5/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a 2016. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13.§-15.§-ban foglaltakra –a következőket rendeli el:

 

  1. §

 A rendelet hatálya kiterjed Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra.

 

  1. §

 A Hivatal 2016. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2016. augusztus 8. (hétfő) napjától 2016. augusztus 12. (péntek) napjáig tart.

 

  1. §

 A Hivatal 2016. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2016. december 27. (kedd) napjától 2016. december 30. (péntek) napjáig tart.

  

Záró rendelkezések

 

  1. §

 (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) Ez a rendelet 2017. január 1. napján hatályát veszti.

 

Palkovits János                                           dr. Nagy Attila

Polgármester                                                     Jegyző

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2016………………….

 ……………………………………..

  1. Nagy Attila jegyző