KT jkv. 2010.11.23

ÖNKORMÁNYZAT
FERTŐRÁKOS

21/2010.   
J e g y z ő k ö n y v

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2010. november 23-án 16.00 órakor megtartott képviselő-testületi  ülésen.

Jelen vannak:    
6   képviselőből  5 képviselő  
Baltigh Márta polgármester 
dr. Nagy Attila jegyző
dr. Galambos György aljegyző a jelenléti ív szerint. 
A polgármester meghívására Dr. Dobos József SMJV jegyzője.

Baltigh Márta polgármester
Köszöntöm Önöket az ülésen. 
Az ülést megnyitom. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítői a jelenléti ív szerint jelenlévő két soron következő képviselő: 
Szentesi Ervin és Dr. Ecsédi Károly.
Megállapítom, hogy a két képviselő a jelölést elfogadja.

Javaslatot teszek a napirendi pontokra:

1.Sikora Károly és Sikora Károlyné ajánlata a fertőrákosi Kőfejtő kisajátítási eljárásával 
kapcsolatosan
2. Stratégiai Ellenőrzési Terv
3. 2010. évi Munkaterv módosítása
4. Tájékoztató az önkormányzat és szervei 2010. évi költségvetése I-III. negyedévi végrehajtásáról
5. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
6. Előterjesztés a Páneurópai Piknik területének kamerával történő megfigyelésének
engedélyezéséről
7. Előterjesztés a fertőrákosi 1870/1. hrsz. út átvételéről
8. Előterjesztés a Meander Sopron Építész Kft. árajánlatairól
9. Előterjesztés karácsonyi ajándékutalványok beszerzéséről és átadásáról
10. Előterjesztés karácsonyi díszkivilágítás felszereléséről.
11. Előterjesztés „Út a szabadságba” partnerségi szerződés aláírására.

Zárt ülés:

1. Bursa Hungarica pályázat elbírálása
2. Felsőoktatási támogatás iránti kérelmek elbírálása
3. Polgármesteri Hivatal belső hálózatának kiépítésére érkezett árajánlatok.

Baltigh Márta polgármester:
Kérem szavazzanak a napirendi pontok sorrendjéről

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat  6  igen  szavazattal  egyhangúlag elfogadja.

Tájékoztatom a testületet a lejárt határidejű határozatokról:

–    Kolontár községnek okt. 28-án utaltuk át a támogatást.
–    A művelődési ház felújítás pályázatának aláírása, beadása megtörtént.
–    STKH társulási határozatokat meghoztuk, megállapodást aláírtuk, továbbítottuk.
–    Lekötött pénzösszegek rendezése megtörténik a héten.

Tájékoztatom a testületet a fontosabb eseményekről:

–    November 10-én az oktatási hivatal hatósági ellenőrzést tartott az iskolában. 
Észrevételük volt a házirenddel és a naplókkal kapcsolatban. Jövő év szeptemberéig kaptak haladékot ezek javítására.
–    Kőfejtőben a bányakapitánysággal bejárás volt. Puskás Csaba képviselő úr vett rajta részt.
Kisebb hibákra hívták fel a figyelmünket, melyek javítása megtörtént. Táblákat kell kihelyeznünk, és a jegyre rá kell írni, hogy saját felelősségre látogatható a kőfejtő.
–    A traktor végre hazakerült megjavítva. A Fő u. 165-ben került elhelyezésre. Papírjai sajnos nincsenek. Ezért a vizsgáztatása nem lesz egyszerű.
–    A kastély melletti út megint beszakadt. Holnap jönnek ki megnézni a Swietelsky-től.
A kamerázás megtörtént. A felvételeket meg fogjuk kapni. A jövő évi költségvetésben kell erre pénz biztosítani.
–    Az optikai kábelt már tesztelik. Az igényeket nov. 29-től lehet benyújtani.
–    A világörökség egyesülettől a Fertő-táj legszebb háza címet egy fertőrákosi ingatlan is elnyerte. Ez a plébánia.
–    Az egyik gondnokunk, Pfaiffer Zoltán felmondott. Az állást meghirdettük. November 29-ig lehet jelentkezni.
–    A templom világításával gondok vannak. Ennek kijavítására árajánlatokat kértünk.
–    Meghívó érkezett János atyától nov. 28-ra a 10 órai ünnepi szentmisére szeretettel vár mindenkit.
–    10 nap szabadságom van még. Ebből 5 napot karácsony és szilveszter között veszek ki. A többit pedig elosztva az előtte levő időszakban. Szentesi Ervin alpolgármester úr helyettesít.

Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben a beszámolót elfogadják, kérem szavazzanak.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

1. napirendi pont:           Sikora Károly és Sikora Károlyné ajánlata a 
fertőrákosi Kőfejtő kisajátítási eljárásával  kapcsolatosan

Baltigh Márta polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Átadom a szót Földes Tamásnak.

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és a Jogi és Ügyrendi Bizottság előzetesen tárgyalt erről az ügyről és egyhangú határozatot hozott. Kérem a jegyző urat, hogy ezt olvassa fel.

dr. Nagy Attila jegyző:
A Pénzügyi Bizottság és a Jogi és  Ügyrendi Bizottság egyhangúlag Sikora Károly és Sikora Károlyné ajánlatát nem fogadja el és nem kíván további területeket elidegeníteni. 
Fertőrákos Község Képviselő-testülete a fertőrákosi  344 hrsz. számú ingatlanon Sikora Károlynéval fennálló osztatlan  közös tulajdon megszüntetését akként javasolja,  hogy a Sikora Károlyné tulajdonát képező 126/32863-ad résznek megfelelő mértékű terület a Sikora Károly tulajdonában lévő fertőrákosi 343. hrsz. számú ingatlannal kerüljön egyesítésre azzal, hogy a 344. hrsz. számú ingatlan mindenkori tulajdonosa  – gépkocsival történő bejárásra is kiterjedő   – a fertőrákosi Fő utca felől bejárási szolgalmat köteles biztosítani a 343. hrsz. számú ingatlan mindenkori tulajdonosa részére.

Wild Róbert képviselő megérkezik.

Baltigh Márta polgármester:
Sikora Károly kérelmezőnek a testület hozzájárulásával megadom a szót.

