JÜB jkv. 2015. 01. 27.

Jogi és Ügyrendi Bizottság
Fertőrákos
 
1/2015.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2015. január 27. napján 15.45 órakor megtartott rendes Jogi és Ügyrendi Bizottság nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Wild Róbert képviselő, JÜB Elnök,
Dr. Kecskés Katalin külső JÜB tag,
Dr. Ecsédi Károly alpolgármester,
Dr. Nagy Attila jegyző
Wild Róbert képviselő, JÜB Elnök:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Kérem szavazzunk a napirendi pontról. Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága
1/2015. (I. 27.) JÜB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága a 2015. január 27-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
  1. Az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
Felelős: Wild Róbert JÜB Elnök
Határidő: azonnal
 
Wild Róbert képviselő, JÜB Elnök:
Térjünk át az 1. napirendi pontra. A tegnapi napon számszakilag a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, nekünk egy technikai döntést szükséges hoznunk. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága
2/2015. (I. 27.) JÜB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
 
Felelős: Wild Róbert képviselő, JÜB Elnök:
Határidő: 2015. január 27.
 
Wild Róbert képviselő, JÜB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom.
Kmf.
                           Wild Róbert                                            dr. Kecskés Katalin

                           JÜB Elnök                                                    JÜB külső tag