KT jkv. 2010.12.13

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

23/2010.  

J e g y z ő k ö n y v

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2010. december 13-án 16.00 órakor megtartott képviselő-testületi  ülésen.

Jelen vannak:   

6   képviselőből  6 képviselő 

Baltigh Márta polgármester

 1. Nagy Attila jegyző
 2. Galambos György aljegyző a jelenléti ív szerint.

A polgármester meghívására Dr. Dobos József SMJV jegyzője, Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet jogtanácsos, Dr. Czeglédy Attila ügyvéd

 

Baltigh Márta polgármester:

Köszöntöm Önöket az ülésen. Az ülést megnyitom. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.

Mielőtt a napirendi pontokra rátérnénk, Dr. Galambos György aljegyző úr szeretne szólni.

 

Dr. Galambos György aljegyző:

Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt jelenlévők!

Szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy elbúcsúzzak. Ez év végéig vagyok állományban. A pár hónapra vállalt kötelezettségemet 2 éven át – úgy gondolom – elfogadhatóan teljesítettem. Remélem kölcsönös megelégedettséggel válhatunk el egymástól. Nekem jó 2 év volt, feladatot, felelősséget adott, szellemileg is karban tartott. A településnek fejlődést, a testületnek a további munkájához nagyon sok sikert kívánok.

 

Baltigh Márta polgármester

A jegyzőkönyv hitelesítői a jelenléti ív szerint jelenlévő két soron következő képviselő:

Földes Tamás és Kovács Pál. Elfogadják a jelölést?

Megállapítom, hogy a két képviselő a jelölést elfogadja.

 

Javaslatot teszek a napirendi pontokra:

 1. Sikora Károly és Sikora Károlyné ajánlata a fertőrákosi Kőfejtő kisajátítási eljárásával kapcsolatosan
 2. Fertőrákosi Általános Iskola Pedagógiai Programja
 3. Mocsár Csaba beadványa a Fő utca 212. számú ingatlanra (hrsz. 23/1.) vonatkozóan
 4. Varga Péter beadványa
 5. Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület beadványa
 6. Helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálata.
 7. Az önkormányzat által bérbe adott ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata
 8. A képviselő-testület 2011. évi munkaterve
 9. Egyes közüzemi szolgáltatások díjtételeinek felülvizsgálata
 10. Páneurópai Piknik területén térfigyelő kamerarendszer felállítása
 11. Temető 2011 évi nyitvatartásának meghatározása
 12. Polgármester helyettesítése a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás ülésein
 13. Igazgatási szünet elrendelése
 14. Temető ravatalozó kihangosítása
 15. Templom-tér felújítási projekt pótmunkák
 16. Templomtér megvilágítás

Zárt ülés

1.Ápolási díj kérelem

 

Baltigh Márta polgármester:

Kérem szavazzunk a napirendi pontokról.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat  6  igen  szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Tájékoztatom a testületet a lejárt határidejű határozatokról és a fontosabb eseményekről:

          Meander Iroda az ajánlatunkat elfogadva aláírta az elállási szerződést, december 10-én utalva lett a 240.000,-Ft+ÁFA

          Karácsonyi ajándékutalványok elkészültek, az ünnepség is nagyon jól sikerült. Köszönöm azoknak a képviselőknek, akik segítettek a megszervezésében. A megmaradt utalványokat a képviselők személyesen adják át a jogosultak részére.

          Karácsonyi díszkivilágítás elkészült.

          „Út a szabadságba” pályázat partnerségi szerződését 2010.12.09-én aláírtuk.

          Bursa Hungarica támogatásról az érintettek megkapták az értesítést.

          Önkormányzati támogatást a felsőoktatásban tanulók megkapták.

          Templomtér díszkivilágítása rendeződött.

          Templomtér átadása megtörtént, a kivitelezés 98 %-ban készült el, az időjárás közbeszólt. A fennmaradó munkák 2011. április 15-ig készülnek el.

          A hó eltakarítási munkákra Károlyi-Horváth Péterrel szerződést kötöttünk.

          Fertődön, díjátadó ünnepségen oklevelet kapott, a Fertő-táj legszebb háza címet nyerte el felújított épületek kategóriában a plébánia épülete.

          November 26-án Osztrák –Magyar tűzoltó gyakorlat volt.

          A Perkovátz-ház baráti köre 3 nyelvű naptárt küldött, a mi iskolánkban is 2 osztály tanulói megkapták.

          Iskolától kaptunk meghívót 16.30 órára karácsonyi ünnepségre a templomba.

 

Amennyiben a beszámolót elfogadják, kérem szavazzanak.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

 

 

 1. napirendi pont:          Sikora Károly és Sikora Károlyné ajánlata a fertőrákosi

Kőfejtő kisajátítási eljárásával kapcsolatosan

 

Baltigh Márta polgármester:

A napirendi pontot a Pénzügyi bizottság megtárgyalta, átadom a szót.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és az előterjesztéssel egyetért.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:                        

Nem voltam jelen a Pénzügyi Bizottság ülésén. Az előző testületi ülésen egyhangú döntés született. Dr. Dobos József urat (SMJV jegyzője) megkérdeztem, hogy kizáró körülmény-e a közös tulajdon? Elégséges igazolnunk, hogy folyamatban van a közös tulajdon megszüntetése. Nem kizáró a közös tulajdon. Maradjunk következetesek és ne idegenítsünk el további területet.