Sikora Károly:
Annyit hadd mondjak, hogy én nem akarok semmit elidegeníteni.

dr. Ecsédi Károly képviselő:
Nem volt szó elidegenítésről.

dr. Horváth Ákos a  Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:
Röviden összefoglalnám. 
A 126/32863-ad rész, tehát az osztatlan közös tulajdonban lévő tulajdoni hányadra jutó négyzetméter (durván 220 négyzetméter) kerüljön egyesítésre a 343-as helyrajzi számhoz, amin áll az épület. Így annak a területe növekedne meg. Az maradna továbbra is Sikora Károly és Sikora Károlyné tulajdonában. 
Ehhez a már megnövekedett területű 343-as helyrajzi számhoz a 344 helyrajzi szám mindenkori tulajdonosa gépkocsival történő bejáráshoz szolgalmi jogot biztosítana. Tiszta tulajdoni viszonyok keletkeznének. Ez a tulajdoni lapra nyilván rá lenne jegyezve.

Sikora Károly:
Azt mondta a terveket készítő úr, hogy nem lehet kialakítani úszó telkeket.

dr. Ecsédi Károly képviselő:
Ez az úszótelek ott van. Nem kerül kialakításra, hanem ott van.

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
A 344. helyrajzi számon Sikora úr 1/1-es tulajdonos?

Sikora Károly:
Igen, 75 négyzetméter.

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
De az épület, a vendéglő az nem 75 négyzetméter. Az közel 200 négyzetméter.

dr. Ecsédi Károly képviselő:
Azért kell az osztatlan közös tulajdont jogilag rendezni. Az épület elfoglal kb. 100 négyzetméter olyan területet, ahol elvileg az önkormányzat is ugyanolyan tulajdonos lenne.

dr. Horváth Ákos a  Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:
Jelen pillanatban ez van. 
Gyakorlatilag az épület túlterjeszkedik a tiszta magántulajdoni részen. 
Közös tulajdoni részen fekszik az épületből legalább 120 négyzetméter.
Ezt meg kell szüntetni. Ezért javasolja a képviselő-testület ezt a megoldást. 
Pénzmozgás nem történne, csak a területek rendezve lennének, és szolgalmi jogot biztosítana.
Földes Tamás képviselő:
Gyakorlatilag összességében egy 300 négyzetméteres telek kerülne így kialakításra.

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Sikora Károlytól kérdezem, hogy ez így elfogadható?

Sikora Károly:
Ez így el. Erről volt szó eredetileg is.

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Ha most azt mondod, hogy ez így elfogadható és járható, akkor végre pont kerülhet az ügy végére.

dr. Ecsédi Károly képviselő:
Jelenleg be van jegyezve a kisajátítási eljárás megindítása az ingatlanra. Addig nem köthetünk polgárjogi megállapodást, míg ez a bejegyzés nem törlődik. Amihez a kisajátítást kérő vissza kell, hogy vonja a kérelmét.

Sikora Károly:
Akkor az úszótelek megnagyobbításának nincs jogi akadálya?

dr. Ecsédi Károly képviselő:
Nincs. Pontosan annyival való megnagyobbítása, amennyi a közös tulajdoni illetőségből még maradt.

Baltigh Márta polgármester:
Felteszem szavazásra a Pénzügyi Bizottság és a Jogi és Ügyrendi Bizottság által tett módosító javaslatot.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja a Pénzügyi Bizottság és a Jogi és Ügyrendi Bizottság által tett határozat módosító javaslatot.

Baltigh Márta polgármester:
Akkor most a módosított határozati javaslatot teszem fel szavazásra.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
84/2010.(XI.23.)K.t.            H a t á r o z a t a
Sikora Károly és felesége Kőfejtővel kapcsolatos ajánlatáról

Fertőrákos Község Képviselő-testülete megvizsgálta dr. Czeglédy Attila ügyvéd Sikora Károly és Sikora Károlyné Kőfejtő kisajátítás bírósági ügyében 2010. november 4-én kelt ajánlatát.

Fertőrákos Község Képviselő-testülete Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság egyhangú javaslatára az abban foglaltakat nem fogadja el, és kinyilvánítja, hogy nem kíván további területeket elidegeníteni.

Fertőrákos Község Képviselő-testülete a fertőrákosi  344 hrsz. számú ingatlanon Sikora Károlynéval fennálló osztatlan  közös tulajdon megszüntetését akként javasolja,  hogy a Sikora Károlyné tulajdonát képező 126/32863-ad résznek megfelelő mértékű terület a Sikora Károly tulajdonában lévő fertőrákosi 343. hrsz. számú ingatlannal kerüljön egyesítésre azzal, hogy a 344. hrsz. számú   ingatlan mindenkori tulajdonosa  – gépkocsival történő bejárásra is kiterjedő   – a fertőrákosi Fő utca felől  bejárási szolgalmat köteles biztosítani a 343. hrsz. számú ingatlan mindenkori tulajdonosa részére.

Fertőrákos Község Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a beadványozót értesítse a Képviselő-testület döntéséről.

Felelős:     Baltigh Márta polgármester
Határidő:     2010. december 1.

Baltigh Márta polgármester
Dr. Dobos Józsefnek, Sopron Megyei Jogú Város jegyzőjének köszönjük a részvételt. 
Rövid szünetet rendelek el.

Szünet

2.napirendi pont:               Stratégiai Ellenőrzési Terv

dr. Nagy Attila jegyző:
Megkeresett Patzner László úr, aki a belső ellenőrzésünket végzi. A Stratégiai Ellenőrzési Tervet és a Belső ellenőrzési Tervet készítik elő a Sopron-Fertőd Kistérségi Társulás keretében. 
Ezt a tervet a képviselő-testületnek meg kell szavaznia. 
2011. első negyedévében jönnek ellenőrizni a hivatal pénzügyi szabály rendszerét, kifizetéseket.
2010-ben is voltak itt, most december elején jönnek utóellenőrzésre.

Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem a határozati javaslatot szavazásra.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2010.(XI.23.)K.t.            H a t á r o z a t a
Stratégiai Ellenőrzési Tervről és a 2011. évi Belső Ellenőrzési Tervről

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fertőrákos Község Önkormányzatának Stratégiai Ellenőrzési Tervét és a 2011. évi Belső Ellenőrzési Tervét megismerte és azt az előterjesztésben foglaltakhoz képest változatlan formában elfogadja.

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az elfogadott határozatot hitelesített formában a Sopron-Fertőd Kistérségi Többcélú Társulás Kistérségi Iroda belső ellenőrzési vezetőjéhez továbbítsa.

Felelős:    dr. Nagy Attila jegyző
Határidő:     2010. december 1.

3.napirendi pont:               2010. évi Munkaterv módosítása

Baltigh Márta polgármester:
Az előterjesztést mindenki megkapta. Annyival egészíteném ki, hogy a december 13-i testületi ülés után kb. 18 órakor tartjuk a közmeghallgatást. Ezt ki fogjuk hirdetni.

dr. Nagy Attila jegyző:
A hirdetményt felrakom a honlapra. Illetve kiplakátoljuk a községben.

Rajki János, a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
A jelenlegi tájékoztatási rendszer elégtelen. Buszmegállóba, egy-két helyre kirakjuk, ez nem elég.

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Csütörtökön jelenik meg a Rákosi Hírmondó. Betétlapként bele lehetne tenni.

Földes Tamás képviselő:
Kérem a szöveget elküldeni és benne lesz.

Baltigh Márta polgármester:
Ezért is jó, hogy újra megjelenik a Rákosi Hírmondó, így a közérdekű információk eljutnak minden fertőrákosi lakoshoz.

Felteszem a határozati javaslatot szavazásra.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2010.(XI.23.)K.t.            H a t á r o z a t a
2010. évi Munkaterv módosításáról

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. december 15-i 102/2009. (XII. 15.) KT határozatát úgy módosítja – a határozat többi részének változatlanul hagyása mellett -, hogy a 2010. évre összehívandó utolsó Képviselő-testületi ülés időpontja 2010. december 13. (hétfő) 16.00 óra legyen.

Felelős:     Baltigh Márta polgármester
Határidő:     2010. december 1.

4.napirendi pont:           Tájékoztató az önkormányzat és szervei 2010. évi 
költségvetése I-III. negyedévi végrehajtásáról

Baltigh Márta polgármester
A Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag, kiegészítés nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Dr. Horváth Ákos, a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:
Az első háromnegyedévi beszámolóban nem volt-e olyan kifizetett tétel, amiről esetleg nem volt testületi ülés?

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Még nem.

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
A kiadások oldalnál a sport intézmények és létesítmények működtetésénél 252.000.-Ft volt az eredeti előirányzat.  1.216.000.-Ft-os tétel lett a tényleges.

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Téves könyvelés volt.

dr. Galambos György aljegyző:
A sportpálya melletti kerítésépítést ide könyvelték el. Mi is észleltük. Át lesz vezetve.

Baltigh Márta polgármester:
Ha nincs több kérdés, akkor felteszem szavazásra.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2010.(XI.23.)K.t.            H a t á r o z a t a
Az önkormányzat és szervei 2010. évi költségvetése I-III. negyedévi 
végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és szervei 2010. évi költségvetése I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

Felelős:     Baltigh Márta polgármester
Határidő:      azonnal

5. napirendi pont:        Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

Baltigh Márta polgármester
A pénzügyi bizottsági ülésen is volt szó róla, hogy egyre több anyuka visszamenne dolgozni. 
Az ülés után kaptunk is kérelmet a Baba-Mama klubtól, melyben kérik, hogy foglalkozzunk a bölcsődés korú gyermekek elhelyezésével.

Óvoda pedagógiai programjánál megtudtuk, hogy a pedagógusok képzése megtörtént. Az óvoda vezetővel és a védőnővel egyeztettünk. A jövő évi költségvetésnél erre majd vissza kell térni.

dr. Ecsédi Károly képviselő:
Azt szeretném kérni, hogy a képviselő-testület, amikor ezekben a kérdésekben dönt, akkor legyen tisztában azzal, hogy a bölcsődés gyermekek után milyen állami támogatás jár, milyen épület igényt jelent, milyen költségvonzata van és milyen többletlétszámot jelent.

Baltigh Márta polgármester
Négyzetméterben határozza meg a jelenlegi rendszer (2 négyzetméter/gyermek), hogy hány férőhelyes az óvoda. Most több a gyerek, mint amennyi elférne. Két éves kortól lehet óvodás csoportba felvenni gyermeket, de a 3 év alattiaknál 3 négyzetméter/gyermek az előírás. Hozzáépítésben gondolkodni kell, és plusz  2 óvónő kell.

Dr. Horváth Ákos, a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:
Amíg fel nem méri a testület, hogy egy bölcsődei csoporthoz milyen infrastruktúra kell, és milyen 
költségei vannak, és erről nem dönt, addig nem lenne indokolt bármilyen beruházás.

Baltigh Márta polgármester
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 15 férőhelyes bölcsőde építésére már készült tervdokumentáció, ami májusban kifizetésre került. Elég jelentős összeg.  Határozatnak is kellett volna kapcsolódnia ehhez. Az óvodavezető sem tudott erről a tervezésről.

dr. Galambos György aljegyző:
Nem pontosan így van. Tervezésre a költségvetés tartalmazott bizonyos összeget. A tavalyi támogatás olyan volt, hogy lényegesen megemelt normatívát kapott az az óvoda, amely bölcsődei csoportot is fenntart. A tervek megvannak, de ha nincs igény rá, vagy nem éri meg, akkor nem kell megvalósítani. Ez testületi akarat volt, hogy nézzük meg, hogy lehet-e az óvodát bölcsődei épülettel bővíteni.

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ez másfél évvel ezelőtt merült fel. Átvilágítás jellegű vizsgálat volt. Az óvoda és az általános iskola hogyan tudna nagyobb állami normatívát lehívni.

Az akkori oktatási minisztériumi rendelet lehetővé tette, hogy óvodai csoportba 2 éves kortól lehessen felvenni nem bölcsődei előírások szerint. Konkrét létszám nem volt. Tovább nem foglalkozott ezzel a testület, tudomásom szerint.

