7/2015 (IV. 28.) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

A településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről szóló

5/2013. (III. 26.) Ör. módosításáról

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 3. pontjában szereplő felhatalmazás alapján a településképi bejelentési eljárás és a településképi kötelezés részletes szabályairól a következő rendeletet alkotja. E rendelet alapját képezi az Étv. 6/A. § (2) bekezdésében; a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: KR); továbbá
az építésügyi és építésfelügyele
ti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kódex) foglaltak.

  1. §

A településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről szóló 5/2013. (III. 26.) Ör 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (4) A településképi bejelentés igazolása a Jogi és Ügyrendi Bizottság, vagy az önkormányzati műszaki ellenőr szakmai álláspontján alapul.

2. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2016. január 1. napján hatályát veszti.

Palkovits János dr. Nagy Attila

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. május 6.

……………………………………..

dr. Nagy Attila jegyző