 

Dr. Czeglédy Attila ügyvéd:

Amennyiben úgy dönt a képviselő-testület és támogatja a 400 m2 nagyságú területet, akkor a jogi megoldás a telekhatár rendezés lehetne. Sikora úr és felesége kérése, hogy ez a terület akkor egyben legyen, ne így megosztva. Azt is vállalták Sikoráék, hogy úgy alakítják majd ezt a területet, hogy illeszkedjen a projektbe. Pontosan mennyit kellene a plusz területért fizetni, erről van-e álláspontja az önkormányzatnak?

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Ez egy új helyzetet teremt. Úgy volt tálalva, hogy a pályázat feltétele, hogy az osztatlan közös tulajdont megszüntessük. Amennyiben ez nem kizáró ok, akkor nem biztos, hogy 1 m–t is el kellene adnunk. Várjuk meg a bíróság döntését, ha ez a projekt megvalósulását nem sérti. Azt pedig semmiképp nem tudom elfogadni, hogy az épület elé, a Fő utca felé kerüljön kialakításra ez a 200 mkialakításra.

 

Dr. Czeglédy Attila ügyvéd:

Akkor viszont a közös tulajdonosoknak alá kell írni, készfizető kezességet kellene vállalniuk Sikora úrnak és feleségének. Egy 1,5 milliárdos beruházásnál ők ezt nem fogják aláírni, ez megoldhatatlan és nem is várható el. Ez kockázati tényező. Sikora úr a közös tulajdon megszüntetését évek óta szorgalmazza. A közös tulajdon megszüntetése hosszú távon célszerű. Sikoráék elfogadják azt is, hogy ez a terület nem lehet az épület előtt, csak azt kérik, hogy mögötte, vagy előtte, de egyben legyen. A többlet m2-ért fizetnének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A korábbi ülésen a testület abban maradt, hogy az osztatlan közös tulajdont meg kell szűntetni. Ezt az állapotot fel kell számolni. Most csak arról van szó, hogy adjunk-e el plusz m2-t, vagy ne.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:                        

Az elmúlt testületi ülésen mindkét fél számára korrekt és méltányos döntés született. A közös tulajdon megszűntetése mindkét fél érdekében áll. Ki lehet számolni a tulajdoni arányokat és kijelöljük, hogy természetben hol legyen ez a terület. Egy percig sem volt arról szó, hogy a Sikora úr ne kapja meg azt, ami az övé. A testület viszont azt mondta ki az elmúlt alkalommal, hogy további területet nem kíván elidegeníteni. Akár ebben az évben is elkészülhet ez a megállapodás, és tiszta helyzetet teremt. Más a helyzet, ha a Sikora úr nem partner ebben és az önkormányzatnak a bíróságon eljárást kell kezdeményezni a közös tulajdon megszűntetésére. A közös tulajdon megszűntetése közös érdek.

 

Dr. Dobos József Sopron MJV jegyzője:

Abban teljes egyetértés van, hogy a közös tulajdont meg kell szüntetni. Erre a pályázatra csak önkormányzatok pályázhatnak. A pályázatnál nem kizáró ok a közös tulajdon, de meg kell szüntetni, mert Sikora úr nem kíván részt venni a pályázatban. A testületnek abban kell dönteni, hogy a közös tulajdont megszüntető megállapodás minél hamarabb elkészüljön, mert van átfutási idő. A kisajátítás ellen kereset van beadva. A pereknek meg kell szűnnie. Március végéig kaptunk lehetőséget, hogy beadjuk a pályázatot.  Ehhez jogerős építési terv is kell, de csak akkor tudunk terveztetni, ha tisztázódik a helyzet. Ezért kérem a testületet, Sikora úrékat és jogi képviselőjét is, hogy a közös tulajdon minél hamarabb kerüljön megszüntetésre. Amennyiben mégis olyan döntés születne, hogy Sikora úr megvásárolhat plusz területet, akkor az ne a vendéglő elé legyen kialakítva.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

A testület nincs abban a helyzetben, hogy 1 m–t is eladjon. Zsarolni lehet, de a Sikora úr húzhatja a rövidebbet. Sajnálom, hogy a Községfejlesztési Bizottság nem tárgyalta ezt meg. Azzal egyetértek, hogy az osztatlan közös tulajdont meg kell szűntetni.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Kompromisszumos megoldást javasolnék. Nem vitás, hogy a közös tulajdont meg kell szüntetni, mert a projekt nem valósul meg. Minden Fertőrákosra hozott pénz Fertőrákost gazdagítja. Ezt a beruházást nem kellene megakadályozni. Területet ne adjunk el, de teremtsük meg hosszú távú bérleti konstrukcióval annak a lehetőségét, hogy a plusz 100 m2 területet bérelhesse.

 

Wild Róbert képviselő:

Dr. Ecsédi Károly és Szentesi Ervin képviselőkkel értek egyet. A közös tulajdon megszűntetése természetes.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A határozati javaslat 2. bekezdése értelmében az ott leírtak szerint történjen meg. Határidőt kellene kiszabni mikor és hogyan. Ki kellene jelölni a fennmaradó részt és dönteni kellene, hol kerüljön kialakításra. A bérleti kérdés későbbi külön napirendi pont lenne.

 

Sikora Károly kér szót, megadja a testület?

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület megadja a szót.

