5/2011. (III. 1.) rendelet

Fertőrákos község Önkormányzata képviselő-testületének

5/2011. (III. 1.) Önkormányzati rendelete

a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Fertőrákos község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Fertőrákos község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén történő házasságkötésre (a továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) terjed ki.

2. §

(1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőben ügyfélfogadási időn kívül, valamint a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően hivatali munkaidőn túl pénteken és szombaton lehet lebonyolítani.

(2) Hivatali munkaidőn túl anyakönyvi eseményeket pénteken 15 és 19 óra, szombaton 9 és 19 óra között lehet lebonyolítani.

(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

3. §

(1) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.

(2) A hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja hivatali munkaidőn túl 10.000 Ft + ÁFA, mely a tárgyi és személyi feltételek biztosítását tartalmazza.

(3) A hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőben vagy munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja egységesen 30.000 Ft + ÁFA.

(4) Rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára, az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá a lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.

4. §

(1) A rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében meghatározott összegből az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenkénti 5.000 Ft díjazás illeti meg.

(2) A rendelet 3. §-ának (3) bekezdésében meghatározott összegből a hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként 10.000 Ft díjazás illeti meg.

5. §

Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba.

Baltigh Márta dr. Nagy Attila

polgármester jegyző