Erről született egy terv egy teljesen különálló épületben. És még ha a költségvetésben benne is volt, valamilyen határozatnak születni kellett volna ezzel kapcsolatban. Valamint 3 árajánlatot be kellett volna kérni, mert az 500.000.-Ft-ot meghaladta ez az összeg. Ez a szakmai koncepció és egyeztetés teljesen hiányzott.

dr. Galambos György aljegyző:
Arról volt szó akkor, hogy 2 év után megszűnik a gyermekgondozás után járó ellátás. Úgy gondolta a testület, hogy az igény erőteljesen meg fog nőni a bölcsődei ellátásra.

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Óvodai és bölcsődei férőhely hiány van mindenhol.

dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:
Valóban felmerült az elhelyezés kérdése a bölcsődés korú gyermekeknél. 
Mint volt testületi tag, arra biztosan emlékszem, hogy önálló épületű bölcsőde megtervezésére a testület felhatalmazást nem adott. Elkészült a terv és az ott dolgozókkal egyáltalán nem lett egyeztetve. Ennyi erővel repülőteret is terveztethettek volna.

Palkovits János, a Német Önkormányzat elnöke:
A költségvetésbe azért lett tervezésre ekkora összeg félretéve, mert elhatározta a képviselő-testület, mivel a kormány csökkenteni akarta a GYES idejét, ezért kezdtük el tervezni a bölcsődét.

Nem a polgármester tervezte. Nem a képviselő-testület tervezte. Nem tudom az óvónők mit tudtak volna a tervezéshez hozzászólni.

Megkértünk egy olyan tervező irodát, akik szakszerűen körüljárták az ÁNTSZ-el egyeztetve, hogy milyen feltételeket kell biztosítani. A Meander iroda már korábban is tervezett, 3 árajánlat valóban nem lett bekérve, ezt elismerem. Én jóhiszeműen jártam el, és a terv is nagyon korrekt.

Baltigh Márta polgármester:
Az óvónőknek már az előző óvodai átalakításkor is volt problémájuk, ezért az ott dolgozó embereket illett volna egy konzultációra meghívni. Senki nem gondolta, hogy Palkovits János polgármester készítette a terveket. Viszont a szerződést ő írta alá. Bruttó 900.000.-Ft volt a terveztetés. Az SZMSZ szerint 500.000.-Ft-ig dönthet a polgármester. Itt nagy hiba történt. Mindenképp testületi döntés kellett volna. Szépek a tervek, de használhatatlanok.

Wild Róbert képviselő:
Arról kellene beszélni, hogy mit csináljunk a jövőben. Ami megtörtént, az megtörtént. Haladjunk előre. Javaslom, hogy arról beszéljünk, amit mi fogunk tudni eldönteni, amit mi fogunk tudni végrehajtani. Ha ez felvetődött, a koncepcióban benne van és a terv megvan, akkor nézzük meg, mérjük fel az igényeket.

Baltigh Márta polgármester:
A Baba-Mama Klubban 25-en írták alá a kérelmet.

Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Az alapkérdés az, hogy belefogunk-e állami támogatás, kvóta nélkül, vagy nem.

Az egy nagyon kemény döntése volt az akkori képviselő-testületnek, amikor Fertőrákoson megszűntették a bölcsődét. Akkor már nem kaptunk állami normatívát. Huszonvalahány fő  gyermek volt, és tizenvalahány fő alkalmazott. Kb. 2 gyermekre jutott egy alkalmazott. Ezt a költséget az önkormányzat már nem tudta felvállalni.

Ahhoz, hogy felelős döntést tudjunk hozni, ahhoz tudni kell, hogy hány gyermek igényli, egy bölcsődei hely mennyibe kerül.

A tervnél formai hiba, hogy nem volt testületi döntés a tervezésre. A tagok beszéltek és tudtak erről.
Igyekezzünk úgy dolgozni, hogy majd 4 év múlva a választást követően ránk ne lehessen mondani olyan dolgokat, hogy miért így csináltátok. Valahol húzni kell egy határt. Nézzünk előre.

Baltigh Márta polgármester:
Bölcsődére igény van. Kérem, hogy a testületi tagok gondolkodjanak rajta.

Rajki János, a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Húzzunk egy határt. Az elmúlt időszakban előforduló olyan baklövéseket – melyeknek anyagi konzekvenciái vannak – nem szabad csak egy legyintéssel elintézni.

Kérem a képviselő-testületet, hogy csináljon egy tabula rasa-t. Egy-két hónapon belül legyen rend. Biztos, hogy volt szó az óvoda fejlesztéséről. Én is itt voltam, elhangzott. Az ott dolgozók azonban elmondhatnák a véleményüket és, ha az megvalósítható, akkor tervezze meg a tervező.

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság a koncepcióhoz a következő kiegészítéseket javasolja:

–    Az üdülőépületek után fizetendő idegenforgalmi adó kiesése és az iparűzési adó csökkenése után szükségesnek tartjuk a helyi adó rendeletek áttekintését, és mértékét. Ez szerepeljen a koncepcióban.

–    Kiemelt beruházásként kell kezelni az iskola fűtéskorszerűsítését, a konyha részbeni felújítását, és a Patak sor – Fő utca kereszteződésében a vízelvezető rendszer rendbe tételét.

–    Az óvodabővítést illetően a bölcsődei csoportra fordítható költségek és a működtetésre nyerhető állami normatívákat összhangba kell hozni. Meg kell nézni, mennyit hoz és mennyit visz.  Ez alapján foglalkozni a későbbi megvalósítással.

dr. Nagy Attila jegyző:
A rendeletek felülvizsgálata a december 13-i ülésen napirendi pont lesz. Az adójogszabályok változása miatt az  üdülő épületek után fizetendő idegenforgalmi adó kiesik. Ezt esetleg építményadó formájában lehetne áthárítani a lakosságra. Az adó mértéke nem változik, csak a neve lenne más. Ez szerepel is a koncepció szövegében. A bölcsődei normatívával kapcsolatban nem tudjuk meg a számokat 2011. január 1.  előtt. Akkor tudjuk megnézni az állami normatíva mértékét. Ha megbíz a testület ezzel, akkor ezt így előterjesztjük. Valamint igényfelmérés is lehetséges, hány bölcsődei férőhelyre lenne szükség.

dr. Ecsédi Károly képviselő:
A koncepcióval kapcsolatban annyit szeretnék kérni, – csak gondolkodás szinten, mivel nem most szavazunk róla – hogy a Golgota jelenleg üdülő terület. 20 éve fizetik az önkormányzatnak az adókat, amiket a település egyéb tagjai nem. Meddig tisztességes egy önkormányzatnak egy beépített településrészt üdülőként adóztatni úgy, hogy 5-ször annyit fizetnek, mint a falu többi része? Máshonnan kellene megteremteni ezt a kiesésrészt.

