JÜB jkv. 2014.12.16.

Jogi és Ügyrendi Bizottság
Fertőrákos
5/2014.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. december 16. napján 15.45 órakor megtartott rendes Jogi és Ügyrendi Bizottság nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:    
Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag,
Dr. Kecskés Katalin külső JÜB tag,
Palkovits János polgármester,
Dr. Ecsédi Károly alpolgármester,
Dr. Nagy Attila jegyző
Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Az Elnök Úr jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Mielőtt a napirendi pontokról szavazunk, kérem a bizottság külsős tagját, tegye le az esküt.
Dr. Kecskés Katalin külső JÜB tag leteszi az esküt.
Az eskü után kérem szavazzunk a napirendi pontról. Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága
12/2014. (XII. 16.) JÜB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága a 2014. december 16-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
  1. Fertőrákos Község Önkormányzata felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjáról szóló 18/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
Felelős: Szentesi Ervin JÜB tag
Határidő: azonnal
 
Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag:
Térjünk át az 1. napirendi pontra. Átadom a szót az előterjesztőnek.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A meghívóban szereplő 2 napirendi pontot visszavontam, ezért csak a felsőoktatási ösztöndíjról szóló rendeletről kellene tárgyalni. A rendeletet módosítani kellene, mert a benne szereplő tanulmányi átlagot figyelembe véve sem 2013. évben, sem 2014. évben nem tudtunk ösztöndíjat megítélni. A 2014. évben december 20-ig kellene a pályázatot kiírni, a beadás 2015. 01. 15. lenne és a testület 2015. 01. 27-i ülésén dönthetne.
 
Dr. Kecskés Katalin külső JÜB tag:
Támogatom a módosítást, ha van egy keret, akkor merítsük ki.
 
Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága
13/2014. (XII. 16.) JÜB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Község Önkormányzata felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjáról szóló 18/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
 
Felelős: Szentesi Ervin JÜB tag
Határidő: 2014. december 16.
 
Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom.
Kmf.
                        Szentesi Ervin                                               dr. Kecskés Katalin

                             JÜB tag                                                         JÜB külső tag