JÜB jkv. 2013.03.25

JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
3/2013.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2013. március 25-én 17.00 órakor megtartott Jogi és Ügyrendi Bizottsági ülésen.
 
Jelen vannak:   
Dr. Ecsédi Károly JÜB Elnök
Puskás Csaba JÜB tag
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Dr. Ecsédi Károly JÜB Elnök:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, az ülést megnyitom.
Szavazzunk a napirendi pontokról. Megállapítom, hogy Bizottság egyhangúlag az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
  1. A reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
2.       A településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
  1. A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
  1. SMJV kérelme az önkormányzat tulajdonában álló Margitbányai út vagyonkezelői jogának átadására.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
Dr. Ecsédi Károly JÜB Elnök:
Térjünk át a reklámrendeletre.
Puskás Csaba JÜB tag:
Rendezetlen volt, kell a rendelet.
 
Dr. Ecsédi Károly JÜB Elnök:
Területi hatály Fertőrákos közigazgatási területére vonatkozik, javaslom, hogy csak a Fő utcára vonatkozzon. Mindhárom rendelet megszavazható, de csak akkor ér valamit, ha azt betartatjuk.
Mindhárom rendeletet erőltetettnek tartom, az elérni kívánt célt más úton is el lehet érni.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 1 igen 1 nem szavazat ellenében a határozati javaslat nem került elfogadásra.
Dr. Ecsédi Károly JÜB Elnök:
Térjünk át a településképi rendeletre.
Ugyanaz a véleményem, megszavazható, de csak ha a jegyző úr érvényt szerez neki.
Lazítottak az építési eljáráson, kivettek bizonyos tevékenységet ebből a körből, most felhatalmazták az önkormányzatokat, hogy ezeket szabályozzák.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága
4/2013. (III. 25.) JÜB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről szóló önkormányzati rendelet és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
 
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2013. március 26.
 
Dr. Ecsédi Károly JÜB Elnök:
Térjünk át az SzMSz módosítására.
Erre azért van szükség, mert a településképi rendeletben új feladatot kapott a Községfejlesztési Bizottság.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága
5/2013. (III. 25.) JÜB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
 
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2013. március 26.
Dr. Ecsédi Károly JÜB Elnök:
Térjünk át a 4. napirendi pontra. Margitbányai út átadása és szerződésmódosítás. A szerződésmódosítással egyetértek, azonban javaslom, hogy az út átadására akkor kerüljön sor, ha a kezelői jog bejegyzése a földhivatalba átvezetésre került.
 
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága
6/2013. (III. 25.) JÜB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta Sopron Megyei Jogú Város Jegyzőjének 2013. március 12. napján kelt, a két önkormányzat között 2008. decemberében kötött Együttműködési Megállapodás módosításáról szóló kérelmét, és azt támogatja azzal, hogy az Együttműködési Megállapodás 6. pontjában szereplő, a Fertőrákos Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos 053/1 helyrajzi számú út (természetben Margitbányára vezető út) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő karbantartási kötelezettsége helyett kezelői jog illesse meg.
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kezelői jog földhivatali bejegyzése után döntsön az érintet út Magyar Állam részére történő felajánlásáról.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. április 15.
 
Dr. Ecsédi Károly JÜB Elnök
Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.
Kmf.
            Dr. Ecsédi Károly                                       Puskás Csaba

                             JÜB Elnök                                                  JÜB tag