Baltigh Márta polgármester:
A Golgota képviseletében Galambos György szeretne szót kérni.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag megadja a szót.

Galambos György:
Ecsédi Képviselő úr jól ecsetelte azt a helyzetet, ami jelenleg a Golgotán van. Sok új tulajdonos lép be, adás-vételek vannak a területen. Elég sok érdeklődő keres meg engem. Mi itt élők úgy látjuk, hogy erkölcstelen ezt a területet ilyen hosszú idő óta ilyen magas adóteher terheli. Az utóbbi 4 évben én mindent megpróbáltam itt, a terület érdekében kértem segítséget, hogy legyen fejlődés. Jutott is oda valamennyi. Azzal nem értek egyet, hogy falun belül egy területet ennyire diszkriminatív módon leterhelnek. A mérséklést is el tudnánk fogadni, 125 telekről van szó. Ha ezek beépülnének, akkor a lakosok száma is növekedne. Nyilván ebből is befolyna valamennyi az önkormányzathoz SZJA-ból. A letelepülőket segíteni kellene, nem agyonsújtani egy ilyen magas adóval. 20 év alatt az ott élők telkenként több, mint 1,5 millió forintot fizettek be adóként.

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Valóban üdülőnek indult, de én is úgy gondolom, hogy tisztességtelen ezektől az emberektől ezeket a pénzeket ilyen módon beszedni.

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Mindenki, aki megvette annak idején azt a területet, tudta, hogy mit vesz. Az elmúlt 4 éves ciklusban közműfejlesztés, világítás kiépítése megtörtént. Többen ott laknak, de nem állandó bejelentett lakosok Fertőrákoson. A lakosságszám csak úgy növekszik, ha ide bejelentkeznek. A község belterületében is van még megoldandó feladat, ezért rangsorolni kell. Nem kell háttérbe szorítani, de rangsorolni kell. Ami elkezdődött az előző 4 évben, az talán most is folytatódni fog.
dr. Ecsédi Károly képviselő:
Az IFA-t azzal a céllal vezettük be, hogy az ebből befolyt összegeket Fertőrákos idegenforgalmára fordítsuk vissza.

Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, akkor a határozati javaslatot felteszem szavazásra.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2010.(XI.23.)K.t.            H a t á r o z a t a
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról

Határozati javaslat:

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési koncepciót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy kiemelt beruházásként kell kezelni az iskola fűtéskorszerűsítését, a konyha részbeni felújítását, és a Patak sor – Fő utca kereszteződésben a vízelvezető rendszer rendbe tételét.

Felkéri Baltigh Márta polgármestert, hogy az önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetése tervezésénél a koncepció irányelveit vegye figyelembe.

Felelős:    Baltigh Márta polgármester
Határidő:     A 2011. évi költségvetés előterjesztése

6.napirendi pont:         Előterjesztés a Páneurópai Piknik területének kamerával 
történő megfigyelésének engedélyezéséről

Baltigh Márta polgármester:
Fertőrákos önkormányzatának a kamerarendszer telepítésénél költségei nem lesznek, csak hozzá kell járulni.

dr. Ecsédi Károly képviselő:
Szükség van erre?

dr. Nagy Attila jegyző:
Sopron kéri bűnmegelőzési célból, a rendőrség keresett meg.

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Nem csak a terület megfigyelését szolgálja, hanem az út forgalmát is figyelni fogja.

Puskás Csaba képviselő:
Sokkal jobb lenne, ha levennék azt a magasságkorlátozót.

Baltigh Márta polgármester:
Huber Csaba kér szót. A képviselő-testület megadja?

Megállapítom, hogy a képviselő testület megadja a szót Huber Csabának

Huber Csaba:
Az út megfigyelése az elsődleges szempont. Az önkormányzatnak azt javasolnám, hogy csak akkor járuljon hozzá, ha a kihelyezett magasságkorlátozó sorompót eltávolítják az útról. Ettől kezdve ennek a sorompónak nem lesz aktualitása.

Palkovits János:
Nem csak az emlékmű védelmére szolgálna a kamerák kihelyezése, hanem valószínűleg az utazó bűnözök megfigyelésére is. Nagyon megnőtt annak az útnak a forgalma.

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Akkor a határozati javaslatot módosítsuk. Kérjük azt, hogy a magasságkorlátozót vegyék le.

Földes Tamás képviselő:
Korábban, amikor az út kezelői joga átkerült Sopronhoz, és ennek a magasságkorlátozó kapunak az elhelyezése megtörtént, a képviselő-testület ehhez hozzájárult. Az aláírt szerződésben benne van.
Én többször személyesen SMJV polgármesterének elmondtam ezeket a nonszensz helyzeteket. Kerékpár, lakóautó stb. Kicsit most megemelték.

Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Akkor az útügyi hatósághoz kellene fordulni panasszal.

Földes Tamás képviselő:
A Magyar Közút Kht. szerint mindenben az előírt közlekedési szabványoknak megfelel.

Baltigh Márta polgármester:
Szentesi Ervin képviselőtől elhangzott egy módosítási javaslat, hogy csak akkor járuljunk hozzá a kamera rendszer telepítéséhez, amennyiben a magasságkorlátozást SMJV eltávolítja.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadja.

