JÜB jkv. 2012.06.26

JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS

7/2012.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. június 26-án 15.45 órakor megtartott Jogi és Ügyrendi Bizottsági ülésen.

Jelen vannak:

Dr. Ecsédi Károly elnök,
Puskás Csaba JÜB tag,
Dr. Horváth Ákos JÜB külső tag.

dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

Dr. Ecsédi Károly JÜB elnök:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.

Javaslatot tesztek a napirendi pontokra:

1.    Virágosmajori út felújításának ügye.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

2.    2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző

Kérem szavazzunk a napirendi pontokról.
Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadtuk a napirendi pontokat. Térjünk át az első napirendi pontra.

Virágosmajori út felújításának ügye.

Dr. Nagy Attila jegyző:
A Virágosmajorban  hajóval vagy faházzal rendelkező személyek közössége kereste meg az önkormányzatot, hogy az önkormányzati utat felújítanák, az ehhez szükséges pénzösszeg rendelkezésre áll, a vállalkozóval szerződnének.
Amennyiben ez a közösség végezné el a munkálatokat, az önkormányzati vagyonleltárban változás történne, és ÁFA fizetés is lenne. Ez kb. 270-300 e Ft lenne,ami az önkormányzatot terhelné.

Dr. Ecsédi Károly JÜB elnök:
Javaslom, hogy az önkormányzat átvett pénzeszközként saját maga valósítsa meg a beruházást és akkor nem keletkezik ÁFA fizetési kötelezettség és az út is megújul mindenki örömére.

Amennyiben nincs kérdés, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

13/2012. (VI. 26.) JÜB határozata

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Virágosmajorba vezető út felújításával kapcsolatos kérelmet és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a lakóközösség kérelméhez csatolt műszaki tartalommal és összegben újítsa fel az utat azzal, hogy az érintett tulajdonosoktól 10.000 Ft/fő hozzájárulást kér.

Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Baltigh Márta polgármester

Dr. Ecsédi Károly JÜB elnök:
Térjünk át a 2. napirendi pontra:

2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása.

Átadom a szót az előterjesztőnek.

Dr. Nagy Attila jegyző:
Az új Kttv. miatt igazgatási szünet elrendelése már nem KT határozatban, hanem rendeletben történik. A Polgármester Asszonnyal egyeztetve 2 időpontot állapítottunk meg, a 2012. augusztus 6-10. közöttit és a karácsony és szilveszter közöttit. Az első 5 munkanap, a második 3 munkanap.
Az SzMSz alapján a rendeleteket a JÜB véleményezi.

Dr. Ecsédi Károly JÜB elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a JÜB 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

14/2012. (VI. 26.) JÜB határozata

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a 2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol.

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Dr. Nagy Attila jegyző

Dr. Ecsédi Károly JÜB elnök:
Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.

Kmf.

Dr. Ecsédi Károly                                Puskás Csaba        
JÜB elnök                                            JÜB tag