Untitled

Egységes szerkezetben.
Hatályos: 2012. 03. 31.

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2005. (XII. 15.) r e n d e l e t e

a talajterhelési díjról

Fertőrákos Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

(1) E rendelet hatálya Fertőrákos község közigazgatási területén azokra a Ktdt. 2. § a) pontjában meghatározott, helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazókra (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá.

(2) E rendelet tárgyi hatálya a Ktdt. 2. § b) pontjában meghatározott körre terjed ki.

2.§.

(1) A kibocsátó köteles a Ktdt. 11. §-a alapján talajterhelési díjat fizetni.

(2) A kibocsátó a Ktdt. 14. §-ában meghatározott esetben csökkentett talajterhelési díj megfizetésére köteles.

Mentesség

3.§.1

3. § Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól:

a) a talajterhelési díj fizetésére kötelezett, egyedülálló, öregségi nyugdíjas, vagy az I. és II. rokkantsági csoportba sorolt fogyatékos személy,

b) az a nem egyedülálló, talajterhelési díj fizetésére kötelezett öregségi nyugdíjban részesülő személy, vagy az I. és II. rokkantsági csoportba sorolt fogyatékos személy, akinek a családjában a vele együtt élő személyekre vonatkozóan az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát,

c) a jogerős építési engedély megszerzését követő évtől számított 2 évig, de legfeljebb a jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig az a személy, aki az ingatlanán építkezik, és rendelkezik vezetékes ivóvízzel, de a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá.

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

4.§. 1

(1) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig Fertőrákos község Jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz (továbbiakban: Jegyző) tesz bevallást.

(2) A Jegyző részére a települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője, a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Rt. (továbbiakban: szolgáltató) a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat:

a) tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel,

b) a csatornára való rákötésről a rákötés időpontját követő hónap 15. napjáig,

c) a talajterhelési díj hatálya alá kerülő új kibocsátókról, és a talajterhelési díjfizetéssel érintett fogyasztási helyek kibocsátójának változásáról a tárgyhót követő hónap 15. napjáig.

(3) A kibocsátó a talajterhelési díjat a Fertőrákos Község Önkormányzata Talajterhelési díj beszedési számla megnevezésű számla javára fizeti be. Az önkormányzat a talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összegét a befizetést követő hónap 10. napjáig a helyi környezetvédelmi alap javára utalja át.

Záró rendelkezés

5.§.

E rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a talajterhelési díjról szóló 6/2004.(VII.1.) rendelet hatályát veszti.

Palkovits János                                                      Dr. Ekker Éva

 polgármester                                                              jegyző

1 A 6/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelettel módosított szöveg. Hatályos: 2012. 03. 31.-től