JÜB jkv. 2014.06.24.

Jogi és Ügyrendi Bizottság
Fertőrákos
4/2014.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. június 24. napján 15.30 órakor megtartott rendes Jogi és Ügyrendi Bizottság nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Dr. Ecsédi Károly képviselő, PB Elnök,
Puskás Csaba képviselő, JÜB tag,
Dr. Horváth Ákos külső JÜB tag,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester
Dr. Nagy Attila jegyző  a jelenléti ív szerint.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, PB Elnök:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Kérem szavazzunk a napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
9/2014. (VI. 24.) JÜB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága a 2014. június 24-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
1.      Igazgatási szünet elrendelése.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 
2.      Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (XII. 1.) rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 
3.      Önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 
Felelős: dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök
Határidő: azonnal
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, PB Elnök:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
A rendelet tervezet szövegében javítsuk ki, mert augusztus 18-tól augusztus 18-ig tartana az igazgatási szünet.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Köszönöm, javítom.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
10/2014. (VI. 24.) JÜB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet tervezetet és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
 
Felelős: dr. Nagy Attila Jegyző
Határidő: 2014. július 1.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Itt azt a kiegészítést kérném a mellékletben, hogy a helyrajzi számok mellé legyenek beírva, hogy milyen ingatlanokról van szó.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Már javítottam, mert a tegnapi PB ülésen ugyanez a kérés hangzott el.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
11/2014. (VI. 24.) JÜB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (XII. 1.) rendelet módosításáról készült előterjesztést és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
 
Felelős: dr. Nagy Attila Jegyző
Határidő: 2014. július 1.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Rendelet alkotási kötelezettségünk sincs, tekintettel arra, hogy a lakástörvény azon önkormányzatok számára írja elő rendelet alkotását, ahol meghaladja a kiadandó lakások száma a húszat. Fertőrákoson ez 9 darab, plusz kiadott helyiségünk 4 darab van. Én azt gondoltam, mégis alkossunk egy rendeletet, hogy egységes eljárásrendben legyenek meghirdetve a lakások. A törvény a szociális alapú, költségalapú és a piaci alapú lakásokat ismer. Én soroltam be a jelenlegi lakásokat a kategóriákba, ahol jelenleg 2500 Ft bért fizetnek, azt szociális lakásként, ahol rendes lakbért ott piaci alapúba. Az önkormányzatnak nem kötelező feladata szociális bérlakásokat fenntartani.
A rendelet-tervezetet azért alkottam, mert a Fő utca 190. bérlője egyelőre szóban jelezte, hogy kiköltözne valamikor és már 2 jelentkező is van. Legyen egy egységes eljárásrend a kiadásra és a döntésre. A tegnapi PB ülésen az hangzott el, hogy nincs szükség szociális bérlakásokra, azoktól meg kellene szabadulni, így a rendelet-tervezetet a mai KT ülésen visszavonom.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, PB Elnök:
Nincs kötelezettsége az önkormányzatnak, hogy rendeletet alkosson, de ha alkot, akkor azzal megköti a kezét, és a döntések ad hoc jellegűek. De jó lenne, ha szabályozva lenne egységesen a kérdés. A lepusztult állapotban lévő lakásokra az önkormányzat nem akar költeni, ezért a bérek ezen a szinten maradnak.
 
Dr. Horváth Ákos külső JÜB tag:
Részben egyetértek az előttem szólókkal. Nem kötelező a rendelet alkotás, de mindenképpen fontosnak tartom, hogy kiszámítható legyen a lakások kiadásának rendje.
 
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Akkor ezt egy vitaindítónak szánom, és majd térjünk rá vissza később.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, PB Elnök:
Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.
Kmf.
                        Dr. Ecsédi Károly                                                Puskás Csaba                                 

                            JÜB Elnök                                                          JÜB tag