Felsőoktatási ösztöndíj pályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Fertőrákos Község Önkormányzata felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjáról szóló
18/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelet alapján
 
Pályázat célja: tehetséges és kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező magyar felsőoktatásban tanuló fertőrákosi fiatalok sikeres előmenetelének támogatása.

Pályázat benyújtásának feltételei:
a) legalább 5 éve fertőrákosi állandó lakóhellyel rendelkezik,
b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésében, vagy mesterképzésében tanul,
c) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző két lezárt szemeszterben a tanulmányi eredményének számtani átlaga alapképzésben legalább 4,01, mester, vagy osztatlan képzésben legalább 3,51.
d) a pályázat benyújtásakor a 30. életévét nem töltötte be.
(2) Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az is, aki a fenti feltételeknek megfelel és saját szakirányban ösztöndíjjal külföldön tanul.
Az ösztöndíj 5 hónapra szól, 2014. február 1. napi hatállyal, legfeljebb 3 fő részére, havi 25.000 Ft összegben.
A pályázat benyújtásának tartalmi elemei:
a) pályázati adatlap (rendelet 1. számú melléklete, mely letölthető a www.fertorakos.hu/rendeletek honlapról, vagy a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalban kérhető),
b) pályázati kérelem rövid indoklása,
c) pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata,
d) a pályázó oktatási intézménye által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazolás,
e) tanulmányi eredményeiről az oktatási intézmény által hitelesített másolat.
Azonos tanulmányi eredmény mellett a pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó szakmai tanulmányi versenyen vett részt, helyezést ért el, publikált, előadást tartott, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik, melyet a pályázónak hitelt érdemlően kell bizonyítani és a pályázati anyaghoz csatolni.
Pályázat beadási határideje: 2015. január 15.
Pályázat a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő utca 139.) személyesen vagy postai úton adható le. Postai úton való beadásnál a pályázati anyagnak 2015. január 15. napján be kell érkeznie. A pályázat elektronikus úton nem nyújtható be!
Pályázatot a Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i zárt ülésén – a polgármester előterjesztése alapján – bírálja el.
Palkovits János sk.
  polgármester