9/2007. (VII. 1.) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2007. (VII. 1.) rendelete

a közterületek használatáról

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a közterületek használatának szabályozására az alábbi rendeletet alkotja.

I. FEJEZET

Általános és értelmező rendelkezések

1. § A rendelet célja azon helyi szabályok megalkotása, amelyek a közterületek közhasználati rendeltetésének biztosítása mellett szabályozzák a rendeltetéstől eltérő célú használatot is.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Fertőrákos Község Önkormányzatának tulajdonában álló – az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott – területre, valamint az egyéb olyan területre, amely szerződéssel – önkormányzati tulajdon esetén képviselő-testületi határozattal – közhasználat céljára került átadásra (a továbbiakban együtt: közterület),

b) minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra, aki, illetve amely önkormányzati közterületet használ.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a a Magyar Közút Állami Közútkezelő Fejlesztő Műszaki és Információs Közhasznú Társaság Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Igazgatósága kezelésében levő közutakra.

(3) Közútkezelői hozzájárulások kiadásakor a vonatkozó jogszabályok előírásain túl, jelen rendelet előírásait is figyelembe kell venni.

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. közterület: az ingatlan-nyilvántartásban önkormányzati tulajdonként nyilvántartott földrészlet közhasználatra szolgáló része, beleértve a közutakat (és a fölötte lévő légteret a beépítés magasságáig)

2. közút: a gyalogosok és járművek közlekedésére szolgáló közterület

3. járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló – az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más módon elhatárolt – része

4. közterület rendeltetésszerű használata: a közterület funkciójának megfelelő célú, bárki által történő használata

5. a közterület rendeltetéstől eltérő használata: a 4. pont alá nem eső használat

6. köztéri tárgy különösen: szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, kertészeti műtárgy, geodéziai jel, utcabútor, KRESZ-, utcanév-, házszám- és emléktábla, virágtartó, utcai hulladékgyűjtő

7. rendezvény: külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint megtartott békés összejövetel, felvonulás, tüntetés

8. üzlet: szilárd térelemekkel körülhatárolt, a talajjal egybeépített vagy a talajhoz rögzített tartós használatra készült, rendszeresen (állandóan vagy ideiglenes jelleggel) nyitva tartó nagy- és kiskereskedelmi értékesítő hely

9. vendéglátás: ételek, italok készítése és eladása fogyasztóknak, felhasználóknak, viszonteladóknak, továbbá a vendéglátással összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenység

10. hirdetés: valamely tény, körülmény közzététele reklámnak nem minősülő falragasz, szórólap, valamint választási hirdetmény és kampányanyag formájában

11. építési munkaterület: építkezés céljára ideiglenesen átadott, kerítéssel elhatárolt közterület

12. reklám: olyan tájékoztatás, amely termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség értékesítését vagy más módon történő igénybevételét és a vállalkozás nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá áru vagy árujelző megismertetését mozdítja elő

13. reklámhordozó:

a) cégér: az üzlet tevékenységét jelképező, a tulajdonos foglalkozására utaló, a homlokzaton síkban vagy abból kinyúlóan elhelyezett figurális épülettartozék (az üzlet nevének figurális megjelenítése is cégérnek minősül)

b) cégtábla: az egyéni vállalkozó nevét, az üzlettől, a termelő-, szolgáltató egységtől eltérő helyen levő székhelyét vagy a gazdasági társaság nevét, címét, tevékenységét tartalmazó tábla

c) cégfelirat: az üzlet elnevezése

d) reklámberendezés: közterületen lévő tárgyon elhelyezett reklámhordozó, hirdetések, reklámok, közlemények, plakátok elhelyezésére, megjelenítésére, vetítésére alkalmas eszköz, ideértve a hírközlési létesítmények, berendezések és közművek tartozékait is, amennyiben azon reklám jelenik meg, továbbá olyan közlekedési eszköz, melyen külön szerkezeten reklám jelenik meg (pl. szekér, hirdetőoszlop, reklámtábla, hirdetőtábla, hirdetéssel ellátott kapcsolószekrény, telefonfülke, pavilonok homlokzata, stb.)

e) reklámgrafika: a reklámozás céljait szolgáló, bármely építési technológiával készített alapfelületre festéssel, festékszórással vagy azzal rokon technológiával (színezett habarccsal) készített reklámcélú építmény, grafikai mű, vetített reklám

f) mobil reklámberendezés: mozgatható reklámtábla, szendvicsember táblája, különböző mozgatható figura (maci, fagyi stb.), amely legfeljebb 1 m2 nagyságú (tartószerkezettel együtt) lehet.

