Alakuló ülés jkv. 2014.10.22.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
20/2014.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. október 22-én 18.00 órakor megtartott képviselő-testületi  alakuló ülésen.
 
Jelen vannak:   
Palkovits János polgármester,
Csóka Zoltán Józsefné képviselő,
Dr. Ecsédi Károly képviselő,
Hatos Csaba képviselő,
Huber Hedvig Erzsébet képviselő,
Szentesi Ervin képviselő,
Wild Róbert képviselő,
Szerdahelyi Zoltán a Helyi Választási Bizottság elnöke,
Dr. Nagy Attila jegyző.
 
Palkovits János polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Külön köszöntöm Lajos atyát, aki elfogadta a meghívásomat az alakuló ülésre. Megállapítom, hogy a megválasztott képviselők teljes létszámban jelen vannak, képviselő-testület határozatképes.
Az ülést ezennel megnyitom.
A hatályban lévő Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a titkos szavazással kapcsolatos teendőket a Jogi és Ügyrendi Bizottság intézi. Az SzMSz felülvizsgálatára a következő rendes testületi ülésen kerül sor, valamint a JÜB jelenleg 1 tagból áll, ezért ideiglenes bizottságot kell választanunk. Ez lenne a 3. napirendi pont, utána lévő napirendi pontok csúsznának hátrébb.
Kérem szavazzunk a napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
117/2014. (X. 22.) KT határozata
 
  1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről.
            Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 
  1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 
  1. Ideiglenes Bizottság megválasztása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
  1. Alpolgármester választása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
  1. Polgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
  1. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
  1. Képviselők tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
  1. A leköszönő polgármester végkielégítésének megállapítása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
  1. Megbízás adása
       –   SZMSZ  felülvizsgálatára,
       –   Gazdasági program kidolgozására,
       –   Német Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
            Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: azonnal
Palkovits János polgármester:
A napirendek tárgyalása előtt szeretném tájékoztatni a T. képviselőket, hogy a tegnapi nap folyamán megtörtént az átadás átvétel, ami zökkenőmentesen zajlott.
Térjünk át az 1. napirendi pontra. Átadom a szót az előterjesztőnek.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján az alakuló ülésen a választás eredményéről a Helyi Választási Bizottságnak tájékoztatnia kell a megválasztott képviselőket.
Szerdahelyi Zoltán HVB Elnök:
Felolvassa a választás eredményéről szóló tájékoztatót,
mely jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Palkovits János polgármester:
Köszönjük a tájékoztatót. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
118/2014. (X. 22.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Választási Bizottság 2014. október 12. napján tartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának eredményeiről szóló tájékoztatót és azt elfogadja.
 
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: azonnal.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a 2. napirendi pontra.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A 2. napirendi pont az eskü letétele.
Elsőként a polgármester eskütételére kerül sor.
Kérem álljanak fel,  és a Polgármester Úr tegye le az esküt.
(eskü)
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
Kérem a T. Polgármester Urat, hogy az esküokmányt írja alá.
Kérem a T. Képviselőket, az esküt tegyék le.
 
(eskü)
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
Kérem a T. megválasztott képviselőket, hogy az esküokmányokat írják alá.
Az aláírt esküokmányok jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Ideiglenes bizottság megválasztása, melynek a feladata az alpolgármesteri titkos választás lebonyolítása. Van önként jelentkező?
A három önként jelentkező képviselő: Hatos Csaba, Szentesi Ervin és Wild Róbert.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
119/2014. (X. 22.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester titkos választás lebonyolítására az alábbi ideiglenes bizottságot hozta létre:
 
