4/2011. (III. 1.) Ör.

Egységes szerkezetben!
Hatályos: 2014.01.01-től!
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2011. (III. 1.) rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
Fertőrákos Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a szociális  igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  (a továbbiakban:  Sztv.)    1. §  (2) bekezdésében,  10. §  (1) bekezdésében,  25. § (3) bekezdésében,  26. §-ban,  32. § (3) bekezdésében, 38. § (1) bekezdés  c)  pontjában és  (9) bekezdésében,  43/B. § (1) bekezdésében,  45-46 §-ban, 47. § (2) bekezdésében,  50. § (3) bekezdésében,    58/B. §  (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, 115. § (3)bekezdésében kapott felhatalmazással élve az alábbi rendeletet alkotja.
I.    F E J E Z E T
HATÁSKÖRI  RENDELKEZÉSEK
 
1. §4
(1) Az e rendeletben biztosított ellátások tekintetében való döntés – amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik – a polgármester hatáskörébe tartozik.
(2) Az e rendelet 5. §-ban szabályozott ápolási díjról, valamint a 14. §-ban szabályozott közgyógyellátásról a képviselő-testület dönt.
II.    F E J E Z E T
SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL
 
2. §
(1)Fertőrákos Önkormányzata szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, melynek tagjai:
a) Az önkormányzat képviseletében a polgármester, a jegyző és a Szociális Bizottság elnöke;
b) Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselője;
c) Német Önkormányzat képviselője;
d) Óvoda, Fertőrákos vezetője;
e) Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fertőrákos igazgatója;
f) Védőnő.
(2) A szociálpolitikai kerekasztalt a polgármester hívja össze.
(3) Az ülésre meg kell hívni a helyi alapellátást végző háziorvost, helyi gyermekorvost, akik azon tárgyalási joggal vesznek részt.
(4) A szociálpolitikai kerekasztal működésének rendjét egyebekben maga határozza meg.
III.    F E J E Z E T
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
3. §4
 
3. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható az alábbi formában:
a) aktív korúak ellátása;
b) ápolási díj;
c) önkormányzati segély
 
AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA
4. §
 
(1) Az aktív korúak ellátásának célja a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére ellátás nyújtása.
(2) Az aktív korúak ellátására jogosult, egészségkárosodottnak nem minősülő személy (a továbbiakban: rendszeres szociális segélyezett) a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles a Képviselő-testület által kijelölt szervvel.
(3) 4A Képviselő-testület által együttműködésre kijelölhető szerv:
a) Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal
b) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban: Munkaügyi Központ)
c) Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat)
(4) Az együttműködés eljárási szabályai:
a) A rendszeres szociális segélyezett az együttműködésre kijelölt szervvel a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő naptól számított 15 napon belül, elhelyezkedése érdekében felveszi a kapcsolatot, igénybe veszi a munkaügyi központ által szervezett munkaerő-piaci szolgáltatásokat.
b)                 Az együttműködési kötelezettség megszegésének észlelése esetén az együttműködésre kijelölt szerv képviselője köteles 5 munkanapon belül, írásban jelzéssel élni a jegyző felé.
(5) A beilleszkedést segítő programok típusai:
a) egyéni képességeket fejlesztő vagy életmódot formáló, az együttműködésre kijelölt szerv által szervezett foglalkozásokon, tanácsadásokon való részvétel
b) munkavégzésre történő felkészítő programokon való részvétel, egyénre szabott munkavégzésre kötelezés (alkalmi munkavállalás, saját környezet rendbetétele)
c) közmunka.
(6) Együttműködési kötelezettségét megszegi az a rendszeres szociális segélyezett, aki:
a) az együttműködésre kijelölt szervvel határidőben, felhívás ellenére nem veszi fel a kapcsolatot és távolmaradásának okát 3 napon belül nem igazolja;
b) a beilleszkedést segítő programban önhibájából nem vesz részt, a program végrehajtása érdekében vállalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy azt visszautasítja;
c) a beilleszkedést segítő programban való részvétele keretében a foglalkozáson vagy munkavégzésre nem jelenik meg és távolmaradásának okát 3 napon belül nem igazolja;
d) ha az aktív korúak ellátására való jogosultság vizsgálatakor vagy felülvizsgálata során együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget;
(7) Amennyiben a rendszeres szociális segélyezett az együttműködési kötelezettségét megszegi, a jegyző figyelmezteti, hogy az Sztv. alapján megszűnteti az aktív korúak ellátására való jogosultságot, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy az e rendeletben megállapított együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi.
ÁPOLÁSI DÍJ
 
5. §
 
(l) Ápolási díj célja a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére anyagi hozzájárulás biztosítása. Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellátás igénybevételére vonatkozó kérelmet a polgármesterhez  kell benyújtani.
(3) Az ápolási díj mértéke a központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.
(4) Egyedi  esetekben a díj mértékét a fenti határok között a jegyző által benyújtott környezettanulmány  és a  szociális  bizottság   javaslata  alapján  a  képviselő-testület határozza meg.
(5) A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-a.
(6) A képviselő-testület az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek fennállását kétévente felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább folyósítja.
 
ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY 4
6. §
(1) A Polgármester az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt önkormányzati segélyt eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére elsősorban a Sztv. 45. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben.
(2) Az Sztv. 45. § (4) bekezdésében foglaltakon túl
a) rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező
aa) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy
ab) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása).
b) létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező
ba) egyedülálló és rokkantsági, öregségi vagy egyéb nyugdíjban részesül, és az egy főre számított havi családi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,
bb) megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van.
(3)Önkormányzati segély igényelhető:
a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére
b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, így különösen:
ba) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, vagy
bb) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költsége együttesen olyan nagymértékű, hogy azt nem képesek viselni, vagy
c) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra vagy
d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.
(4) Önkormányzati segély állapítható meg annak a személynek – a 13. §-ban foglalt esetkör kivételével -, aki a 6. § (2) bekezdés szerint rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 300 %-át nem haladja meg.
(5) Az önkormányzati segély egyszeri összege a rászorultságtól függően 3.000.-Ft-tól 20.000.-Ft-ig kerülhet megállapításra.
(6) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 15 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra önkormányzati segély – kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén – nem állapítható meg.
(7) Különös méltánylást érdemlő esetben (családban bekövetkezett rendkívüli esemény, így különösen halálesemény, természeti katasztrófa, baleset miatti rendkívüli kiadás) a kérelmező évente legfeljebb egy alkalommal, jövedelmére tekintet nélkül maximum 20.000.-Ft átmeneti segélyben részesíthető.
(8) Az önkormányzati segély készpénzben, vagy természetbeni juttatásban (így különösen élelmiszer, textil, gyógyszerutalvány, közműhátralék kiegyenlítés, stb.) állapítható meg; tárgyévenként ugyanazon kérelmező esetében legfeljebb három alkalommal – a 6/A. §-ban foglalt esetkör kivételével.
(9) Az önkormányzati segély kifizetéséről a megállapítást követő 15 napon belül a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
(10) Rendkívül sürgős esetben 5.000 Ft-ig terjedő összegben a polgármester önkormányzati segélyt állapíthat meg.
(11) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra igényelt önkormányzati segély megállapításához csatolni kell a jövedelemigazolásokat és a segélyezésre okot adó körülmények igazolására szolgáló iratokat. A támogatást a gyermekre, illetve a fiatal felnőttre kell megállapítani és a törvényes képviselőjének, illetve a fiatal felnőttnek kell folyósítani.
6/A. § 4
„(1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó személy volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
(2) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segélyben az részesülhet, akinek a családjában az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetében a 180 %-át nem haladja meg. A támogatás feltétele, hogy az elhunyt eltemetetéséről a temettető saját költségén gondoskodik, mert az elhunyt után nem maradt olyan ingó, illetve ingatlan vagyon, amiből a temetés költségei fedezhetők.
(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély mértéke a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének
a) 15 %-a, ha a temettető családjában az egy főre számított családi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 200 %-a alatt van,     
b) 10 %-a, ha a temettető családjában az egy főre számított családi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 350 %-a alatt van,
c) különös méltánylást érdemlő esetekben (családban bekövetkezett rendkívüli esemény, így különösen halálesemény, természeti katasztrófa, baleset miatti rendkívüli kiadás) a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének teljes összegét is elérheti, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek, vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.
(4) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély iránti kérelmeket a halálesetet követő 30 napon belül lehet formanyomtatványon benyújtani, melyhez csatolni kell:
a) a temetés költségeiről a segélyt kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát,
b) ha a haláleset más település önkormányzatának területén történt, az elhunyt halotti
anyakönyvi kivonatát,
c) jövedelem igazolásokat.”
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS
 
