6/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékról és a hozzá tartozó közszolgáltatásról szóló
10/2003. (VIII. 1.) önkormányzati rendeletet

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés a) – g) pontjaiban és a 88. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 1. §
 • A települési hulladékról és a hozzá tartozó közszolgáltatásról szóló 10/2003. (VIII. 1.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban R.) 2. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

 1. § (4) A rendelet tárgyi hatálya a települési hulladékra vonatkozó önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására és annak kötelező igénybevételére, valamint a hulladék kezelésére terjed ki.

A R.) 3. § c) pontja az alábbiak szerint módosul:

 

 1. § c) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (továbbiakban közszolgáltatás): A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban T.) 2. § (1) bekezdés 27. pontja tartalmazza.

 

 • A R. 4. § az alábbiak szerint módosul:

 

 1. § (1) Fertőrákos Községi Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére, ártalmatlanítására és hasznosítására önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatain belül közszolgáltatást szervez és tart fenn.

 

(2) Fertőrákos közigazgatási területén a közszolgáltatást az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban közszolgáltató) látja el.

 

(3) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatokat a T. 32/A. § (2) bekezdése alapján a Koordináló szerv látja el.

 

 • A R. 6. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

 1. § (6) A közszolgáltató a T. 44. §-a alapján évente legalább 1 alkalommal gondoskodik a házhoz menő, ingyenes lomtalanítás megszervezéséről.

 

 • A R. 7. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

 1. § (3) A közszolgáltatást igénybevevő a települési szilárd hulladék elszállítására a közszolgáltató által meghatározott térfogatú és darabszámú tartályt köteles használni. A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítják, melynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg. A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére az erről szóló igazolást Fertőrákos Községi Önkormányzat Jegyzője állítja ki.

 

 • A R. 8 §-a helyébe a következő § lép:

 

 1. §

 

A közszolgáltatás díjfizetése

 

(1) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltató igénybevételéért az ingatlanhasználó a Koordináló szerv részére közvetlenül vagy a Koordináló szerv által megbízott díjbeszedő útján közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2) Közszolgáltatás szerződéskötési kötelezettség elmulasztásakor lakásonként 110 literes, továbbá üzlet, iroda, vállalkozás esetén a közszolgáltató által becsült hulladékmennyiség, de legalább 110 literes hulladékgyűjtő tartály után történik a díj megállapítása.

(3) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját az ingatlanhasználó váltás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlanhasználó köteles fizetni.

(4) A fizetendő közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv vagy az általa megbízott díjbeszedő által összeállított számla kézhezvételét követően, a számlában feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni.

(5) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért jogszerűen megállapított és kiszámlázott díjat nem fizeti meg és díjhátraléka keletkezik, akkor a Koordináló szerv a 30 napon belül küldött fizetési felszólításért jogosult az adminisztrációs díjat kiszámlázni ingatlanhasználó részére. Ha a számla kiegyenlítésére a felszólítás dátumát követően került sor, a befizetett összeg először az adminisztrációs díjjal szemben kerül elszámolásra, a fennmaradó összeggel pedig a közszolgáltatási díjhátralékot csökkenti a Koordináló szerv.

(6) Az ingatlanhasználó az adataiban bekövetkező változásokat a Koordináló szervnek 15 napon belül köteles bejelenteni.

(7) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, ha a Koordináló szerv az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlotta, vagy rendelkezésre állását igazolja.

 

 1. §

 

Hatályát veszti a R. 6. § (5) bekezdése.

 

Hatályát veszti a R. 6. § (7) bekezdése.

 

Hatályát veszti a R. 8/A. §-a.

 

Hatályát veszti a R. 1. számú mellékletének „A szerződésben rögzített közszolgáltatásért Fertőrákos Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletében meghatározott díjat köteles fizetni a Soproni Városüzemeltetési Kft. részére az általa utólag megküldött számlája alapján.” szövegrésze

 

 1. §

 

Ez a rendelet 2016. július 1-én lép hatályba.

 

 

Palkovits János                                                           dr. Nagy Attila

Polgármester                                                                      Jegyző

 

 

 

 

 

A rendeletet a Képviselő-testület 2016. június 28-i ülésén fogadta el.

 

Ez a rendelet 2016. június 29. napján kihirdetésre került.

 

 

 1. Nagy Attila

Jegyző