14. középület: állami, önkormányzati intézményi, önkormányzat által alapított gazdasági társaságok, egyesületek, egyházak közfunkciót ellátó intézményei

15. közintézmény: állami vagy önkormányzati feladatot ellátó költségvetési szerv vagy közhasznú társaság.

4. § (1) A közterületet rendeltetésszerűen bárki térítésmentesen használhatja, rendeltetéstől eltérő célra e rendeletben foglaltak szerint lehet igénybe venni.

(2) A közterületet rendeltetéstől eltérően használni a közút kivételével bérleti szerződés, tulajdonosi hozzájárulás alapján, közút esetében közútkezelői hozzájárulással, közművek és tartozékaik esetében pedig a Ptk. szerinti használati jog alapítással lehet.

Rövid ideig (max.: 30 napig) tartó igénybevétel esetén a bérleti szerződés díjfizetést is tartalmazó tulajdonosi hozzájárulással kiváltható.

(3) A bérleti szerződés, a tulajdonosi hozzájárulás és a közútkezelői hozzájárulás nem mentesíti az igénybevevőt a tevékenység folytatásához, létesítmény, berendezés, építmény, szerkezet elhelyezéséhez, üzemben tartásához szükséges hatósági és egyéb engedélyek/hozzájárulások beszerzése alól, melyek meglétének vizsgálata nem képezi jelen rendelet alapján folytatott eljárás tárgyát.

(4) Ha a közterület igénybevétele építési munka végzésével kapcsolatos (állvány, építőanyag, törmelék stb. elhelyezés) a közterület-használatot a munka kivitelezője, a megbízója (lebonyolítója) és a megvalósítandó létesítmény tulajdonosa is kérheti. A kérelemben a tulajdonosnak, a megbízónak (bonyolítónak) vagy a kivitelezőnek is szerepelni kell. Mindezek egyetemlegesen felelnek az eredeti állapot visszaállításáért.

(5) Létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál figyelembe kell venni:

a) reklámhordozó esetén a reklám elhelyezésére alkalmas eszköz teljes felületét, valamint a tartón (fal, talaj, stb.) megjelenő vetület és a reklám közötti (a tartószerkezet elhelyezésére alkalmas) teljes területet,

b) árubemutatás (falon, rácson), valamint reklámberendezés elhelyezése, üzemeltetése esetén annak ténylegesen reklámcélra használható felületeit kell számításba venni,

c) egyéb esetben a létesítmény közterületre eső vízszintes vetületét kell figyelembe venni.

d) a közterület használatának minősül az is, ha a nem közterületen levő reklámhordozónak, vagy bármely tartozékának függőleges vetülete a közterületre esik.

(6) Közterület/közút eltérő használata szerződéssel/hozzájárulással határozott időre, határozatlan időre vagy visszavonásig adható.

(7) A közterület/közút eltérő használata megszűntethető, amennyiben ezt a területfejlesztési, településpolitikai koncepció megkívánja vagy a tulajdonos bármi okból ellenvetéssel él.

II. FEJEZET

Bérleti szerződés

5. § (1) Közterület bérbeadás útján történő hasznosításakor a bérbeadói jogokat és kötelezettségeket a polgármester gyakorolja, aki e feladatát a Polgármesteri Hivatal útján látja el (a továbbiakban: bérbeadó)

1 m2-nél nagyobb, közutat érintő bérleti szerződés kötésekor a bérbeadónak minden esetben meg kell kérnie a közútkezelő hozzájárulását.