7. §2
8. §
(1) A  szolgáltatóval települési  hulladék kezelésére  vonatkozóan kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott keret mértékéig a kötelezően igénybe vett  szervezett köztisztasági szolgáltatás díja mérsékelhető, amennyiben  a kérelmező nyugdíjas és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj  legkisebb összegének 250%-át.
(2) A mérséklés legfeljebb az éves díj  50 %-áig terjedhet, és egy naptári  évre szólhat. A feltételek fennállása esetén a támogatás évente meghosszabbítható.
ÁTMENETI SEGÉLY
 
9. § 4
10. §.4
 
11. § 4
12. § 4
IV.   F E J E Z E T
TERMÉSZETBEN  NYÚJTOTT  SZOCIÁLIS   ELLÁTÁSOK
13. §
(1) A következő, szociális rászorultságtól függő pénzbeni ellátások részben vagy egészben  természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók:
a) rendszeres szociális segély;
b) lakásfenntartási támogatás;
c) átmeneti segély.
(2) Rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható, ha a családban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint védelembe vett gyermek él. Védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított összegének 50 %-a nyújtható természetben.
                 
(3) A természetben nyújtható  rendszeres szociális segély és átmeneti segély formái:
a) élelmiszer, tankönyv vásárlás;
b) közüzemi díjak közvetlen megfizetése;
c) gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.
KÖZGYÓGYELLÁTÁS
14. §
(1) Közgyógyellátás célja a szociálisan rászoruló személyek részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentéséhez való hozzájárulás.
(2) Közgyógyellátásra való jogosultság annak a személynek állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem  haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át   és  ahavi rendszeres gyógyító  ellátás költsége eléri  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  25 % -át.
 
V. FEJEZET
SZEMÉLYES  GONDOSKODÁST   NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK, ALAPELLÁTÁSOK
15. §
(1) Az  Sztv alapján Fertőrákos Község Önkormányzatának az alábbi alapellátásokat köteles szolgáltatni:
a) étkeztetés;
b) házi segítségnyújtás;
c) lakosságlétszám szerint családsegítést.
 
(2) Ezen ellátásokrólaz önkormányzat saját intézményei keretében  ill. a jogszabályban megállapított feltételeknek megfelelő szervekkel való megállapodás útján gondoskodik.
 
ÉTKEZTETÉS
16. §
 
(1) Étkeztetésre az jogosult, akinek életkora meghaladja a 90 évet, vagy házi- ill. szakorvos által igazolt egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt arra rászorul, továbbá az a hajléktalan, aki „lakcím nélküli”-ként  a községben van bejelentve.
(2) A kérelmeket a polgármester a szociális bizottság és a jegyző javaslata alapján bírálja el.
(3) Az  ellátást a fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Napközi Otthonában, üzemelésének szünetelése esetén helyi vendéglátó egység útján kell biztosítani.
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS CSALÁDSEGÍTÉS
17 .§
(1) Fertőrákos Község Önkormányzata a házi segítségnyújtást és a családsegítő szolgáltatást, a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás keretében biztosítja.
TÉRÍTÉSI   DÍJ
18. §
 (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési  díját évente kétszer, július  31-ig,  és december  31-ig kell megállapítani.
(2) Az intézményi térítési díjak alapját (nyersanyagköltség) e rendelet 1. számú melléklete állapítja meg.
(3) A személyi térítési díj mértéke gyermekétkeztetés esetén a nyersanyagköltség általános forgalmi adóval növelt összege és az igénybe vett étkezések számának szorzata.
(4) A személyi térítési díjat étkeztetés esetén az alábbiak szerint kell megállapítani:
a) ahol a jogosult családjában az egy főre jutó jövedelem mértéke nem haladja meg  az öregségi nyugdíjminimumot a személyi térítési díj mértéke a mellékletben  meghatározott személyi  térítési  díj  71 %-a.
b) ahol a jogosult családjában az egy főre jutó jövedelem mértéke nem haladja  meg az öregségi nyugdíjminimum  150 %-át, a személyi térítési díj  mértéke a mellékletben meghatározott személyi térítési díj  88 %-a.
c) az  a) és  b) pontokban leírtakat azzal kell alkalmazni, hogy az étkeztetés díja az Sztv. 116.§ (3) bekezdés a) pontja alapján meghatározott jövedelem 30 %-át nem haladhatja meg.
    
(5) A (4) bekezdés a) pontjában meghatározottnál alacsonyabb mértékű személyi térítési díj fizetését rendkívüli méltányosságra okot adó esetben a képviselő-testület engedélyezheti.
       
