Községfejl. Bizottság jkv. 2014.02.18.

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
2/2014.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. február 18. napján 15.45 órakor megtartott rendes Községfejlesztési Bizottság nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Dr. Ecsédi Károly képviselő, Elnök,
Földes Tamás képviselő, tag,
Rajki János külső tag,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, Elnök:
Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
Kérem, hogy szavazzunk a napirendi pontról. Megállapítom, hogy a KB 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága
4/2014. (II. 18.) KB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága a 2014. február 18-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
  1. „A Fertő-tó menti kerékpárút-hálózat fejlesztése” projekt kapcsán a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felé történő szándéknyilatkozat elfogadása.
Előterjesztő: Szentesi Ervin Alpolgármester
 
Felelős: dr. Ecsédi Károly KB elnök
Határidő: azonnal
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, Elnök:
Térjünk át a napirendi pontra.
Az átveendő út nagy része murvás út lenne, vízelvezető árokkal, ami karbantartást igényel. Ez komoly feladat lesz az önkormányzatnak. De úgy látom, hogy nem tudunk kibújni alóla, az út önkormányzati kezelésbe fog kerülni. Az út nem aszfaltos részét más minőségbe kellene elkészíteni.
Földes Tamás képviselő, tag:
Natura 2000 terület, ott nem engednek aszfaltozni.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
A tegnapi PB ülésen Fersch Attila a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága nevében tájékoztatott minket. Erről készült jegyzőkönyv és egy levelet fogunk elküldeni nekik, melyben a kerékpárúttal kapcsolatos feltételeinket írjuk le. Ha ezeket vállalják, akkor lépünk tovább. A fenntartására pedig ígéretet kaptunk, hogy egy közös szervezetet hozunk erre létre.
Földes Tamás képviselő, tag:
A 8526. számú út is olyan, hogy az utakon kívül minden Natura 2000 terület, valamint az út jogi területébe belelógnak a szőlőterületek. Tulajdonjogilag nem tiszta az út.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Községfejlesztési Bizottság 1 igen szavazattal, 2 nem ellenében az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága
5/2014. (II. 18.) KB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Fertő-tó menti kerékpárút-hálózat fejlesztése” projekt kapcsán a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felé történő szándéknyilatkozat elfogadásáról szóló előterjesztést és azt nem támogatja.
Felelős: dr. Ecsédi Károly KB elnök
Határidő: azonnal
Dr. Ecsédi Károly képviselő, Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.
Kmf.
                                 Dr. Ecsédi Károly                                  Földes Tamás

                                        KB Elnök                                             KB tag