Wild Róbert Elnök,
Hatos Csaba
Szentesi Ervin
 
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: azonnal.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Alpolgármester választás. Dr. Ecsédi Károly képviselő urat jelölöm alpolgármesternek. Felkérem az ideiglenes Bizottság Elnökét, ossza ki a szavazólapokat és bonyolítsa le a titkos választást.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Bejelentem, hogy érintettség miatt nem kívánok szavazni.
Titkos szavazás.
Wild Róbert képviselő, Ideiglenes Bizottság Elnöke:
Megállapítom, hogy a szavazóládában 6 érvényes szavazólap található. A képviselők 6 igen szavazattal dr. Ecsédi Károly képviselőt választották alpolgármesternek.
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
120/2014. (X. 22.) KT határozata
 
Fertőrákos képviselő-testülete alpolgármesternek, titkos szavazással, minősített többséggel dr. Ecsédi Károly önkormányzati képviselőt választotta.
 
Felelős:          Palkovits János polgármester
Határidő:        folyamatos
 
A szavazólapok jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Köszönöm.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A polgármester tiszteletdíjának meghatározása.
Társadalmi megbízatásban vállaltam a tisztséget, így indultam a választáson. Az előterjesztésben a Jegyző Úr levezette a tiszteletdíj maximális összegét. A tiszteletdíj az alapja, hogy mennyi a költségtérítés. Hallva, hogy jövőre mennyi terhet tesznek erre, bruttó 120.000 Ft tiszteletdíjra gondoltam, melynek a 15 %-a 18.000 Ft. Ez fedezne azt, amire gondoltam. Ez a javaslat.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Az előző polgármester költségátalánya közel 80.000 Ft volt. Akkor még volt választási lehetőség az átalány és a tételes elszámolás között. A Polgármester Úr úgy gondolta, hogy a neki járó tiszteletdíjat nem veszi fel, de akkor nem lesz költségátalánya sem. A javaslatban szereplő összeg teszi ki azt az összeget, ami az előző ciklusban költségátalányként járt a polgármesternek.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
121/2014. (X. 22.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  71. §-ban foglaltak alapján 120.000 Ft/hó, azaz százhúszezer forint/hó összegben állapítja meg.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású polgármester költségtérítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  71. §-ban foglaltak alapján 18.000 Ft/hó, azaz tizennyolcezer forint/hó összegben állapítja meg.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés kifizetéséről gondoskodjék.
 
Felelős:  dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: folyamatos
 
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása.
Az alpolgármester tiszteletdíjának a polgármester tiszteletdíjához igazodik, annak 70-90 %-ban lehet meghatározni. Az Alpolgármester Úrral egyeztetve 80 %-os mértéket terjesztek elő. Ez 96.000 Ft lenne, ennek a 15 %-a, mint költségátalány 14.400 Ft.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Én a megállapított összeg egészéről lemondok. Ebben az esetben költségátalány sem jár, ha a Polgármester Úr 1 hónapig szabadságon van, akkor majd elszámolásra kerül a költségem.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
122/2014. (X. 22.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  80. § (2) bekezdésében, valamint a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló 120/2014. (X. 22.) KT határozatában foglaltak alapján 96.000 Ft/hó, azaz kilencvenhatezer forint/hó összegben állapítja meg.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  80. § (3) bekezdésében, valamint jelen határozatban megállapított tiszteletdíjának figyelembevételével 14.400 Ft/hó, azaz tizennégyezer-négyszáz forint/hó összegben állapítja meg.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés kifizetéséről gondoskodjék.
 
Felelős:  dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: folyamatos
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Képviselők tiszteletdíja. Itt is készült írásos előterjesztés, gondolom mindenki elolvasta. Az elmúlt 24 évben eddig sem vett fel senki tiszteletdíjat.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Az előző 2 ciklusban ugyanígy döntött a testület. Az a javaslatom, hogy mellőzzük a Képviselői Alap megállapítását. A megállapított összeg ugyanabban a költségvetésben szerepel. Ennek nincs értelme, egy kasszája van az önkormányzatnak. A következő 5 éves ciklusban nem kerül megállapításra és felvételre sem az összeg.
Palkovits János polgármester:
Azt kell tudatosítani, hogy a költségvetést a testület fogadja el. Oda teszi a pénzt, ahová akarja. A költségvetés nem is teszi lehetővé ezt a jellegű címkézést.
Dr. Ecsédi károly képviselő, alpolgármester:
Egy módosító indítvánnyal élnék:
„Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi önkormányzati képviselők ésképviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjainak tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításának lehetőségét és úgy határozott, hogy a tiszteletdíj megállapítását nem kéri, illetve a választási ciklus alatt tiszteletdíjat nem kíván felvenni.”
Fejezzük ki egyértelműen a döntésünket. Egyetértetek vele?
 