(3) Bérbeadó a szerződéskötésre irányuló ajánlatot e rendeletben foglaltak teljesítésének vállalása esetén fogadhatja el.

(4) Az (1) és (2) bekezdés alatti bérleti szerződés építmény, berendezés elhelyezésekor legfeljebb ezek fenntarthatóságáig köthető meg.

5/A.§ 3

A közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó eltérő szabályok

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e paragrafusban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

(3)A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot, mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.

(4) A közterület-használat naponta 7.00-21.00 óra közötti időtartamra vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.

(5) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően legfeljebb 3 napon belül újra biztosítani kell.

(6) Turisztikailag kiemelt, központi terület:

a) Fő utca városfalakon belüli területe (342 hrsz),

b) Fertőrákosi Kőfejtőt körülvevő terület (344 hrsz, 345 hrsz, 0102/1 hrsz és 342 hrsz),

c) Mithrasz szentély területe (049 hrsz, 0102/2 hrsz).

(7) A turisztikailag kiemelt, központi területeken, a közterület-használat együttesen (forgatási

helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg az 500 négyzetméter területet.

(8) A kérelmező a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a közterület más használóinak szükségtelen zavarásától.

Bérleti szerződés megkötésére irányuló ajánlat

6.§. (1) A bérleti szerződés létrejöttét ajánlat benyújtásával kell kezdeményeznie annak, aki a közterületet rendeltetéstől eltérő célra használni kívánja.

(2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

a) az ajánlattevő nevét, állandó lakóhelyének (székhelyének) címét,

b) nem természetes személy ajánlattevőnél – az a) pontban foglaltakon túlmenően – a képviseletre jogosult nevét, lakcímét,

c) a közterület-használat célját, az igénybevétel kezdetének és befejezésének időpontját, a használat helyének, módjának, mértékének és megjelenésének pontos meghatározását (pl: helyszínrajzon, vázlaton a kívánt használat megfelelő jelölésével),

(3) A bérbeadó 30 napon belül köteles nyilatkozni az igényelt közterület bérelhetőségével kapcsolatban. Amennyiben más szerv állásfoglalása is szükséges, ennek benyújtására az ajánlattevőt 8 napon belül felhívja.

(4) Az ajánlat benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.

A bérleti szerződés megkötésének/közútkezelői hozzájárulás kiadásának feltételei

7. § (1) A bérleti szerződés akkor köthető meg, a közútkezelői hozzájárulás akkor adható ki, ha a kérelmező vállalja:

a) a bérleti/használati díj megfizetését a rendeleti változásoknak megfelelően, és

b) a bérleti jogviszony/közútkezelői hozzájárulás megszűnésekor az eredeti állapot helyreállítását, a közterület tisztán történő átadását, az átadást követő 3 éven belül keletkezett – a használatból vagy a hibás helyreállításból eredő – süllyedés vagy más hiba saját költségen történő kijavítását, és

c) jelen rendelet 10. §-ában foglaltakat.

(2) Bérbeadó/közútkezelő kikötheti a bérleti szerződésben/hozzájárulásban, hogy a bérlő/használó a közterületen milyen anyagú, színű és formájú tárgyat helyezhet el, az elhelyezés feltételeit, módját is előírhatja.

A bérleti szerződés megszűnése

8. § (1) A bérleti szerződés megszűnésére, felmondására a Ptk. bérletre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A határozatlan idejű bérleti szerződés megszüntetésekor az igénybe nem vett időre megfizetett bérleti díjat vissza kell fizetni a (3) bekezdésben foglalt eredeti állapot helyreállítását követő 30 napon belül.

(3) A bérleti szerződés azonnali hatállyal felmondható a díj fizetésének elmulasztása, az érvényes hatósági engedélyek, szakhatósági hozzájárulások hiánya, a közterületen elhelyezett dolog karbantartásának hiánya, az igénybe vett terület szerződéstől eltérő használata, a terület rendeltetésének, a vonatkozó jogszabály bérleti szerződést érintő megváltozása.

