JÜB jkv. 2012.09.25

JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

FERTŐRÁKOS

 

10/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. szeptember 25-én 15.30 órakor megtartott rendes Jogi és Ügyrendi Bizottsági ülésen.

 

Jelen vannak:   

 

Dr. Ecsédi Károly JÜB Elnök,

Puskás Csaba JÜB tag.

 

  1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Dr. Ecsédi Károly Elnök:

Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.

Javaslatot teszek a napirendi pontokra.

 

Megállapítom, hogy a napirendek 2 igen szavazattal elfogadásra kerültek.

 

Napirendi pontok:

 

  1. A helyi állattartás szabályairól szóló 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző

 

  1. Közös Polgármesteri Hivatal létrehozásáról szóló szándéknyilatkozat.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

Dr. Ecsédi Károly Elnök:

A jegyző Úr a jogszabályi változásokra tekintettel javasolja az állatartási rendelet visszavonását, hiszen a szabálysértési bírságolás lehetőségét már korábban kénytelen volt a KT kivenni, a mostani törvényi változás miatt belterületen haszonállatok tartása sem lenne korlátozható. Erre tekintettel javaslom elfogadni a rendelet-tervezetet, mely az egész állattartási rendeletet hatályon kívül helyezi.

 

Amennyiben nincs kéréds, kérem szavazzunk.

 

Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottsága

20/2012.(IX. 25.) JÜB. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a helyi állattartás szabályairól szóló 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést, melyet a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol.

 

Felelős: dr. Nagy Attila jegyző.

Határidő: 2012. szeptember 30.

 

Dr. Ecsédi Károly Elnök:

Térjünk át a 2. napirendi pontra.

Közös Polgármesteri Hivatal létrehozásáról szóló szándéknyilatkozat.

 

A korábbi Képviselő-testületi ülésen már a KT ezt a kérdést megtárgyalta és azt nem támogatta. Most újra benyújtásra kerül, melyet én még mindig nem támogatok.

 

Puskás Csaba JÜB tag:

Én támogatom.

 

Dr. Ecsédi Károly Elnök:

Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság a kérdésben nem tudott döntésre jutni, annak megtárgyalását a Képviselő-testületre bízza.

 

Amennyiben nincs több hozzászólás, az ülést bezárom.

 

 

Kmf.

 

Dr. Ecsédi Károly sk.                                                Puskás Csaba sk.

JÜB Elnök                                                           JÜB tagja