Kt. 5/2012.(II.29.) rendelete a 2012. évi költségvetésről egys. szerk.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 

5/2012. (II.29.) rendelete

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat és szervei 2012. évi

költségvetéséről

 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján, figyelemmel a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:

 

 1. §

 

(1)   A költségvetési rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, a polgármesteri hivatalra, továbbá az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

(2)  A rendelet hatálya a helyi nemzetiségi önkormányzatok esetében az önkormányzati támogatás folyósítására terjed ki, költségvetésüket ezen belül maguk határozzák meg.

 

 1. §

 

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek címrendjét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(2)   Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat), az önállóan működő költségvetési szervek (Általános Iskola és AMI; a Fertőrákosi Óvoda) külön-külön alkotnak egy-egy címet, melyen belül külön alcímen szerepelnek.

 

 1. §

 

(1)   A képviselőtestület a 2012. évi költségvetés bevételi főösszegét 367.893.387,- Ft-ban, kiadási főösszegét forráshiány nélkül ugyancsak 367.893.387,- Ft-ban állapítja meg, a költségvetés egyenlege nulla.

(2)  Az Önkormányzat összes tartalékának összegét 54.312.701,- Ft-ban határozza meg. Ezen belül

 1. a)az egyéb tartalék összegét 6.237.720,- Ft-ban;
 2. b)a tartalékalap összegét 17.033.036,- Ft-ban;
 3. c)a pályázati alap összegét 9.633.000,- Ft-ban;
 4. d)a képviselői és alpolgármesteri alap összegét 6.463.000,- Ft-ban;
 5. e)a közműfejlesztési alap összegét 2.000.000,- Ft-ban;
 6. f)az idegenforgalmi tartalék összegét 2.263.000,- Ft-ban;
 7. g)az „Első lakáshoz jutás” támogatást 500.000,- Ft-ban;
 8. h)a „Krízis alap több intézménynek” tartalék összegét 500.000,- Ft-ban;
 9. i)a környezetvédelmi alap tartalék összegét 9.682.945,- Ft-ban határozza meg.

 

 1. §

 

(1)   Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti részletezését e rendelet 2. sz. melléklete; szakfeladatok szerinti részletezésben a 3. sz. melléklete tartalmazza. A 4. sz. melléklet a bevételeket  bevételi főcsoportonként cím – alcím bontásban szemlélteti.

(2)  A központi költségvetésből az önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások és támogatások, valamint a helyi adók bevételi előirányzatának részletezését az 5. sz. melléklet mutatja. A bevételi – kiadási előirányzat egyensúlya érdekében 120.657.000,- Ft előző évi pénzmaradvány igénybevétele válik szükségessé.

(3)  Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének összesített kiadási előirányzatait szakfeladatonként összevontan a 6. sz. melléklet, kiadási kiemelt előirányzatonként a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(4)  A 8. sz. melléklet részletezi a kiadásokat a különböző költségvetési szervek és kiemelt előirányzatok szerint.

(5)  Éven túli kötelezettségvállalás, illetve idegen pénzeszköz felhasználás nem szerepel a tervezett adatok között.

 

 1. §

 

A Német Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által elfogadott költségvetést a jelen rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.

 

 1. §

 

(1)   Az önkormányzat és szervei által foglalkoztatottak 2012. január 1-i engedélyezett létszámát a 10. sz. melléklet rögzíti, 37 fő teljes-, és 7 fő részmunkaidős munkavállalóval. A közfoglalkoztatottak létszáma előreláthatólag 2 fő lesz éves szinten.

(2)  Az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fertőrákosi Óvoda,  valamint a Német és Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését intézményi szinten és kiemelt előirányzatonként a 11. sz. melléklet mutatja be.

 

 1. §

 

 

(1)   Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetésben előirányzat átcsoportosítást, illetve előirányzat módosítást csak az egyes kiemelt előirányzatokon belül kezdeményezhetnek.

(2)  Ha évközben a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap kezelője az Önkormányzat részére 1.000.000,- Ft-nál nagyobb összegű pótelőirányzatot biztosít, annak felosztásáról a Pénzügyi Bizottság dönt a Polgármester előterjesztése alapján.

 

 1. §

 

(1)   A betöltetlen álláshelyből, feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.

(2)  A bérmaradványok jutalmazásra történő felhasználására bármely intézmény esetében csak a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselőtestület külön engedélyező határozata után kerülhet sor.

 

 1. §

 

(1)   A Képviselő-testület a jelen költségvetési évben a jelen rendelet elfogadásáig hozott Rendkívüli intézkedési tervben meghatározottakat jóváhagyja.

(2)  A Képviselő-testület

 1. a)a felhalmozási és felújítási feladatok előirányzatai közötti átcsoportosítás, valamint a környezetvédelmi alap más célú átmeneti felhasználásának jogát  a Képviselő-testület magának tartja fenn;
 2. b)a jóváhagyott pályázati (önkormányzati – intézményi) önrész odaítélésének jogát a Polgármesterre ruházza át;
 3. c)a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a szociálpolitikai ellátások vonatkozásában a Képviselő-testület magának tartja fenn.

(3)  Az előző bekezdésben nem szabályozott esetekben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.

(4)  Az átruházott hatáskörben hozott döntések a Képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(5)  Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek – e rendeletben meghatározott – bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(6)  Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére, valamint a lekötött pénzeszközök felszabadítására a polgármester javaslata alapján a képviselő-testület jogosult.

(7)  A költségvetési szervek többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

 

 1. §

 

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

Mellékletek (1. – 11. sz. melléklet)

 

 

 

                                                               Baltigh Márta                           dr. Nagy Attila

                                                                 polgármester                                   jegyző