III. FEJEZET

Díjmentesen történő közterület-használat

9. § (1) Tulajdonosi/közútkezelői hozzájárulással, díjmentesen folytatható közterület használat:

a) Fertőrákos Község Önkormányzatának költségvetése terhére, illetve önkormányzati érdekből (saját maga, vagy intézménye által, illetve támogatatott szervezet által) megvalósuló rendezvény, építési munka vagy bárminemű egyéb közterület használat,

b) a közterületbe benyúló cégér, az építési szabályoknak megfelelő 25 cm-en túl nem benyúló cégtábla, cégfelirat elhelyezése,

c) a közterületbe benyúló – az építési szabályoknak megfelelő – építményrész, szerkezeti elem, különösen üzlethomlokzat (portál), védőtető, előtető, napellenző ponyva, üzleti ernyőszerkezet, előlépcső, lépcső, ablakrács, valamint falra kihajtva rögzített nyílószárny, levélgyűjtő szekrény, időszakonként és rövid ideig nyitva tartó nyílószárny elhelyezése, mindaddig, amíg az reklámot nem tartalmaz és megfelel a b) pont előírásainak. Lépcső a közterületre 8 cm hosszan nyúlhat be, kivéve a rendelet hatálybalépésekor már meglévő lépcsőket.

d) az érintett közterület rendeltetéséhez, fenntartásához szükséges használat,

e) a közlekedés biztonságát elősegítő közérdekű berendezés elhelyezése,

f) közterületen, illetőleg az alatt vagy felett lévő közművek fenntartása, hibaelhárítása érdekében végzett munka, fegyveres erők, rendvédelmi szervek, mentők, tűzoltóság, vízügyi szolgálat feladatának ellátása, köztisztasággal, környezetvédelemmel összefüggő tevékenység, közművek működéséhez szükséges közérdekű létesítmények, tárgyak elhelyezése,

g) parkterület, közcélú parkoló és gépkocsi behajtó létesítése,

h) szemétgyűjtő edény gyűjtés idején túli közterületen történő tárolására, vagy hulladékgyűjtő edény

tárolására alkalmas létesítmény építésére nem adható közterület használati engedély.

i) tömegközlekedéssel kapcsolatos várakozóhely elhelyezése,

j) nyilvános illemhely elhelyezése (állandó, illetve mobil jellegű),

k) a fák és a zöldterületek védelmét szolgáló berendezés elhelyezése, ha az hirdetési (reklám) célt nem szolgál,

l) köztéri tárgy elhelyezése,

m) jótékonysági célú rendezvény,

n) homlokzat felújítás 30 naptári napot meg nem haladó időszaka. A reklámot tartalmazó védőháló felhelyezéséhez külön engedélykérelem szükséges, mert ebben az esetben a reklámelhelyezés nem díjmentes.

o) hírközlési létesítmény, végberendezés, valamint a közművek elhelyezése, amennyiben a Ptk. 108. §-a alapján meghatározott egyszeri kártalanítást megfizette.

Kivétel:

– amennyiben ezen építményeken, berendezéseken reklám jelenik meg

– kivitelezési munkák végzésének időtartama alatti közterület-használat

(2) Az (1) bekezdés alatti területhasználathoz a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Ha a közterület-használat közutat érint, a közút kezelője az (1) bekezdés figyelembevételével adhat ki közútkezelői hozzájárulást. A használat ennek birtokában – az ebben foglalt feltételekkel – kezdhető meg, illetve folytatható. Amennyiben a használat valamely hatósági engedélyhez kötött építmény, létesítmény elhelyezése céljára szükséges vagy más hatósági eljárás a tulajdonos nyilatkozatát írja elő, a tulajdonosi hozzájárulásban foglaltak szerint vehető igénybe a közterület.