 

Sikora Károly:

Az a kívánságom, hogy egybe döntsünk, ne külön-külön. Ha nem adják nekem a területet, akkor megyünk a bíróságra és megvárjuk, mit dönt.

 

Dr. Czeglédy Attila ügyvéd:

Amennyiben a közös tulajdon megszűnik, víz, villany, csatorna, gáz szolgalmi jog lesz ezáltal. Az a kérésünk, hogy abba a pontba, amely a szolgalmi jogot tartalmazza, ezt is vegyük bele. Én is egyetértek, hogy földmérő által legyen kijelölve, az időpontot is támogatnám. Új vázrajz, kitűzés készüljön. Készüljön el a megállapodás az osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről, nézzük meg, hol jelölhető ki ez a kb. 120 m2.

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Tisztelt ügyvéd úr, örülök, hogy vannak olyan pontok, amiben együtt tudunk gondolkodni, csak az a tapasztalatom, hogy eldöntünk valamit, megkérdezzük Sikora urat is, elfogadja, aztán másnap jön, hogy mégsem és elmegy az ügyvédjéhez.

 

Dr. Dobos József Sopron MJV jegyzője:

Azt szeretném kérni, hogy a testület időpontot határozzon meg. Én is attól félek, amit Szentesi úr is megfogalmazott, hogy Sikora úr azt mondja, hogy mégsem. Mi készítettünk háromoldalú megállapodást, ami erre az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló megállapodásra épülne. Ez nagy károkat okoz. Építési engedélyezési eljárásban is minden megtörténhet. Vannak szakhatóságok, környezetvédelem stb. Ha most a Sikora úr és a jogi képviselője is azt mondja, hogy ezekkel a feltételekkel alá fogják írni a szerződést, akkor tovább merünk lépni. De, ha utána mégis visszavonják, akkor be fogjuk perelni a Sikora urat, mert mi a tervezőnek akkor hiába fizetünk. Annak az összegnek a megtérítését fogjuk kérni. Voltunk már olyan testületi ülésen, amin úgy váltunk el, hogy minden rendben van és most mégis újra itt vagyunk.

 

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Azt kérem a testülettől, hogy december 17-ei hatállyal készüljön el az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének a vázlatrajza a közmű és az útszolgalmi jogok bejegyzésével azzal a m–rel, ami a 2 telekrész hányadból összejön, figyelembe véve azt a kérést, hogy oldalt legyen kijelölve a plusz m2, vagy mögötte.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:                        

Amit bérel a Sikora úr, azt továbbra is biztosítja az önkormányzat, az épület mögötti részen pedig kiadjuk a közös tulajdonból még megmaradt részt. Ez nem sért érdekeket. Ha nem tudunk megegyezni, akkor meg megyünk a bíróságra és mi meg azt a részt kérjük, amin áll a ház.

 

Dr. Dobos József Sopron MJV jegyzője:

Összefoglalom: a rajzon pirossal jelzett területet foglalja el a vendéglő. Ez jóval több, mint 75 m2, a közös tulajdonból is foglal el. Összesen 200 m2-t. Sikora Károlyné tulajdonrésze a közösből 224 m2, Marad nekik durván 100 m2, ezt kérik úgy, hogy a zölddel jelölt részt kapja meg, hogy valami formája is legyen a teleknek. Tehát a pirossal jelzett területéhez hozzá kapná a zölddel jelzettet.

 

Dr. Czeglédy Attila ügyvéd:

Az épület meghosszabbításaként el tudjuk fogadni. Sikora úrral meg kell beszélnem, hogy így elfogadja-e.

 

Baltigh Márta polgármester:

5 perc szünetet rendelek el, hogy Dr. Czeglédy Attila az ügyfelével megbeszélhesse az elhangzottakat.

 

szünet

 

Baltigh Márta polgármester:

Az ülést folytatjuk.

 

Dr. Czeglédy Attila ügyvéd:

Sikora úr is elfogadja, hogy az épület meghosszabításaként megkapja a zölddel jelölt részt. Ez ki lenne tűzve és ki lenne mérve. Így a közös tulajdon megszűnne. Ezt a részt teraszként szeretné használni. Ezt úgy fogja majd megvalósítani, hogy a tervekhez illeszkedjen.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Legkésőbb december 20-án történjen meg az aláírás. Ebben az évben zárjuk le.

 

Baltigh Márta polgármester:

A következő módosításokat javaslom:

          Az előterjesztés szerinti 3. pont az törölve.

          4. pont kiegészülne: fertőrákos 344 helyrajzi számú ingatlan terhére vállalja a gépkocsival történő – a mindenkori Kőfejtő Fő utcához kapcsolódó bejáratán keresztüli – átjárás biztosítására út-és parkolás szolgalmi, valamint a már meglévő közművezetékek (víz, villany, gáz, csatorna) szolgalmi jog bejegyzéséhez való hozzájárulását a fertőrákosi 343 helyrajzi számú ingatlanra, mint jogosultra.

          5. pont: Fertőrákos Község Önkormányzata vállalja, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalnál 2009. június 3-án kezdeményezett kisajátítási kérelmét visszavonja és kéri az eredeti állapot helyreállítását, valamint a folyamatban lévő kisajátítási per megszüntetését kezdeményezi, melyhez Sikora Károlyné és Sikora Károly hozzájárul perköltség igénylése nélkül.

