KB jkv. 2014.04.29

Községfejlesztési Bizottság
Fertőrákos
3/2014.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. április 29. napján 15.45 órakor megtartott rendes Községfejlesztési Bizottság nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:    
Földes Tamás képviselő, KB tag,
Rajki János KB külső tag
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Földes Tamás képviselő, KB tag:
Köszöntöm a megjelenteket, az Elnök Úr jelezte, hogy most nem tud részt venni az ülésen, így azt én vezetem le az ügyrend szerint.
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Kérem szavazzunk a napirendi pontról. Megállapítom, hogy a Községfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága
7/2014. (IV. 29.) KB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága a 2014. április 29-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
  1. Szarka Jánosné kérelme
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
Felelős: Földes Tamás KB Tag
Határidő: azonnal
 
Földes Tamás képviselő, KB tag:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
A kérelmező homlokzatszigetelésre adott be kérelmet. Úgy gondolom, hogy a szín támogatható.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Községfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága
8/2014. (IV. 29.) KB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága megtárgyalta Szarka Jánosné településképi bejelentési kérelmét és azt támogatja.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága felkéri a Jegyzőt, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.
 
Felelős: dr. Nagy Attila Jegyző
Határidő: 2014. május 15.
Kmf.
                                    Földes Tamás                                    Rajki János                                

                                          KB tag                                            KB tag