8/2010 (VII. 16.) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2010 (VII. 16.) rendelete
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a község levegő minőségének javítása, megóvása érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 48. § (1) bekezdésében és (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kvt.-vel és a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelettel (továbbiakban: Kormányrendelet) együttesen alkalmazva az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

A rendelet célja a környezeti levegő minőségének megóvása, a légszennyezettségi határérték túllépések megakadályozása.

A rendelet hatálya

A rendelet személyi hatálya azokra a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli szervezetekre, társaságokra terjed ki, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel Fertőrákos Község közigazgatási területén működnek, tevékenykednek vagy tartózkodnak.

Fogalom meghatározások

A rendelet alkalmazásában:

     1. avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok (a továbbiakban: kerti hulladék);

     2. hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása, mulcsozása;

     3. hulladék: háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladék, műanyag, gumi, vegyszer, festék, festékkel vagy vegyszerrel kezelt fahulladék, olajos fűrészpor, ruha stb.

Háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok

    1. Hulladék nyílttéri égetése, továbbá a tüzelőberendezésben történő égetése tilos, kivéve a (2) bekezdésben szabályozottakat.

    2. Háztartásokban kismennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése engedély nélkül végezhető.

    3. Szilárd halmazállapotú tüzelőanyagok száraz állapotban tüzelhetők.

Avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó szabályok

    1. Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása – lehetőség szerint – hasznosítással (komposztálással, mulcsozással) történik.

    2. Amennyiben az (1) bekezdés szerinti hasznosítás nem oldható meg, a száraz avar és kerti hulladék égetése e rendelet előírásainak, továbbá az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és annak végrehajtásáról szóló 30/1998. (IV. 21.) MT rendelet, illetve az egyéb, külön jogszabály rendelkezéseinek betartásával történhet.

    3. 2A száraz avar és a kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén, szeptember 15-től május 15-ig, hétfőtől péntekig, 800‑1800 óra közötti időszakban végezhető.

    4. Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot.

    5. A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.

    6. Égetni csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Közterületen csak az végezhet égetést, aki a közterület gondozására köteles.

    7. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható.

    8. Veszély esetén vagy, ha a tűzre nincs szükség, a tüzet azonnal el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni.

6. §1

Záró rendelkezések

7. §

(1) E rendelet 2010. augusztus 1-jén lép hatályba. E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Palkovits János
polgármester

dr. Nagy Attila
jegyző

 

1 Módosította a 9/2012. (IV. 24.) Ör. Hatályos: 2012. május 31. napjától.

2 Módosította a 16/2012. (VIII. 28.) Ör. Hatályos: 2012. 09. 05. napjától.