Szentesi Ervin képviselő:
Igen.
Hatos Csaba képviselő:
Igen.
Szentesi Ervin képviselő:
Nem volt rossz, hogy volt egy ilyen alap.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Mindig egyedi döntés kellett a felhasználásról.
 
Csóka Zoltán Józsefné:
A köztudatba sem ment ez ki, nem foglalkoztak vele.
 
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a módosított javaslatról.
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
123/2014. (X. 22.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi önkormányzati képviselők ésképviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjainak tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításának lehetőségét és úgy határozott, hogy a tiszteletdíj megállapítását nem kéri, illetve a választási ciklus alatt tiszteletdíjat nem kíván felvenni.
 
Felelős:          Palkovits János polgármester
Határidő:        folyamatos
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A leköszönő polgármester végkielégítését jogszabály írja elő. 3 havi végkielégítés jár és 3 havi végkielégítés még adható. Az előterjesztésben 3 havi végkielégítés szerepel, a leköszönt polgármester 1 ciklust vitt végig.
Van-e javaslat?
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
124/2014. (X. 22.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Baltigh Márta leköszönt polgármesternek a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2. §-a és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 15. § (2) bekezdés alapján három havi végkielégítést állapít meg.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a végkielégítés szabályszerű kifizetéséről gondoskodjék.
 
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2014. november  1.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Megbízások adása.
Amiről már beszéltünk, mindenki gondolkodjon a bizottsági tagokban, valamint, hogy az SzMSz-ben mit szeretne módosítani. Gondolkodtatok-e már bizottsági tagokban?
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Mindeni küldje el a javaslatait a Jegyző Úrnak.
Szentesi Ervin képviselő:
A Pénzügyi Bizottság a kötelező bizottság.
Palkovits János polgármester:
Igen, a Községfejlesztési Bizottság maradna ki.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
A Pénzügyi Bizottságba elég lenne 3 fő.
Palkovits János polgármester:
Csóka Zoltán Józsefnét és Huber Hedvig Erzsébetet javaslom a Pénzügyi Bizottságba. Külsősként Majorosné Nagymarosi Ritával beszéltem, elvállalná a felkérést.
A Jogi és Ügyrendi Bizottságba Hatos Csabát és Szentesi Ervint javaslom.
Szentesi Ervin képviselő:
Külsős tagnak dr. Horváth Ákost javaslom. Az előző ciklusban is külsős tag volt.
Palkovits János polgármester:
Kecskés Katalint javaslom, de még nem beszéltem vele.
Szociális Bizottságba Wild Róbertet és Csóka Zoltán Józsefnét javaslom. Külsős tagnak Farkas Lászlónét javaslom.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Őr Mária védőnőt javaslom.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
125/2014. (X. 22.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a jogszabályokban meghatározott időpontig vizsgálja felül a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a Német Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodást, valamint alkossa meg az önkormányzat Gazdasági programját a 2014-2019. ciklusra.
 
Felelős: Palkovits János polgármester és dr. Nagy Attila Jegyző
Határidő: következő rendes Képviselő-testületi ülés, illetve 2015. április 12.
 
 
 
 
 
 
 
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás az ülést bezárom.
Kmf.
Palkovits János                                                           dr. Nagy Attila
                        polgármester                                                                      jegyző