Baltigh Márta polgármester:
A módosított határozati javaslatot felteszem szavazásra.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
89/2010.(XI.23.)K.t.            H a t á r o z a t a
Páneurópai Piknik területének kamerával történő megfigyelésének engedélyezéséről

Fertőrákos Közég Önkormányzatának Képviselő-testülete a Soproni Rendőrkapitányság 2010. november 10-én kelt kérelmét megtárgyalta, és Fertőrákos Község közigazgatási területéhez tartozó ún. Páneurópai Piknik emlékhelyen térfigyelő kamerarendszer telepítéséhez és üzemeltetéséhez hozzájárul az alábbi feltételekkel:

–    A kamerarendszer telepítési és üzemeltetési költségeit Sopron Megyei Jogú Város (továbbiakban SMJV)  Önkormányzatának kell biztosítania,

–    A Páneurópai Piknik emlékhely megközelítésére szolgáló, SMJV kezelésében lévő  Pozsonyi útra kihelyezett magasságkorlátozó táblát az út kezelője bontsa vissza.

Felelős:     Baltigh Márta polgármester
Határidő:     2010. december 1.

Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Ezzel a határozattal egy aláírt megkötött szerződést rúg fel az önkormányzat.

Szentesi Ervin alpolgármester:
Szeretnénk ezt a szerződést módosítani, mert nem életszerű.

Földes Tamás képviselő:
Van egy aláírt szerződés. Az a javaslatom, hogy a december 13-i ülésen a most beterjesztett eredeti határozatot szavazzuk meg. Vegyük fel napirendre, hogy kérjük Soprontól a magasságkorlátozó kapu megszűntetését, átalakítását az elmúlt időszak tapasztalatai miatt.

dr. Nagy Attila jegyző:
Azt lehet jogilag megtenni, hogy annuláljuk ezt a döntést a december 13-i ülésen.

Baltigh Márta polgármester:
Megadom a szót a képviselő-testület hozzájárulásával Pintér Ferencnek.

Pintér Ferenc:
Az is szerepel a szerződésben, hogy SMJV vállalja a kőfejtő beléptető rendszer felépítését.

7. napirendi pont:        Előterjesztés a fertőrákosi 1870/1. hrsz. út átvételéről

Baltigh Márta polgármester:
A sürgősségi előterjesztést mindenki megkapta.

dr. Nagy Attila jegyző:
Lenne egy út, és ott jönne le a Boglárhegyről a közmű csatorna is.
Valószínűleg építeni szeretnének, ezért kell ezt a területet leadniuk.

dr. Ecsédi Károly képviselő:
Az a módosító javaslatom, hogy kerüljön be a határozatba, hogy 50.000.-Ft értékhatárig bízzuk meg a polgármestert.

Baltigh Márta polgármester:
Dr. Ecsédi Károly képviselő határozati javaslatát felteszem szavazásra.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a módosító javaslatot.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
90/2010.(XI.23.)K.t.            H a t á r o z a t a
fertőrákosi 1870/1. hrsz. út átvételéről

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fertőrákosi 1870 hrsz-ú társasházi ingatlan megosztásával létrejövő 1870/1 hrsz-ú, „kivett út” megjelölésű ingatlan ingyenesen átadására vonatkozó ajánlatot elfogadja, a tulajdonosoktól az ingatlant közút céljára átveszi. A Képviselő-testület 50.000.- Ft értékhatárig felhatalmazza Baltigh Márta polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az érintetteket tájékoztassa, és az átvételhez szükséges ügyvédi megbízási szerződést, valamint az átvételre vonatkozó szerződést aláírja. A Képviselő-testület az ingatlan átvételéhez szükséges költségek forrásaként a költségvetés általános tartalékát jelöli meg.

Felelős:     Baltigh Márta polgármester
Határidő:     2010. december 31.

8. napirendi pont:         Előterjesztés a Meander Sopron Építész Kft. árajánlatairól

Baltigh Márta polgármester
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Átadom a szót.

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Egy meghallgatást tartottunk a Községfejlesztési Bizottsággal együtt a Meadner Építész Kft-vel, ahol több ajánlat is elhangzott.

A Fő utca középső szakaszának építési engedélyezési terve a meglévő légvezetékek kiváltása földkábellel. Erre kértünk becslést. Százezres ajánlat született. Ezt a kérdést Pénzügyi Bizottság  elnapolta.

A Fő utca környezet kialakításának II. üteme a templomtól a kőfejtő felé, illetve lefelé. 
Ezt kértük, hogy ne valósítsák meg. 
Az iroda 480.000.-Ft+ ÁFA-ért hajlandó elállni a szerződéstől, mivel 40 %-os készültségben vannak. A Pénzügyi Bizottság javaslata 240.000.-Ft+ÁFA. 
Ha nem fogadják ezt el, akkor a 40%-os terveket tegyék le.

dr. Nagy Attila jegyző:
Van egy aláírt szerződés. Szeptemberben lett aláírva. 
November 30 a teljesítési határideje. Kb. 40%-ban állhatnak. Így is, úgy is fizetni kell.

Földes Tamás képviselő:
Ez a szerződéskötés úgy történt, hogy nem volt 3 árajánlat bekérés, 500.000.-Ft-ot meghaladta a beruházás. A polgármester nem dönthetett volna a testület hozzájárulása nélkül.

dr. Ecsédi Károly képviselő:
A teljesítési határidő azért behatárolta. 
A polgármester asszonynak könnyebb a helyzete, mert láthatja, hogy milyen hibák történtek az elmúlt időszak alatt. Ő úgyis azt vállalta, hogy jobbat, és jobban akarja ezt csinálni. 
Ahol ez megtörténhet, felmerülhet, hogy a testület időben reagált-e, és a jegyző a helyzet magaslatán állt-e. A jegyző a törvényesség őre.

Baltigh Márta polgármester:
Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2010.(XI.23.)K.t.            H a t á r o z a t a
Meander Sopron Építész Kft. árajánlatairól

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Meander Sopron Építész Iroda Kft. 2010. november 15-én kelt levelében foglalt árajánlatokat megvizsgálta.

Az építési engedélyezési terv tervezési díját, a komplett kiviteli tervdokumentációt tervezési díját és a Fő utca I. szakaszának elektromos és távközlési hálózat kiváltási költségeinek becslését és azok elfogadását a Képviselő-testület határozatlan időre felfüggeszti azzal, hogy a későbbiekben a megvalósulásra sor kerülhet pályázati források bevonása mellett saját pénzeszközök felhasználásával.