(3) Nem kell a tulajdonos/kezelő hozzájárulása:

a) a hiba-elhárítási, fenntartási, köztisztasági, környezetvédelmi munka végzéséhez, ha az nem jár a közterület felbontásával, elkerítésével;

b) a fegyveres erők, rendvédelmi szervek, mentők, tűzoltóság, vízügyi szolgálat feladat-ellátásának mértékéig terjedő területhasználathoz, ha az nem jár a közterület felbontásával;

c) a közvetlen életveszély elhárításához, ha az nem jár a közterület felbontásával, elkerítésével;

d) tüzelő, egyéb ömlesztett anyag, bútor, háztartási felszerelés, konténer 24 óra időtartamot meg nem haladó tárolásához, illetve a terület költözés vagy lomtalanítás célú igénybevételéhez;

e) a szemétgyűjtés idejére kihelyezett gyűjtőedény elhelyezéséhez,

f) építőanyag, építéshez szükséges eszköz, szerkezet, bontásból származó anyag 48 óránál rövidebb időtartamú tárolásához.

(4) Ha az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítás közterület felbontással, elkerítéssel is jár, a tulajdonos/kezelő hozzájárulását haladéktalanul be kell szerezni, a rendkívüli igénybevevőnek az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket meg kell tennie.

(5) A tulajdonos/kezelő hozzájárulásához kötött közterület-használatot kérelem benyújtásával kell kezdeményezni a 6. § és a 10. § figyelembevételével.

IV. FEJEZET

A közterület használat helyi feltételei

10. § (1) a) Az eltérő használat a közterület rendeltetésszerű biztonságos használatát nem akadályozhatja.

b) A kérelmezőnek, lebonyolítónak, (rész)tulajdonosnak, vagy a kivitelezőnek nem lehet közterület-bérleti/használati díj, helyi adó tartozása, és közterületet szerződés, illetve tulajdonosi-, közútkezelői hozzájárulás nélkül nem használhat. A kérelem benyújtása előtti 5 évben közterület-használati díjhátralék törlésére – a közterület használati díj be nem fizetése miatt – nem kerülhet sor.

c) Az egyéb terület közhasználatra történő átadására vonatkozó szerződés vagy közgyűlési határozat a rendeltetéstől eltérő célú használatot nem zárhatja ki.

d) Az engedélyezett közterület használat másra át nem ruházható.

e) A kérelmezőnek – szükség esetén – az építési munka végzésének időtartamára a közterület felől – a városképi követelményeket kielégítő – kerítés, a gyalogos forgalom biztonsága érdekében védőtetővel ellátott átjáró létesítését vállalnia kell.

f) A használat során elhelyezendő tárgyak anyagának, formájának összhangban kell lenni a környezetben lévő létesítmények anyagával, formájával.

(3) Üzletenként 1db mozgatható reklámtábla csak a hirdetett üzlet előtt, annak nyitvatartási ideje alatt helyezhető el.

(4) Mobil reklámberendezést az üzlet nyitvatartási ideje alatt lehet a közterületen elhelyezni, záráskor a közterületről el kell távolítani. Rendezvényhez kapcsolódó, ideiglenes jellegű mozgatható reklámtábla, transzparens, zászló, 1m2-nél kisebb „lengőkaros” reklámtábla a villanyoszlopokon a rendezvény előtt max. 20 napig és a rendezvény ideje alatt helyezhető el közterületen.

(5) Közterület alatti és fölötti (magassági korlát nélkül) épület, erkély stb. beépítésre, illetve az utca szélességének csökkentésével járó építkezéshez engedély/hozzájárulás nem adható.

11. § (1) A közterület-használati díj megállapításánál a melléklet díjtételeit kell alkalmazni.. Nem kell díjat fizetni e rendelet 9. §-ában meghatározott igénybevétel esetén. Községi érdekből – a reklámcélú közterület-használat kivételével – a polgármester a díjfizetés mértékét megváltoztathatja, vagy részletfizetést engedélyezhet.

Nem közút esetén a közterülethez legközelebb eső közút besorolása szerinti díjat kell alkalmazni.

(2) A közterület-használati díj megállapításánál a töredék négyzetmétert 1 m2 alatt teljes m2-ként, a továbbiakban pedig a kerekítés szabályai szerint, – a töredék napot egész napként kell figyelembe venni.

(3) Bérbeadó/engedélyező és a bérlő/használó megállapodhatnak a közterület rendeltetésszerű használatát javító felújítási, rekonstrukciós munka, bérlő/használó részéről történő elvégzésében.