          6. pont: A telekalakítás költségeit Fertőrákos Község Önkormányzata vállalja abban az esetben, ha a közös tulajdon megszüntetésére a felek legkésőbb 2010. december 20-ig megállapodást kötnek.

 

 

Dr. Dobos József Sopron MJV jegyzője:

A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szükséges iratok (vázrajz, közös tulajdon megszüntetésére irányuló megállapodás, a folyamatban lévő kisajátítási per megszüntetésére irányuló megállapodás, valamint SMJV által előkészített 3 oldalú megállapodás) ellenjegyzésére.

 

Baltigh Márta polgármester:

Akkor ezeket a módosításokat felteszem szavazásra.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a módosító javaslatot.:

 

Felteszem szavazásra a módosított határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

98/2010.(XII.13.)K.t.                        H a t á r o z a t a

Sikora Károly és Sikora Károlyné ajánlata a

fertőrákosi Kőfejtő kisajátítási eljárásával kapcsolatosan

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fertőrákosi Kőfejtő területén a fertőrákosi 344 helyrajzi számú ingatlan közös tulajdonának megszüntetéséhez az alábbi feltételekkel hozzájárul:

 

 1. A fertőrákosi 344 helyrajzi számú ingatlan Sikora Károlyné tulajdonában lévő 126/32863-d része (mely kb. 225 négyzetméter) a Sikora Károly 1/1 tulajdonában álló fertőrákosi 343 helyrajzi számú ingatlanhoz kerül hozzászámításra, ezzel a fertőrákosi 344 helyrajzi számú ingatlan 1/1 tulajdonosa Fertőrákos Község Önkormányzata lesz, míg a fertőrákosi 343 helyrajzi számú ingatlan Sikora Károlyné és Sikora Károly ½- ½ tulajdonába kerül.

 

 1. A fertőrákosi 344 helyrajzi számú ingatlanon a közös tulajdon megszüntetésével fertőrákosi 343 helyrajzi számú ingatlan területe kb. 300 négyzetméter lesz, mely magába foglalja a jelenlegi étterem által elfoglalt 200 négyzetmétert és Sikora Károly által a Fertőrákos Község Önkormányzatától bérelt 100 négyzetméternyi teraszát.

 

 1. Fertőrákos Község Önkormányzata a fertőrákos 344 helyrajzi számú ingatlan terhére vállalja a gépkocsival történő – a mindenkori Kőfejtő Fő utcához kapcsolódó bejáratán keresztüli – átjárás biztosítására út-és parkolás szolgalmi, valamint a már meglévő közművezetékek (víz, villany, gáz, csatorna) szolgalmi jog bejegyzéséhez való hozzájárulását a fertőrákosi 343 helyrajzi számú ingatlanra, mint jogosultra.

         

 1. Sikora Károlyné és Sikora Károly, mint a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság előtt K.27.286/2010. számon indított kisajátítási ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata tárgyában indított perben I. és II. r. felperesek vállalják, hogy keresetüket visszavonják illetve megszüntetéssel kapcsolatos egyezséget kötnek a bíróság előtt.

 

 1. Fertőrákos Község Önkormányzata vállalja, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalnál 2009. június 3-án kezdeményezett kisajátítási kérelmét visszavonja és kéri az eredeti állapot helyreállítását, valamint a folyamatban lévő kisajátítási per megszüntetését kezdeményezi, melyhez Sikora Károlyné és Sikora Károly hozzájárul perköltség igénylése nélkül.

 

 1. A telekalakítás költségeit Fertőrákos Község Önkormányzata vállalja abban az esetben, ha a közös tulajdon megszüntetésére a felek legkésőbb 2010. december 20-ig megállapodást kötnek.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok (vázrajz, közös tulajdon megszüntetésére irányuló megállapodás, a folyamatban lévő kisajátítási per megszüntetésére irányuló megállapodás, valamint SMJV által előkészített 3 oldalú megállapodás) ellenjegyzésére.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. január 31.

 

 

 

 1. napirendi pont:            Fertőrákosi Általános Iskola Pedagógiai Programja

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta, megkérdezem az igazgatónőt, kívánja-e kiegészíteni?

 

Horváthné Bóka Zsuzsanna iskolaigazgató:

Köszönöm a lehetőséget, de minden benne van az előterjesztésben.

 

Wild Róbert képviselő:

A Német Önkormányzat megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

 

Baltigh Márta polgármester:

Felteszem szavazásra  a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete  7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

99/2010.(XII.13.)K.t.                        H a t á r o z a t a

Iskola Pedagógiai Programjáról

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programját megtárgyalta és azt változatlan formában elfogadta.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2010. december 31.

 

 1. napirendi pont:            Mocsár Csaba beadványa a Fő utca 212. 

számú ingatlanra (hrsz. 23/1.) vonatkozóan

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta, Pénzügyi Bizottság megtárgyalta.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag nem fogadta el Mocsár Csaba ajánlatát.

 

Baltigh Márta polgármester:

Ha nincs több kérdés, hozzászólás, akkor szavazzunk.

 

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete  7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

100/2010.(XII.13.)K.t.                                  H a t á r o z a t a

Mocsár Csaba beadványáról a Fő utca 212. számú ingatlanra (hrsz. 23/1.) vonatkozóan

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Mocsár Csaba 2010. november 18-án és 2010. november 29-én kelt, a fertőrákosi 23/1. hrsz, természetben Fertőrákos, Fő utca 212. számú ingatlanra tett vételi ajánlatát és azt – tekintettel a 26/2010. (V. 18.) KT határozatában meghatározott összegre – nem fogadja el.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a döntésről tájékoztassa a beadványozót.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2010. december 31.