A  Fő utca II. szakaszának megtervezésére kötött szerződéstől való elállás díját a Meander Sopron Építész Iroda Kft. által ajánlott 480.000 Ft + ÁFA összeg felében, azaz 240.000 Ft + ÁFA összegben határozza meg az önkormányzat. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlat elfogadásáról a Meander Sopron Építész Iroda Kft. vezetőjével egyeztessen.

Felelős:     Baltigh Márta polgármester
Határidő:     2010. december 31.

9. napirendi pont:     Előterjesztés karácsonyi ajándékutalványok beszerzéséről és átadásáról

Baltigh Márta polgármester:
Nem ajándékcsomagot, hanem 2.000.-Ft értékű utalványt készítenénk. Ott vásárolhatnák le, ahol szeretnék. Egy ünnepség keretében adnánk át. Aki nem tud eljönni, annak házhoz vinnénk, hivatali kézbesítés útján.

Csóka Zoltánné a Pénzügyi Bizottság külső tagja.
Javaslom, hogy a beváltási határidő december 31-e legyen, hogy a boltosoknak se kelljen hetekig adminisztrálni.

Baltigh Márta polgármester:
A határozat módosítását teszem fel szavazásra.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag a módosítást elfogadja.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
92/2010.(XI.23.)K.t.            H a t á r o z a t a
karácsonyi ajándékutalványok beszerzéséről és átadásáról

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 70. életévet betöltött fertőrákosi lakosok részére 2.000 Ft értékben ajándékutalványt gyártasson le, melyet valamennyi fertőrákosi élelmiszer boltban 2010. december 31-ig be lehet váltani, valamint ezek átadására karácsonyi ünnepséget szervezzen a fertőrákosi Általános Iskolában.

Felelős:     Baltigh Márta polgármester
Határidő:     2010. december 23.

10. napirendi pont:         Előterjesztés karácsonyi díszkivilágítás felszereléséről

Baltigh Márta polgármester:
Az E-On egy újítást vezetett be. Kérni kell a díszkivilágítás felszerelését, a rácsatlakozást az E-On fogja csinálni.

Puskás Csaba képviselő:
Emelkedni fog most akkor a költség.

dr. Ecsédi Károly képviselő:
Van 3 árajánlatunk a felszerelésre?

Baltigh Márta polgármester:
Igen. Városiék ajánlata a legkedvezőbb.

Földes Tamás képviselő:
Minden pénzügyi dologról, ami a Pénzügyi Bizottság elé kerül, minimum 3 árajánlat kell, addig nem fogunk dönteni. A Pénzügyi Bizottság Városi Roland ajánlatát javasolja elfogadni, azzal, hogy november 28-ig gyulladjanak ki a fények.

Baltigh Márta polgármester:
Minden második oszlopon lesz díszvilágítás. A kőfejtőtől indul.
A határozati javaslatot felteszem szavazásra.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
93/2010.(XI.23.)K.t.            H a t á r o z a t a
karácsonyi díszkivilágítás felszereléséről

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Városi Roland vállalkozóval kössön szerződést Fertőrákos Fő utca karácsonyi díszkivilágításának felszerelésére, majd annak leszerelésére azzal, hogy a díszkivilágítás 2010. november 28-tól 2011. január 6-ig működjön. A megkötött szerződés terjedjen ki a szolgáltató (E-ON Energiaszolgáltató Kft.) felé való szabályszerű bejelentés megtételére is.

Felelős:     Baltigh Márta polgármester
Határidő:     2011. január 6.
11. napirendi pont:        Előterjesztés „Út a szabadságba” partnerségi 
szerződés aláírására

Baltigh Márta polgármester
Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Földes Tamás képviselő:
Volt egy korábbi képviselő-testületi határozat ezzel kapcsolatban, amely egy 5 %-os önrészt 1.000.-eurót feltételezett. Ez a pályázat 2009. áprilisban indult. Egy része megvalósult ez év augusztusában a Szent Margitbányaiak Trabant találkozója által. Részben megvalósult Sopronban is. Kihozták ide a diákokat, és bemutatókat tartottak a Páneurópai Pikniknél.

Elmaradt egy soproni rendezvény, és Fertőrákosnak egy kulturális napot kell a helyszínen tartani 2011. augusztusig. Ennek a támogatása bruttó 20.000.- euró, vagyis ennyit kap az önkormányzat, amit az esemény után 60 nappal fizetnek ki, ezért meg kell előlegezni. Önrészt lerendeztük, ha kiszállunk, ez elveszik. Szerződést küldtek, aminek elfogadását javasoljuk.

Puskás Csaba képviselő:
Falunapot is lehetne tartani színvonalas vendéglátással. Pld. lehetne sátrat is építeni, amit később is lehetne használni.

Baltigh Márta polgármester:
A határozati javaslatot felteszem szavazásra.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
94/2010.(XI.23.)K.t.            H a t á r o z a t a
„Út a szabadságba” partnerségi szerződés aláírására

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az „Út a szabadságba” partnerségi szerződést aláírja, és a szerződésben foglaltak szerinti rendezvényt a 2011. év I. félévében megszervezze.

Felelős:     Baltigh Márta polgármester
Határidő:     2011. június 30.

Egyebek

Baltigh Márta polgármester:
Gondok vannak a templomtér világítással. Kigyullad, elalszik, balesetveszélyes lehet.

Azt kéri az atya, hogy a Templom-téri átjárót zárják le. 
Az az út, amit használnak az emberek, az magánterület.
Az ingatlan tulajdonos (Geisz Ádám) jelezte, hogy ő a héten táblát helyez ki, hogy magánterület, átjárni tilos. A tulajdonos pedig  amiatt reklamált, hogy a kerítés miért nem készült el ott teljesen. Én pedig válaszoltam rá, hogy azért nem készült el a kerítés, mert Fertőrákos Önkormányzata nem kívánja azt az átjárót lezárni. Sok ember használja. Erre azt mondta, hogy az ott nem út, hanem az ő magánterülete, és joga van lezárni bármikor.
Szentesi Ervin képviselő:
Kb. 80 ember használja ezt az utat. Ott járnak óvodába, a postára, templomba. Most meg kell majd kerülni nekik. Nagy lesz az elégedetlenség.