A megállapodásban szereplő munkák költsége beszámítható bérlő/használó által fizetendő közterület bérleti/használati díjába.

(4) A bérleti/használati díjat egy éven belüli igénybevétel esetén egy összegben előre, egy évnél hosszabb igénybevétel esetén évente, de legalább egy évre előre egy összegben kell megfizetni.

12. § Az ingatlan tulajdonosa köteles eleget tenni a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986.(II.21.) ÉVM-EüM együttes rendeletben foglalt előírásoknak, különösen az ingatlan előtti közterület stb. tisztántartási követelményeinek.”

A közútkezelői hozzájárulás megszűnése

13. § A közútkezelői hozzájárulás (közterület-használati engedély) azonnal hatályát veszti, ha a közútkezelői hozzájárulás kiadása megtagadható lenne, valamint:

a) a díj fizetésének elmulasztásakor,

b) érvényes hatósági engedélyek, szakhatósági hozzájárulások hiányában,

c) a közterületen elhelyezett dolog karbantartásának hiányában,

d) az igénybevett terület engedélytől eltérő felhasználásakor,

e) a terület rendeltetésének megváltozásakor,

f) a közlekedési viszonyok megváltoztatásakor,

g) a 4. § (7) bekezdése esetén,

h) visszavonásig került kiadásra,

i) a vonatkozó jogszabályok bérleti szerződés/közútkezelői hozzájárulást érintő megváltozása esetén.

V. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A szerződés- és hozzájárulás nélküli vagy attól eltérő használat jogkövetkezményei

14. § (1) Bérleti szerződés és hozzájárulás nélküli, valamint ezekben meghatározott időtartam lejárta, illetve egyéb okból történő megszűnése utáni használat esetén a jogosulatlan használó felhívásra köteles a használatot azonnal megszüntetni és a közterület eredeti állapotát saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani a megadott határidőn belül.

(2) Amennyiben a felhívásra a jogosulatlan használó a közterület-használatot a megadott időn belül nem szünteti meg, az egyéb jogkövetkezményeken túl a tulajdonos a közterületen elhelyezett dolgokat a jogosulatlan használó költségére és veszélyére eltávolíthatja és 3-szoros közterület-használati/bérleti díjfizetésre kötelezheti.

(3) Az eltávolított dolgok őrzésére a Ptk. felelős őrzésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A jogosulatlan használó csak az eltávolítás és tárolás költségeinek megfizetése után veheti át az eltávolított dolgokat.

(5) Ha az eltávolított dolog tulajdonosa 5 napon belül nem jelentkezik, írásban értesíteni kell a tárolás helyéről és határidő megjelölésével fel kell szólítani a dolgok elszállítására. Amennyiben a közterületen elhelyezett dolog tulajdonosa ismeretlen, az eljárásban a Ptk. rendelkezései az irányadók.

(6) Ha a felszólítás eredménytelen maradt, a dolog, értékesítésre kerülhet. Az értékesítés eredménytelenségekor a bérbeadó/kezelő a megsemmisítést is elrendelheti.

15. § (1) A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 59. § (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően, hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehetne részt, továbbá a forgalomból kivont, illetve lejárt műszaki engedélyes gépjármű, valamint olyan jármű, amely állapotánál fogva a közúti közlekedésben nem tud részt venni, 30 napot meghaladó időtartamban közterületen nem tárolható. Az így tárolt járművet a közterület kezelője eltávolíthatja.

(2) 3,5 tonnát meghaladó, megengedett legnagyobb össztömegű jármű közterületen nem tárolható, erre bérleti szerződés nem köthető és közútkezelői hozzájárulás nem adható. Tárolásnak minősül, ha a jármű 22.00-06.00 óra között 1 óránál hosszabb ideig folyamatosan közterületen áll.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azokra az autóbuszokra, tehergépkocsikra, mezőgazdasági vontatókra, lassú járművekre és járműszerelvényekre is, amelyeket nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz használnak.