 

 

 

 

 1. napirendi pont:                     Varga Péter beadványa

 

Baltigh Márta polgármester:

Van egy HÉSZ szabályzat, ami érvényben van. Az előterjesztés alapján nem kívánjuk ezalól kivonni ezt a területet.

Varga Péter kér szót, a testület megadja?

Megállapítom, hogy a képviselő-testület megadja a szót Varga Péternek.

 

Varga Péter:

Előtte is volt ott épület. 1995-ben vettem meg a házat 349 m2 volt, egyszer csak 339 m2 lett belőle.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Volt ott melléképület, amit ön lebontott. A lakóépületnek teljesen más az engedélyezése. Ön pár éve elkezdett oda lakóépületet építeni engedély nélkül. Rendezési terv szerint nem lehet tovább terjeszkedni. A testület azért nem támogatja, mert lavinát indíthatna el.

 

 

 

Varga Péter:

8 éve kérem az önkormányzatot. Sok-sok bírságot fizettem. A saját telkemen szeretném a fiamat elhelyezni. A Fertő-Hanság, Építési Iroda, Műemlékvédelem megadta az engedélyt. Szeretném elhelyezni a családomat a saját földemen.

 

Baltigh Márta polgármester:

A beadványból nem derül ki, hogy más hatóság engedélyezte volna.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:                        

Sért-e bármilyen érdeket az, ha az elkezdett épület befejezésre kerül?

 

Wild Róbert képviselő:

Azt kellene  megakadályozni, hogy precedenst teremtsünk arra, hogy ezután ezzel a példával jöjjenek és engedély nélkül építkezzenek. Kérjük be az engedélyező iratokat.

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Halasszuk el a döntést, csatolja be a kérelmező a szakhatósági engedélyeket. Utána foglalkozzunk vele újra.

 

Baltigh Márta polgármester:

Szentesi Ervin módosító indítványát teszem fel szavazásra.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem szavazattal,  1 tartózkodás mellett elfogadja a módosító javaslatot.

 

Felteszem szavazásra a módosított határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete  5 igen, 1 nem szavazattal,  1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

101/2010.(XII.13.)K.t.                                  H a t á r o z a t a

Varga Péter beadványáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Péter 2010. november 18-án kelt beadványát megvizsgálta, a döntést elhalasztja azzal, hogy Varga Péter a szóbeli kiegészítésében megjelölt szakhatósági állásfoglalásokat és véleményeket csatolja be.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2010. december 31.

 

Wild Róbert képviselő távozik az ülésről.

 

 

 1. napirendi pont:            Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület beadványa

 

Baltigh Márta polgármester:

Pénzügyi bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság támogatja, de azzal a kitétellel, hogy a gépjárművek értékesítéséből befolyó összeget céltartalékba kell helyezni és az önkormányzat a pályázatnál biztosítaná ezt az összeget.

Pácser Attila:

Tűzoltószövetség az önkormányzati támogatás mértékéig tud adni támogatást. Ha megkapjuk, mint támogatást, akkor a bankszámlán elkülönítjük autóra, de akkor ezt az összeget is beszámítja a szövetség. Ezt az összeget akkor nem az önkormányzatnak kellene hozzátenni. 700.000,-Ft a különbség.

 

Baltigh Márta polgármester:

Módosítom a határozati javaslatot úgy, hogy a gépjárművek eladásából származó bevételt az önkormányzat a 2011. évre céltámogatás formájában átutalja új tűzoltóautó vásárlására a Tűzoltó Egyesületnek. Az újonnan megvásárolt tűzoltóautó Fertőrákos Község Önkormányzatának tulajdonába kerül.

Kérem szavazzunk. Név szerinti szavazás szükséges.

 

Földes Tamás képviselő: igen

Dr. Ecsédi Károly képviselő: igen

Wild Róbert képviselő: igen 

Kovács Pál képviselő: igen     

Szentesi Ervin képviselő: igen

Baltigh Márta polgármester: igen

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

102/2010.(XII.13.)K.t.                                  H a t á r o z a t a

Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület beadványáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja az alábbi, önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek elidegenítéséhez:

 

 1. BCJ-587 forgalmi rendszámú IFAW50/TLF-16 típusú tűzoltóautó 800.000 Ft + ÁFA vételáron,

 

 1. CRU-370 forgalmi rendszámú Mercedes/380 típusú (UNIMOG) gépjármű 300.000 FT + ÁFA vételáron.

 

A gépjárművek eladásából származó bevételt Fertőrákos Község Önkormányzata Fertőrákos Tűzoltó Egyesületének a 2011. évre céltámogatás formájában átutalja új tűzoltóautó vásárlására.

Az újonnan megvásárolt tűzoltóautó Fertőrákos Község Önkormányzatának tulajdonába kerül.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a szükséges iratok ellenjegyzésére.

 

Felelős:                Baltigh Márta polgármester

Határidő:                         2011. január 31.

 1. napirendi pont:          Helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálata

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztés szerinti 1. melléklet módosulna : az IFA mértéke 250,-Ft/fő/éj.

A 2. melléklet így maradna. A 3. mellékletet visszavonom, maradjon változatlan. Arról nem szavazunk.

Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság ezekkel a módosításokkal egyhangúlag támogatja.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:                        

A 2. számú melléklettel van gondom. Nem helyes, ha ilyen mértékű adóval sújtjuk továbbra is az ott élőket. Olyan kiegészítést javaslok, hogy ezen a területen állandó lakosként bejelentett személyek által használt ingatlanok mentesüljenek az adófizetés kötelezettsége alól.

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Egyetértek ezzel a javaslattal. Így ösztönöznénk az embereket, hogy bejelentkezzenek és akkor más adókból befolyna ez az összeg.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Költségvetés összeállításánál honnan vesszük a forrásokat? Egyensúlyt meg kell teremteni. Ha az állandó lakosokat kivonjuk, akkor nekik kommunális adót kell fizetniük, akkor ezt az adórendeletet is hozzá kell alakítani.

 

Csóka Zoltánné a Pénzügyi Bizottság külső tagja:

Ha az állandó lakosok mentesülnek, akkor minden ingatlanba be fog jelentkezni 1 ember. Hogyan tudjuk ellenőrizni, hogy életvitelszerűen ott él-e?

Aki ott telket vett, tudta, hogy üdülőtelek és olcsóbban is vette meg ezért.

 

Baltigh Márta polgármester:

Galambos György kér szót. Megadja a testület?

 

Megállapítom, hogy a testület megadja a szót Galambos Györgynek.

 

Galambos György:

Évi 75-80 ezer forint adót fizetünk telkenként több tíz éve. Építkezni pedig nem tud a különböző előírások miatt.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:                        

20 évig adózott már annyit az a terület, hogy az ott élő embereket ne különböztessük meg.

 

Baltigh Márta polgármester:

Ha nincs több hozzászólás, akkor szavazzunk. Először az 1 . számú mellékletet módosítását teszem fel szavazásra. 300,-Ft. helyett 250,- Ft. a vendégéjszakák után fizetendő IFA mértéke 250,-Ft/fő/éj.

A rendelet módosításához minősített többség szükséges.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2010. (XII.21.) rendelete

az idegenforgalmi adóról szóló 19/2002. (XII.20.) rendelete módosításáról

 

A rendelet hatályos szövege a jkv. 1. sz. mellékletét képezi.

 

Baltigh Márta polgármester:

a 2. mellékletnél Dr. Ecsédi Károly képviselő módosító indítványát teszem fel először szavazásra, hogy mentesüljön az építményadó fizetés kötelezettség alól az, aki bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja a módosító indítványt.

 

Felteszem szavazásra a módosított határozati javaslatot. A rendelet módosításához minősített többség szükséges.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2010. (XII.21.) rendelete

az építményadóról szóló 16/2003. (XII. 20.) rendelete módosításáról

      A rendelet hatályos szövege a jkv. 2. sz. mellékletét képezi.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

      Aki nem üdülőterületen lakik, az kommunális adót fizet, akkor azt is módosítani kell.

 

      Dr. Nagy Attila jegyző:

Adórendeletek módosítása szerepel a munkatervben, ezt minden képviselő megkapta. A Pénzügyi Bizottság ülésén is nagy viták voltak. Kötelező a módosításokat január 1-től bevezetni. Ha az adórendeletekhez szeretne hozzá nyúlni a testület, akkor már szeptemberben meg kellene beszélni. Az igazságos adórendszer utópia, ezt nem lehet elérni. Álláspontom szerint ezek a módosítások nem felelnek meg a jelenleg hatályos jogszabályoknak.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Ezt megtárgyaltuk a Pénzügyi Bizottság ülésén. Nem tudom, miért változott meg a vélemény. Átgondolást kellene tanúsítani, amikor szavazunk.

     

Wild Róbert visszajön az ülésre.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:                        

A Pénzügyi Bizottságnak ajánlattételi joga van. Az úgy korrekt, hogy az üdülőépületek után, aki mentesül az építményadó alól, ott beáll a kommunális adó fizetésének kötelezettsége.

Az elfogadott 16/2003. (XII. 20.) építmény adóról szóló önkormányzati rendelet értelmében azon üdülőtelek után, ahol a tulajdonos nem fizet adót, beáll a kommunális adófizetési kötelezettsége.

 

Baltigh Márta polgármester:

Felteszem szavazásra Dr. Ecsédi Károly javaslatát.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 3 tartózkodás mellett elfogadja a módosító indítványt.

Földes Tamás kiment az ülésről.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2010. (XII.21.) rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2008. (XII. 23.) rendelete módosításáról

 

 A rendelet hatályos szövege a jkv. 3. sz. mellékletét képezi.

 

Földes Tamás visszaérkezik az ülésre.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az ülést felfüggesztem és a közmeghallgatás következik.

 

A közmeghallgatásnak vége, a képviselő-testület folytatja az ülést.

 

 

 1. napirendi pont:Az önkormányzat által bérbe adott ingatlanok bérleti

díjának felülvizsgálata

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta ezt a napirendi pontot.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot.

 

Baltigh Márta polgármester:

Felteszem szavazásra.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7  igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

103/2010.(XII.13.)K.t.                                  H a t á r o z a t a

önkormányzat által bérbe adott ingatlanok bérleti díjairól

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díját a 2011. évben magánszemélyek esetében változatlan mértékben fenntartja.