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Már van háborgás emiatt. Tudatosítani kellene, hogy nem az önkormányzat csinálta, hanem a tulajdonos. Egy csomó ember nem fog elmenni a templomba, mert nagy kerülő. Valamit kellene csinálni. Fel kellene ajánlati a tulajdonosnak, hogy az önkormányzat megcsináltatja a támfalat, ami nagyon rossz állapotban van. Cserébe engedélyezze az átjárást.

Szeretném megkérni az önkormányzat illetékes szakemberét, hogy Kozma dr. feletti területet nézze meg. A feltöltött patak mederre és Patak sorra leborítják a nagy köveket. Én már nem vagyok hajlandó ordítozni velük. 6-7 gyerek randalírozik ott minden nap.

Csóka Zoltánné a Pénzügyi Bizottság külső tagja:
Ott kezdődtek a gondok, amikor az önkormányzat eladta azt a területet és nem vette figyelembe, hogy ott egy átjáró van. Alternatívaként felmerülhet a régi, ún. Kecske-feljáró, a kristály múzeum mellett. Ott viszont csak a fiatalok tudnak feljárni.

Wild Róbert képviselő:
Több érdek áll egymással szemben. 
Annak idején Párizs József úgy vette meg ezt a területet, hogy szolgalmi jog nem lett bejegyezve.

A lezárás mellett az szól, hogy fiatalok randalíroznak ott. 
Dr. Kozma napkollektorát is összetörték kővel.

A lezárás ellen szól, hogy ezt az utat használják az óvodába, postára, templomba járók. 
Kötelezettségekkel járna. Télen síkosság-mentessé kell tenni. Világítást kell csinálni.
Már jöttek be a templomba kiabálva a 700 m-es kerülő út miatt. 
János atya erre azt mondta, más is gyalogol 700 métert. 
Az óvodába a gyerekeket pedig szerinte autóval viszik. 
A lezárást ellenzők aláírásokat gyűjtenek és tüntetni akarnak.

Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Legjobb lenne ebből az önkormányzatnak kimaradni.

Csóka Zoltánné a Pénzügyi Bizottság külső tagja:
Ezt a helyzetet az önkormányzat idézte elő, hogy eladta azt a területet úgy, ahogy eladta.

Baltigh Márta polgármester:
Huber Csaba kér szót, a testület megadja?

Megadom a szót a képviselő-testület hozzájárulásával Huber Csabának.

Huber Csaba:
A hírmondóba még egy betétlapot be kellene tenni arról, hogy az az út egy magánterület. 
Az átjárót nem az önkormányzat záratta le.

Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Szerdahelyi Zoltán kért meg, hogy informálódjak. 
A Meggyesi útra az elektromos autók után hozzájárulást fizet. 
Tudomása szerint a másik vállalkozó nem fizet. 
dr. Nagy Attila jegyző:
Tegnap írtunk a másik vállalkozónak, hogy az összeget fizesse be, mert eddig nem történt meg.

Dr. Ecsédi Károly képviselő:
A határidő lejártát követően kérek információt.

dr. Nagy Attila jegyző:
December 13-i ülésen tájékoztatom.

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
A 2011-es költségvetési koncepcióban az van, hogy az ingatlan hasznosításból a bevételek nem növelhetőek. Esetleg az infláció mértékével lehetne díjat növelni. Nem csak ebből lehetne növelni, hanem abból is, hogy több olyan önkormányzati tulajdonú terület, amit csak úgy használ valaki. Pld. azért, hogy lekaszálja. Meg kellene nézni ezeket. Én is tudok egy párat mondani.

Szentesi Ervin képviselő:
Lehet, hogy annak a fejében kapta meg, hogy gondozza.

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Ne gondozza, hanem fizessen érte.

dr. Nagy Attila jegyző:
A december 13-ai  ülésen napirendi pontban fel van véve a bérleti díjak rendezése. Szeretnék kérni Öntől  egy listát, hogy mely területek azok, helyrajzi számok szerint. Ki a használó, akit meg kell keresni.

Puskás Csaba képviselő:
A temető kihangosítására lenne egy komplett szerkezet. 80.000.-Ft-ba kerül. 
Tegnap a köztemetésen ki is próbáltuk. Az atyának is nagyon tetszett. 
Egy hangfal, egy erősítő és egy vezeték nélküli mikrofon tartozik hozzá.

Földes Tamás képviselő:
Nemcsak temetésre, hanem rendezvényekre is fel lehetne használni. 
Javaslom, hogy az általános tartalék terhére vegyük meg. A december 13-i ülésre terjesszük elő napirendi pontként.

Lehetne adni megrendelést a templomtér rendezésének pótmunkáihoz a parkoló kialakítására, és a végső összeget kell majd csak jóváhagyni.

Baltigh Márta polgármester:
Holnap hozza be Trimmel Csaba erre az árajánlatát. 
Ha ez 1 millió + ÁFA, akkor a megrendelhetjük ?

Földes Tamás képviselő:
Igen. Amikor lezáródik a templomtér projektje, akkor kell testületi döntés. December 13-án előterjesztik, hogy milyen pótmunkák voltak, milyen összegekkel.

Baltigh Márta polgármester:
Szeretnék köszönetet mondani Szentesi Ervinnek és Puskás Csabának, mert nagyon sokat segítettek a munkámban.

A temető zárva lesz, Horváth Kálmánék vállalják a nyitást-zárást. Ők a temető mellett laknak. A decemberi ülésen a temető nyitvatartási rendjét is meg kell határozni.

A kultúrháznál született egy olyan határozat, hogy a műszaki ellenőrt kérjük meg, hogy pontosítsa a műszaki tartalmat, de addig nincs értelme, amíg nem nyerünk a pályázaton. A belső kialakításra ki kellene találni, hogy mi legyen a funkció, mert január 15-e a határidő.

Ezt követően a testület zárt üléssel folytatja a munkáját.

Kovács Pál képviselő távozik a testületi ülésről.

Kmf.

Baltigh Márta                                                  dr. Nagy Attila
polgármester                                                         jegyző

Szentesi Ervin                                        Dr. Ecsédi Károly
hitelesítő                                                        hitelesítő