KB jkv. 2013.07.22

KÖZSÉGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG

FERTŐRÁKOS
6/2013.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2013. július 22-én 17.45 órakor megtartott rendkívüli Községfejlesztési Bizottsági ülésen.
 
Jelen vannak:   
Földes Tamás, képviselő, KB tag,
Rajki János KB külső tag,
Baltigh Márta polgármester
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Földes Tamás, képviselő KB tag:
Köszöntöm a megjelenteket. Az Elnök Úr jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, ezért azt én vezetem. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
Kérem szavazzunk a napirendi pontokról.
Megállapítom, hogy a Községfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága
18/2013. (VII. 22.) KB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága a 2013. július 22-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
  1. Mühl Rudolf kérelme.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
  1. Brasch Csaba kérelme.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
  1. Pintér Ferenc kérelme.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
  1. Dr. Rab Attila kérelme.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
Felelős: Földes Tamás KB tag.
Határidő: azonnal
Földes Tamás, képviselő KB tag:
Térjünk át az 1. napirendi pontra. Az első három napirendi pont településképi bejelentési kérelem.
A kérelem nem tartalmazza, csak a Jegyző Úr szóban kiegészítette, hogy az épület színe ugyanolyan sárga lenne, mint most. Kérem, hogy ez a beleegyező határozatban szerepeljen.
 
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Községfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága
19/2013. (VII. 22.) KB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága megtárgyalta Mühl Rudolf Tamás 2013. július 22. napján kelt településképi bejelentési kérelmét és azt támogatja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága felkéri a Jegyzőt a településképi igazolás kiállítására.
 
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2013. július 31.
Földes Tamás, képviselő KB tag:
Térjünk át a 2. napirendi pontra.
A meglévő pala fedést bitumenes lemezzel fednék, melynek a színe ugyanolyan lenne, mint a mostani tető.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Községfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága
20/2013. (VII. 22.) KB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága megtárgyalta Brasch Csaba 2013. július 7. napján kelt településképi bejelentési kérelmét és azt támogatja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága felkéri a Jegyzőt a településképi igazolás kiállítására.
 
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2013. július 31.
 
Földes Tamás, képviselő KB tag:
Térjünk át a 3. napirendi pontra.
A Margitbányai úton szeretne Nemzeti Dohányboltos táblát elhelyezni, melynek tartalma és színvilága kötött. A terület tulajdonjoga a miénk és egy senki által nem használt oszlopra helyezné ki a táblát.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Községfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága
21/2013. (VII. 22.) KB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága megtárgyalta Pintér Ferenc 2013. július 17. napján kelt településképi bejelentési kérelmét és azt támogatja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága felkéri a Jegyzőt a településképi igazolás kiállítására.
 
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2013. július 31.
Földes Tamás, képviselő KB tag:
Térjünk át a 4. napirendi pontra.
Dr. Rab Attila fordult hozzánk kérelemmel, hogy az önkormányzattól most vásárolt területére gépkocsi behajtót létesíthessen. Metszetrajzot is csatolt a kérelméhez. Ebben nem csökkentené az árok keresztmetszetét. 3-4 méter hosszan jelöli a behajtó szélességét, ez indokolatlan.
Javaslom, hogy az engedélyt állítsa ki a jegyző Úr a részére az alábbi feltételekkel:
a gépkocsi behajtó az árkot, annak keresztmetszetét és az úttestet nem érintheti,
a gépkocsi behajtó szélessége legfeljebb 2,8 méter lehet.
A gépkocsibehajtó anyaga vasrács, vagy beton lehet.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Községfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága
22/2013. (VII. 22.) KB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága megtárgyalta dr. Rab Attila 2013. július 18. napján kelt, a tulajdonában álló Fertőrákos 957 helyrajzi számú ingatlanra gépkocsibeálló létesítéséről szóló kérelmét és azt támogatja az alábbi feltételekkel:
 
A gépkocsi behajtó az árkot, annak keresztmetszetét és az úttestet nem érintheti,
A gépkocsi behajtó szélessége legfeljebb 2,8 méter lehet.
A gépkocsibehajtó anyaga vasrács, vagy beton lehet.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága felkéri a Jegyzőt a közútkezelői hozzájárulás kiállítására.
 
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2013. július 31.
Földes Tamás, képviselő KB Tag:
Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.
Kmf.
                      Földes Tamás                                                                    Rajki János
                         KB Elnök                                                                      KB külsőtag