitűzött általános választásán a Győr-Moson-Sopron Megyei Fertőrákos településen a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét a német nemzetiség tekintetében, jelen határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített „Jegyzőkönyv a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről” című jegyzőkönyv szerint állapítja meg.
A Fertőrákosi Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét a Fertőrákos Községi Önkormányzat hirdetőtábláján, és a www.fertorakos.hu honlapján.
A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Fertőrákosi Helyi Választási Bizottságnál (9421 Fertőrákos, Fő uta 139., fax: 99-530-024, e-mail: jegyzo@fertorakos.hu) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október hó 15. napján 16.00 óráig megérkezzen.
A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen
a)                 a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
b)                 a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a)                 a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
b)                 a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
c)                  a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
Indokolás
A Nemzeti Választási Bizottság 2014. július 29. napján kelt határozatával a Győr-Moson-Sopron megyei Fertőrákos településen a német nemzetiség tekintetében kitűzte települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását. A határozat értelmében a megválasztható képviselők száma 3 fő.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek.tv.) 65. §-a szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményes, ha legalább annyi jelölt kap szavazatot, mint a megválasztható képviselők száma. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik az eredményes választáson a megválasztható képviselők száma szerinti legtöbb szavazatot kapják. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
A Ve. 14. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.
A Ve. 44. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság az ügy érdemében határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.
A Ve. 199. §-a kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét.
A Ve. 202. § (1) bekezdése szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.
A Ve. 328. § rögzíti, hogy a települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményét a helyi választási bizottság állapítja meg.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapítására szolgáló jegyzőkönyv mintáját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 47. melléklete állapítja meg.
A Helyi Választási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelően a szavazóköri jegyzőkönyv alapján összesítette Fertőrákos településen a nemzetiségi nemzetiség tekintetében a települési nemzetiségi önkormányzati képviselőkre leadott szavazatokat és megállapította a választás eredményét, melyet két eredeti példányban elkészített „Jegyzőkönyv a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről” című jegyzőkönyvbe foglalt.
A Ve. 49. § (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a határozatát – a személyes adatok kivételével – nyilvánosságra hozza. A Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.
A Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésein, 241. § (1) –(2) bekezdésén, 330. § (2) bekezdés c) pontján alapul.
Kelt Fertõrákos, 2014. október 12.
                   Szerdahelyi Zoltán

HVB Elnök