VI.  F E J E Z E T
MÉLTÁNYOSSÁG KÜLÖNLEGES ESETEKBEN
19. §
(1) Különleges esetben  (így különösen rendkívüli szükséghelyzet, elemi kár)  a képviselő-testület a körülmények figyelembevételével rendkívüli átmeneti segélyt, illetve  kamatmentes kölcsönt nyújthat a rászorulónak.
(2) A rendkívüli átmeneti segély összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét.
(3) Kölcsön nyújtása esetén a támogatott a nyújtott kölcsönt a folyósítástól számított   egy éven belül köteles visszafizetni havi egyenlő részletekben a külön megkötendő kölcsönszerződés szerint.
(4) Amennyiben az e rendelet 7. § (2) bekezdés, 10. § (1) bekezdés, 11. § (1) bekezdésáltal meghatározott ellátásokkal az  egy főre jutó jövedelem a jogosultsági értékhatárt csak csekély mértékben haladja meg, és a kérelmező  körülményei az ellátás igénybevételét  egyébként indokolják, a képviselő-testület méltányosságból az ellátást a kérelmező részére megállapíthatja.
(5) Az e rendelet 11. § (2) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezés alól a képviselő- testület rendkívüli méltánylást érdemlő egyedi esetben felmentést adhat, és az ellátást a kérelmező részére megállapíthatja.
VII.  F E J E Z E T
KORLÁTOZÓ RENDELKEZÉSEK
20. §
 (1)  Az e rendeletben felsorolt szociális ellátások közül  egy   család   ugyanazon évben  legfeljebb három ellátási formában részesülhet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás nem vonatkozik a temetési segélyre.
       
VIII.   F E J E Z E T
ELJÁRÁSI    RENDELKEZÉSEK
21. §
(1)  Az e rendeletben szereplő szociális ellátásokra vonatkozó kérelmet -amennyiben e rendelet másképp nem írja elő – a jegyzőhöz kell benyújtani az erre rendszeresített ill. a 63/2006. (III.27.) Korm. rendeletben előírt formanyomtatványokon.
              
(2) Ha  a kérelmező életkörülményeire tekintettel  indokoltnak látszik,  a 63/2006 (III. 27.) Korm. rendelet  1. számú melléklete  szerinti vagyonnyilatkozat  benyújtására kötelezhető.
(3) Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, nem nyújtható e rendelet szerint szociális  ellátás  annak a személynek, aki az Sztv.  4. § (1) bekezdés b) pontja  szerinti vagyonnal rendelkezik.
(4) A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre (a továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
 
(5) A jegyző  a szociális  ellátásra vonatkozó döntés alátámasztása érdekében környezettanulmányt végez.
(6) A környezettanulmányt személyenként évente legfeljebb egyszer kell elvégezni.
22. §
(1) A pénzbeli szociális juttatás folyósítása postai úton, illetve házipénztárból történik.
(2) Az ápolási díjnak, és a rendszeres szociális segélynek az összege a kérelem  benyújtásának hónapjában a teljes havi összegnek a kérelem benyújtásának napjától számított időarányos része.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott szociális ellátások megszüntetése esetén a megállapított szociális ellátás tárgyhónapi teljes összegének a megszűnés napjáig esedékes részét kell folyósítani.
(4) A havi rendszerességű pénzbeli ellátásokat utólag, minden hónap 5-ig  kell az ellátásban részesülőnek folyósítani
IX.  F E J E Z E T
ZÁRÓ   RENDELKEZÉSEK
23. §
 
(1) Ez a rendelet a  2011. március 1. napján lép hatályba.
(2) E  rendelet    hatályba   lépésével  a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló  13/2007. (IX. 20.) rendelet hatályát  veszti.
                                                                                      
Baltigh Márta                                                                                     dr. Nagy Attila
polgármester                                                                                              jegyző
1Módosította: 15/2011. (X. 15.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. október 15-től.
2Módosította: 3/2012.. (II. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. február 29-től.
3Módosította: 12/2013. (VIII. 27..) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. szeptember 1-től.
4Módosította: 17/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. január 1-től.
1. számú melléklet3
 
 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény hatálya alá tartozó intézményekben a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja és élelmezési normája:
Gyermekek napközbeni ellátása
Élelmezési nyersanyag norma
Ft/nap
Egész napos ellátás intézményi térítési díja
Ft/nap
Ebéd intézményi térítési díja
Ft/adag
Óvoda
(napi háromszori étkezés)
313
313
Iskolai napközi
(napi háromszori étkezés
329
329
Iskola menza
(ebéd)
185
185
Az intézményi térítési díjak ÁFA-t nem tartalmaznak!