8/1999. (VI. 1.) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/l999./VI.l./K.t. r e n d e l e t e

Fertőrákos Község címeréről, zászlójáról, lobogójáról,

pecsétjéről és ezek használatáról.

1. §

A helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. tv. l0. § c./ pontjában kapott felhatalmazás alapján a község alapításának 800 éves évfordulójáról való megemlékezés keretében, hagyományos jelképeinek felélesztése és méltó használata érdekében Fertőrákos Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya kiterjed Fertőrákos Község közigazgatási területén a magán személyekre, jogi személyekre és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra.

A címer, a zászló és a pecsét leírása

3. §

 1. Fertőrákos község címere:

  1. Vastag, fekete vonallal határolt ovális sötétkék mezőben a község védőszentjének félalakos képe látható. Szent Miklós vértanú püspök fehér bíborszín palástban, fején arany keresztes bíbor püspöksüveggel, jobb kezében arany pásztorbottal, baljában aranykeretes rézbarna könyvvel van ábrázolva.
   Előtte ívelt barokk, világoskék fodros keretű, arany címerpajzson vízszintesen négy fekete hullámvonallal tagolt világoskék vízből cölöpösen kiemelkedő rézbarna rák.
   A címerpajzs két oldalán, a fodrok és a címerkeret által határolt térben kettő két helyiértékű számra bontva a község első okleveles említésének évszáma: 199.

  2. A címer fő arányai:

  • Ovális címermező függőleges tengelye: vízszintes tengelye = 4: 3

  • Ovális címermező: címerábra /Szt. Miklós a fodros barokk címerpajzzsal/ = 5: 4

  • – A címerábrában Szt. Miklós alakja: fodros barokk címerpajzs = 1: 1

  • A címerábrában a fodros barokk címerpajzs: pajzs melletti évszám = 6: 1

  • – Fodros barokk címerpajzs: rák = 10: 7

/2/ A címer mind teljes, mind a püspöki mellszobor nélküli egyszerűsített formában is használható.

4. §

 1. Fertőrákos Község zászlója fekvő téglalap alakú, az oldalak egymáshoz viszonyított aránya 2: 3.
  A zászló vízszintesen két színből áll, alsó sávja fehér, felső sávja világoskék.
  A zászló közepén – középpontosan – a község címere helyezkedik el. A címer magassága a zászló magasságának a fele. A zászló rúdja kék színű, melyet a fehér szín szalag formában fon végig. A zászló kétoldalas.

 2. A község lobogója a zászló 90 fokkal történő elforgatásával jön létre. A színes címer a lobogó közepén, középpontosan helyezkedik el.
  A lobogó kétoldalas, baloldali sávja világoskék.

 3. A község pecsétje álló ovális alakú pecsétlap, szélén peremmel. A pecsétmező közepén Fertőrákos község címerének kontúr-rajza, melyet kétoldalról és felülről nagybetűs körirat övez:

FERTŐRÁKOS KÖZSÉG

/a tényleges használó megjelölésével: Polgármestere, Önkormányzata,

Polgármesteri Hivatala/.

A címer és a zászló használatának köre

5. §

 1. A község címerét csak mint a községre utaló és díszítő jelképet lehet használni.

 2. A címer a jogszabályokban foglalt egyes hatósági tevékenység vagy egyéb eljárás során is alkalmazható.

6. §

A község címere – engedély nélkül – utaló és díszítő jelképként az alábbi esetekben használható és alkalmazható:

 1. A Fertőrákosi Önkormányzat és szervei, intézményei épületein és tanácskozótermeiben.

 2. A Képviselő-testület, annak bizottságai vagy a Polgármesteri Hivatal által kiadott kiadványokon.

 3. A Képviselő-testület által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, emlékplaketteken, jelvényeken.

 4. Fertőrákos Önkormányzata ünnepi rendezvényein úgy, hogy az állami címer jelentőségét ne kisebbítse.

 5. A polgármester, a települési önkormányzati képviselők és a jegyző részére készített levélpapíron, a Polgármesteri Hivatal által használt bélyegzőkön, valamint a polgármester, a települési önkormányzati képviselők és a jegyző névkártyáin.

 6. A települési önkormányzati képviselők képviselői minőségükben végzett tevékenysége során.

 7. A helyi kisebbségi önkormányzatok épületein, tanácskozótermeiben, általuk kiadott kiadványokon, általuk használt bélyegzőkön.

7. §

 1. Kizárólag engedéllyel lehet a község címerét utaló és díszítő jelképeként alkalmazni vagy használni.

 1. A községben működő intézmények és társadalmi szervezetek által kiadott és az intézmény, ill. társadalmi szervezet történetét, életét, fejlődését bemutató kiadványokon.

 2. A községet érintő kiadványokon.

 3. A községben rendezett jelentősebb kulturális, szakmai és sport rendezvényeken.

 4. A községre utaló ajándék – és emléktárgyakon.

 5. Az önkormányzat intézményeinek rendezvényein, egyes járművein.

 6. A 6.§-ban nem említett egyéb esetekben.

 1. Nem lehet a község címerét védjegyként felhasználni, ilyen célra engedélyt kiadni.

8. §

Fertőrákos község zászlója engedély nélkül használható:

 1. A Fertőrákosi Önkormányzat szervei, intézményei tanácskozótermeiben, a polgármester irodájában és a Képviselő-testület ülésein.