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és magánszemélyek, vállalkozások, egyéni vállalkozók által földterület, nem lakáscélú helyiség, valamint más területek bérletére kötött szerződések esetében – amennyiben arra a megkötött szerződés lehetőséget biztosít – a bérleti díjak vonatkozásában a 2011. évben nettó 10%-os emelést ír elő.

 

A 2011-ben kötött új szerződésekre a megemelt összeg vonatkozik.

 

Felkéri a polgármestert a lejáró szerződések a határozatban foglaltak szerinti módosítására.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. január 31., illetve folyamatos

 

  

 1. napirendi pont:          A képviselő-testület 2011. évi munkaterve

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta, ha nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete  6 igen 1 nem szavazattal  az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

104/2010.(XII.13.)K.t.                                  H a t á r o z a t a

A képviselő-testület 2011. évi munkatervéről

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi munkatervét a mellékletnek megfelelően fogadja el.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        folyamatos

 

 1. napirendi pont:Egyes közüzemi szolgáltatások díjtételeinek felülvizsgálata

 

Baltigh Márta polgármester:

Pénzügyi Bizottság megtárgyalta.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja.

 

Baltigh Márta polgármester:

Felteszem az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak
meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló rendelet módosítását szavazásra. Minősített többség szükséges.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem  szavazattal,  az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2010. (XII.21.) rendelete

az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak
meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 

21/2003. (XII. 20.) rendelet módosításáról

 

 A rendelet hatályos szövege a jkv. 4. sz. mellékletét képezi.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Felteszem szavazásra a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló rendelet módosítását. Elfogadásához minősített többség szükséges.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2010.(XII.21.)     r e n d e l e t e     

a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról

szóló 10/2003. (VIII. 1.) rendelet módosításáról

 

A rendelet hatályos szövege a jkv. 6. sz. mellékletét képezi.

 

Wild Róbert eltávozik az ülésről.

 

 1. napirendi pont:Páneurópai Piknik területén térfigyelő kamerarendszer felállítása

 

Baltigh Márta polgármester:

Pénzügyi Bizottság megtárgyalta.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja.

 

Baltigh Márta polgármester:

Ha nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

105/2010.(XII.13.)K.t.                                  H a t á r o z a t a

Páneurópai Piknik területén térfigyelő kamerarendszer felállításáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Soproni Rendőrkapitányság 2010. november 10-én kelt, az ún. Páneurópai Piknik emlékhelyen térfigyelő kamerarendszer tárgyú kérelméről szóló, 89/2010. (XI. 23.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fertőrákos Község közigazgatási területéhez tartozó ún. Páneurópai Piknik emlékhelyen térfigyelő kamerarendszer telepítéséhez és üzemeltetéséhez hozzájárul azzal, hogy a kamerarendszer telepítési és üzemeltetési költségeit Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kell biztosítania.

 

Fertőrákos Közég Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza a polgármestert, hogy az ún. Páneurópai Piknik területéhez vezető Pozsonyi úton elhelyezett magasságkorlátozó kapu leszerelése tárgyában egyeztetést folytasson Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetésével.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. január 31.

 

 1. napirendi pont:Temető 2011 évi nyitvatartásának meghatározása

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta. Ha nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a rendelet módosítását. Elfogadásához minősített többség szükséges.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete  igen szavazattal,  tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2010. (XII.21.) rendelete

a temetőkről és temetkezésekről szóló 11/2001. (IX. 1.) rendelete módosításáról

 

A rendelet hatályos szövege a jkv. 5. sz. mellékletét képezi.

 

 

 1. napirendi pont:        Polgármester helyettesítése a Sopron-Fertőd Kistérség

      Többcélú Társulás ülésein

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta. Ha nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6  igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

106/2010.(XII.13.)K.t.                                  H a t á r o z a t a

Polgármester helyettesítéséről a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás ülésein

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza Szentesi Ervin Alpolgármestert, hogy a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsában – a polgármester akadályoztatása esetében – a polgármestert helyettesítse.

 

A helyettesítés idejére az alpolgármester jogai és kötelességei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel azzal, hogy területfejlesztési ügyekben a helyettesítése és szavazati joga nem terjed ki.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen döntése a választási ciklus egészére vonatkozik, vagy visszavonásig érvényes.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2010. december 31.

 1. napirendi pont:        Előterjesztés Polgármesteri Hivatalban 2010. december 27 és 31. közötti igazgatási szünet elrendelésére

 

Baltigh Márta polgármester:

Pénzügyi Bizottság megtárgyalta.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja.

 

Baltigh Márta polgármester:

Ha nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

107/2010.(XII.13.)K.t.                                  H a t á r o z a t a

Polgármesteri Hivatalban 2010. december 27 és 31.

közötti igazgatási szünet elrendelésére

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 27-e és 2010. december 31-e között 5 munkanapra igazgatási szünetet rendel el.

Ezen időszak alatt telefonos ügyeletet kell tartani a halaszthatatlan ügyek (pl. anyakönyvezés) intézésére.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet elrendeléséről a település lakosságát minél nagyobb számban tájékoztassa.

 

Felelős:           dr. Nagy Attila jegyző

Határidő:        2010. december 31.

 

 1. napirendi pont:        Temető ravatalozó kihangosítása

 

Baltigh Márta polgármester:

Ha nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

108/2010.(XII.13.)K.t.                                  H a t á r o z a t a

Temető ravatalozó kihangosításáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Kántor Imre (9400 Sopron, Dózsa Gy. utca 24.) egyéni vállalkozótól a fertőrákosi ravatalozó kihangosítása céljából a kihangosító berendezést bruttó 86.000 Ft értékig beszerezze.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2010. december 31.

 

 1. 15. napirendi pont:         Templom-tér felújítási projekt pótmunkák

 

Baltigh Márta polgármester:

Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja az árajánlat elfogadását a pótmunkák kivitelezésére. Ezzel a műszaki tartalommal. Ne legyen szigetelőfal, csak feltöltés és természetes lejtés hátra, apácarácsos kapu kerüljön oda, szükség esetén megmagasítva.

 

Baltigh Márta polgármester:

Pácser Attila kér szót, megadja a testület?

 

Megállapítom, hogy a testület megadja  a szót Pácser Attilának.

 

Pácser Attila:

Szalai László, helyi vállalkozó kérdezte, hogy hol vannak meghirdetve ezek a munkák, mert olvasta a templomtér világításánál, hogy árajánlatok bekérése történt. Erről ő nem tudott. Úgy érzi, hogy ebből kimaradnak sokan. Honlapon ki lehetne írni. Így az önkormányzat is támogatná a helyi vállalkozókat.

 

Baltigh Márta polgármester:

Ehhez az is kellene, hogy tudjuk, kik azok. Akkor tudunk szólni.

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Telefonon történt megkeresés, meghívás erre a munkára.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

109/2010.(XII.13.)K.t.                                  H a t á r o z a t a

Templom-tér felújítási projekt pótmunkákról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Templom-tér felújítása során feltárt hiányosságok megszüntetése miatt felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelező cég pótmunkákra vonatkozó árajánlatára (a Templom-téren átvezető, a volt lejárót megközelítő járda felbontása, a lejáró lezárása apácarácsos kovácsoltvas kerítéssel, valamint a Templom előtti parkoló szilárd burkolattal való ellátása) a vállalkozási szerződést ellenjegyezze az árajánlatban lefektetett tartalommal és összegekben, legfeljebb nettó 1.200.000 Ft, azaz egymillió-kettőszázezer forint erejéig.

A szerződés teljesítésének határideje 2011. április 15.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2010. december 31, illetve 2011. április 15.

 

 

 1. 16. napirendi pont:                    Templomtér megvilágítás

 

Baltigh Márta polgármester:

Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja. Ez évben kerüljön felszerelésre és a számla is kerüljön benyújtásra még ez évben.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6  igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

110/2010.(XII.13.)K.t.                                  H a t á r o z a t a

Templomtér megvilágításáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Templom-tér kivilágítása tárgyában beérkezett árajánlatokat megtárgyalta, és azok közül – a Pénzügyi Bizottság véleményezése után – Városi Roland 2010. december 2-án kelt árajánlatát fogadta el.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Városi Rolanddal a vállalkozási szerződést kösse meg az árajánlatban szereplő tartalommal és bruttó 99.500 forintos árral, azzal, hogy a munkák kivitelezésének és a számla benyújtásának határideje 2010. december 31.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2010. december 31.

 

 

Ezt követően a testület zárt üléssel folytatja a munkáját.

 

Zárt ülés után folytatódik a nyílt ülés.

 

Baltigh Márta polgármester:

A napirendi pontok tárgyalását befejeztük.

Egyebek:

Dr. Kozma József a Szociális Bizottság külső tagja:

Szentesi Ervin vállalta az alpolgármesterséget. Látom, hogy sokat itt van a Polgármesteri Hivatalban, intézi az ügyeket. Nem kap érte tiszteletdíjat, de legalább valamennyi összeget adjunk neki benzinre, telefonszámlára.

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság győzze meg az alpolgármester urat, hogy elfogadja legalább a költségtérítést. Én nem tudom meggyőzni. Minden nap itt van, rengeteget tesz az önkormányzatért.

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Köszönöm szépen, telefonunk az van. Nem lesz mindig így, hogy ennyit itt tudok lenni. Dolgozó ember vagyok, ha a hajózási szezon elkezdődik, akkor csak a heti 1 szabadnapomon tudok jönni. Most ezt megtehetem.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:                        

A hatályos jogszabály szerint a megállapított tiszteletdíj 20 %-a lehetne a költségtérítés, de nincs megállapítva tiszteletdíj. Törvényesen így költségtérítés nem állapítható meg.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Kérem a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, nézze meg, mit lehetne ez ügyben tenni.

Nagyon köszönöm mindenkinek, aki nekem segít.

A megmaradt karácsonyi utalványokat most kiosztjuk a képviselőknek és kivisszük azoknak az időseknek, akik nem tudtak eljönni az ünnepségre. Alá is kell íratni velük. Hívjuk fel rá a figyelmüket, hogy december 31-ig lehet levásárolni!

Nagyon jól sikerült az időseknek szervezett ünnepség. Esetleg tavasszal is lehetne rendezvény.

 

Az Óév búcsúztató december 30-án lenne 15 órakor. Készüljenek erről plakátok.

 

Az ülést bezárom, köszönöm a megjelenést.

 

 

Kmf.

 

 

 

Baltigh Márta                                                                                                  dr. Nagy Attila

polgármester                                                                                                          jegyző

 

 

 

 

Földes Tamás                                                                                                      Kovács Pál

   hitelesítő                                                                                                            hitelesítő