(4) Vontató jármű nélküli pótkocsi, utánfutó és lakókocsi közterületen 24 órát meghaladóan nem tartható.

16. § (1) Közterületi pavilon létesítéséhez a polgármester a tulajdonosi hozzájárulást az építésügyi hatóság nyilatkozatának figyelembe vételével adhatja meg. Nem adható hozzájárulás vendéglátás céljára.

(2) Zöldterületnek minősülő közterületre gépjárművel való ráhajtás, illetve a zöldterületen való várakozás, a virágok leszedése, fák és egyéb növények csonkítása tilos. Zöldterületre való ráhajtásnak, megállásnak, várakozásnak minősül, ha a gépjármű legalább egy kerékkel a zöldterületre hajt, megáll vagy várakozik.

(3) Közterületen szeszes italt fogyasztani – kivéve az alkalmi rendezvény céljára jogszerűen igénybevett közterületet, a vendéglátó egységhez kapcsolódó teraszt, valamint szilveszter és újév napján történő fogyasztás – tilos!

17. § Hirdetmények és plakátok (falragaszok) közterületen kizárólag reklámberendezéseken helyezhetők el. Választási plakátok elhelyezésére a választási kampány ideje alatt ideiglenes hirdetőtáblák vehetők igénybe, melyek elhelyezését – a jelen rendeletben szabályozott eljáráson kívül – a tulajdonos vagy a közútkezelő engedélyezi az arra kijelölt helyeken.

18. § (1) Közterületen bármely anyag, berendezés, eszköz, tárgy stb. tárolására csak a 9. § (3) bekezdés f)

pontjában meghatározott időtartamra köthető bérleti szerződés, adható hozzájárulás.

Kivételesen, indokolt esetben a 9. § (3) bekezdés f) pontjában meghatározott időtartamon túli időre akkor köthető bérleti szerződés, adható hozzájárulás, ha az anyagot, stb. konténerben tárolják.

(2) A 25 kg feletti súlyú épületelemek közterületen – elmozdulás elleni biztosítás mellett – csak faalapon vagy raklapon helyezhetők el.

19. § (1) A végrehajtás során behajthatatlan bérleti, használati díjhátralék-előírást a bérbeadó/kezelő törölteti.

20. § 2

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § (1) Ez a rendelet 2007. július 1.-jén kerül kihirdetésre és 2007. augusztus 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetést követően benyújtott kérelmekre és szerződési ajánlatokra kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 8. és 13. §-át a folyamatban levő ügyekre és jogviszonyokra is alkalmazni kell.

(3) A rendelet hatálybalépésének napjával a közterületek használatáról szóló 10/1999. (VI. 1.)

rendelet, valamint az ezt módosító 19/2003.(XII.20.) rendelet hatályát veszti.

Palkovits János Dr. Ekker Éva

polgármester jegyző

Melléklet a 9/2007. (VII.1.) rendelethez

A bérleti, használati díj mértéke

Az igénybevétel jellege, mely nem jár a burkolat felbontásával
(Ft/m2/nap)

sport,
kulturális
rendezvény

vásár, kereskedés, egyéb

építési munkaterület

lakóépület

egyéb

100

150

150

300

Közterület-bontás esetén

Közterület minősége

Az igénybevétel időtartama
(Ft/m
2/nap)

1-7 nap

1-14 nap

14 nap felett

Szilárd burkolatú út esetén

300

500

700

Burkolatlan

250

400

500

Zöldterület

300

450

600

5 éven belül készült aszfalt

750

900

1000

A feltüntetett díjak ÁFA nélkül értendők.

A közterület használat minimális díja 3000,- Ft. + ÁFA

A közterület bontással nem járó, 30 napot meghaladó igénybevétele esetén a díj mértéke :

500 Ft/m2/hó + ÁFA 1

1 Módosította az 1/2012. (I. 24.) Ör. Hatályos 2012. február 01. napjától.

2 Módosította a 9/2012. (IV. 24.) Ör. Hatályos: 2012. május 31. napjától.

3 Módosította a 11/2013. (VIII. 27.) Ör. Hatályos: 2012. szeptember 4. napjától.