 2. A Polgármesteri Hivatal előtti zászlórudakon felvonva, az állami és nemzeti ünnepeken, a Képviselő-testület üléseinek alkalmával, a Községi Önkormányzat rendezvényein és ünnepségein.

 3. A helyi kisebbségi önkormányzatok tanácskozótermeiben.

9. §

Kizárólag engedéllyel lehet a község zászlóját használni:

 1. A község életében jelentősebb események és rendezvények alkalmával.

 2. Megkülönböztetésül, több település részvételével tartott rendezvényeken.

 3. Cserezászlóként és – a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével – elismerésként.

 4. A települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban.

 5. Az önkormányzat intézményeinek ünnepi rendezvényein.

 6. A 8.§-ban nem említett egyéb esetekben.

A község címer- és zászló használatának rendje

10. §

 1. A község címerét és zászlóját – mint utaló és díszítő jelképet – kizárólag az e rendeletben meghatározottak szerinti hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, a méretarányok és színek pontos megtartása mellett lehet felhasználni, ill. alkalmazni.

 2. Indokolt esetben engedélyezhető, hogy a címert a tárgy anyagának színében /fém, bőr stb./ készítsék el és használják fel.

A községi címer és zászló használatának engedélyezése

11. §

 1. /l/ A község címerének és zászlójának a fenti rendelkezések szerinti felhasználását , alkalmazását vagy forgalomba hozatal céljából történő előállítását a Képviselő-testület engedélyezi.

 2. A kiadott engedély érvényessége szólhat:

  1. Egy esetre /rendezvényre, alkalomra/

  2. Meghatározott mennyiségű, címerrel díszített termék, emléktárgy, jelvény, kiadvány stb. előállítására.

  3. A visszavonásig történő felhasználásra, alkalmazásra.

 3. A Képviselő-testület az engedély kiadását indokolással megtagadhatja.

12. §

 1. Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

  1. A kérelmező /felhasználó/ megnevezését és címét, ill. székhelyét.

  2. A címer vagy a zászló felhasználásának célját.

  3. Az előállítandó termék, kiadvány stb. mennyiségét.

  4. A terjesztés, illetőleg a forgalombahozatal módját

  5. A címer vagy zászló használatának időtartamát.

  6. A címer vagy a zászló felhasználásáért a kérelmező szervnél felelős személy nevét és beosztását.

 2. A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített tárgy, kiadvány stb. tervét.

13. §

A címer vagy zászló használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

 1. A jogosultság megnevezését és címét, ill. székhelyét.

 2. Az engedélyezett felhasználási cél megjelölését.

 3. Az engedély érvényességének határidejét.

 4. Előállítás esetén az engedélyezett termék, kiadvány stb. mennyiségét.

 5. A terjesztés, illetőleg a forgalombahozatal módjával kapcsolatos esetleges kikötéseket,

 6. A felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket.

14. §

 1. A címer vagy zászló használatát, alkalmazását vagy előállítását nem szabadengedélyezni, a kiadott engedélyt pedig vissza kell vonni, ha a használat vagy forgalomba hozatal módja vagy körülményei a község vagy a község lakosságának jogait vagy jogos érdekeit sérti.

 2. A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó e rendeletben vagy a részére kiadott engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti, ill. a megállapított határidőre kötelezettségeinek nem tesz eleget.

 3. A címernek az emléktárgyakon, érméken, jelvényeken, más tárgyakon és kiadványokon történő felhasználásához ezen rendelet alapján kiadott engedély nem mentesíti a kérelmezőt a jogszabályok által a termék, jelvény, kiadvány stb. tervezésére, előállítására, forgalombahozatalára előírt egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól.

15. §

 1. A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

 2. A lobogó használatára a zászlóra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A pecsét használatának köre és szabályai

16. §

 1. /l/ Az önkormányzat címerével ellátott ovális pecsét, az önkormányzat és más bel- ill. külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból ill. szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

 2. Az önkormányzat címerével ellátott ovális pecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

Szabálysértés

17. § 1

18. §

Ez a rendelet l999. június l-én kerül kihirdetésre és lép hatályba.

Palkovits János Dr. Ekker Éva

polgármester jegyző

Mellékletek:

l. Fertőrákos Község címerének ábrázolása

2. Fertőrákos Község zászlójának és lobogójának ábrázolása

3. Fertőrákos Község pecsétlenyomatai (Polgármesteri Hivatalban megtekinthetők!)

1 Módosította a 9/2012. (IV. 24.) Ör. Hatályos: 2012. május 31. napjától.

A 8/1999. (VI. 1.) K.t. rendelet

1. sz. melléklete

Fertőrákos Község címere:

A 8/1999. (VI. 1.) K.t. rendelet

2. sz. melléklete

Fertőrákos Község zászlaja:

Fertőrákos Község lobogója: