JÜB jkv. 2015.03.31

Jogi és Ügyrendi Bizottság
Fertőrákos

3/2015.
J e g y z ő k ö n y v

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2015. március 31. napján 15.45 órakor megtartott rendes Jogi és Ügyrendi Bizottság nyílt ülésen.

Jelen vannak:
Wild Róbert képviselő, JÜB Elnök,
Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag,

Palkovits János polgármester,
Dr. Ecsédi Károly alpolgármester,
Dr. Nagy Attila jegyző

Wild Róbert képviselő, JÜB Elnök:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Kérem szavazzunk a napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága
6/2015. (III . 31.) JÜB határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága a 2015. március 31-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

2. Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

Felelős: Wild Róbert JÜB Elnök
Határidő: azonnal

Wild Róbert képviselő, JÜB Elnök:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.

Dr. Nagy Attila jegyző:
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 27.) Ör. módosítása szükséges, mert a közművelődési feladatra kapott 2.600 e Ft, valamint a Mithrasz szentélyre kapott 5.984 e Ft plusz normatívát kell a költségvetésben jelezni, valamint az óvodai létszám és az étkeztetés 2013. évi lejelentett és a ténylegesen igénybe vett közötti különbsége miatt visszafizetés válik szükségessé, mely a tartalékból kerülne kifizetésre. A tegnapi PB ülésen a bizottság a módosítást támogatta.

Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag:
A Mithrasz szentély állami támogatása az idén kevesebb?

Dr. Nagy Attila jegyző:
A tavalyi évben 5.995 e Ft támogatást kaptunk, idén 5.984 e forintot.

Wild Róbert képviselő, JÜB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága
7/2015. (III. 31.) JÜB határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Felelős: Wild Róbert képviselő, JÜB Elnök
Határidő: 2015. március 31.

Wild Róbert képviselő, JÜB Elnök:
Térjünk át a 2. napirendi pontra.

Dr. Nagy Attila jegyző:
A februárban elfogadott szociális rendelet módosítására van szükség, mert az ápolási díj mértékének alapján változtatni kell, hogy az abban jogosultak biztosítottnak minősüljenek. Ennek eddigi összege 22.800 Ft volt, most 23.600 Ft lesz, ez a 800 Ft/fő/hónap összeg érdemben nem befolyásolja a költségvetést, az eredeti keretbe bele fogunk férni. A tegnapi PB ülésen a bizottság a módosítást támogatta.

Wild Róbert képviselő, JÜB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága
8/2015. (III. 31.) JÜB határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Felelős: Wild Róbert képviselő, JÜB Elnök
Határidő: 2015. március 31.

Wild Róbert képviselő, JÜB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom.
Kmf.
Wild Róbert                                    Szentesi Ervin
JÜB Elnök                                          JÜB tag