8/2015 (IV. 28.) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva és a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

  1. §

A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

2. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2016. január 1. napján hatályát veszti.

Palkovits János dr. Nagy Attila

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. május 6.

……………………………………..

dr. Nagy Attila jegyző