KT jkv. 2010.12.16

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

25/2010.  

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2010. december 16-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   

6   képviselőből  5 képviselő 

Baltigh Márta polgármester

  1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Baltigh Márta polgármester

Köszöntöm Önöket az ülésen.

Az ülést megnyitom. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.

 

A jegyzőkönyv hitelesítői a jelenléti ív szerint jelenlévő két soron következő képviselő: Puskás Csaba és Szentesi Ervin.

 

Elfogadják a jelölést?

Megállapítom, hogy a két képviselő a jelölést elfogadja.

 

Javaslatot teszek a napirendi pontra:

 

1.Helyi adórendeletek módosítása

 

Baltigh Márta polgármester:

Kérem szavazzunk a napirendi pontról.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontot  6  igen  szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

 

 

  1. napirendi pont:                  Helyi adórendeletek módosítása

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta. Átadom a szót a jegyző úrnak.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Az utóbbi 2 napot azzal töltöttük, hogy konzultáltunk környékbeli jegyző kollégákkal, valamint a Közigazgatási Hivatali volt kollégáimmal és Dr. Ecsédi Károly képviselő úrral. A hétfői ülésen elfogadott rendelet – úgy gondolom – nem felel meg a jogszabályoknak. Találtunk Alkotmánybírósági döntéseket. Vagyoni típusú rendeleteknél nem lehet különbséget tenni a lakosok között. A 2003. évi helyi építményadó rendeletünk is ezért lett módosítva 2008-ban.

 

Az SZMSZ módosítása során javasolnám a Tisztelt képviselő-testületnek, hogy a jövőben a rendeletek előterjesztését követően a Jogi és Ügyrendi Bizottság minden esetben tartson bizottsági ülést, ahol megtárgyalná és véleményezné, hogy megfelel-e a hatályos jogszabályoknak. Minden év augusztusában, szeptemberében el kell kezdeni felülvizsgálni a rendeleteket.

Az előző testületi ülésen a képviselő-testület elfogadta az építményadó és a kommunális adórendeletek módosítását, ezek kihirdetése folyamatban van. A mai előterjesztés kiveszi ezeket a részeket. Amennyiben elfogadja a testület, akkor a 2010. december 13-i képviselő-testületi ülésre előterjesztett módosítások lépnének hatályba.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Ez egy nagyon jó precedens volt arra, hogy miért szükségegesek a testületi döntések előkészítése során hozott bizottsági döntések. Eddig ez nem működött és ezért lehet az, hogy egy adórendelet, ami egy jogszabály, egy ad-hoc ötleteléssel – a jelenlévő fertőrákosi polgárok körében nagyon népszerű módosítással – átment a szavazáson és elfogadásra került. A képviselők is – ellentétben a korábbi bizottsági ülésen hozott és részletesen áttárgyalt, a jegyző úr által jogilag alátámasztott véleménnyel szemben – megszavazták ezt a módosítást. Most emiatt ülünk itt. A hivatal is ezen dolgozott legalább 1 napig, én is utána néztem és nekem is sok időmbe telt, amíg 1 ilyen alkotmánybírósági döntést konkrétan megtaláltam.

 

Arra kérem a tisztelt képviselőket, hogy a bizottsági döntéseket vegyék komolyan. Egyetértek a jegyző úrral abban, hogy a leendő SZMSZ-be rendeletalkotásnál szóbeli előterjesztés ne legyen. Mindenki vegye a fáradtságot, írja le és nézzen utána, ha módosító indítványt akar előterjeszteni. Abban is egyetértek, hogy rendeletmódosításnál ne lehessen úgy szavazni, hogy előtte a Jogi és Ügyrendi Bizottság ezt ne tárgyalta volna meg.

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Annyit szeretnék elmondani, hogy nem a népszerűség vezérelt, amikor én igennel szavaztam a módosításra, hanem az igazságérzet, mert én a mai napig ezt igazságtalannak tartom.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság ezt körüljárta, megtárgyalta és megbeszéltük, hogy ez így nem megy. Egyhangúlag el is fogadtuk. Abban egyetértek, hogy a képviselő-testület ülés előtt a Jogi és Ügyrendi Bizottság a jogi kérdéseket tárgyalja meg, hagyja jóvá.

 

Baltigh Márta polgármester:

Ha nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra. A rendelet módosításának elfogadásához minősített többségre van szükség.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2010.(XII.24.) rendelete

az építményadóról szóló 16/2003.(XII.20.) rendelete módosításáról

 

A rendelet hatályos szövege a jkv. 1. sz. mellékletét képezi.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Felteszem szavazásra a kommunális adórendelet módosítását. Elfogadásához minősített többségre van szükség.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2010.(XII.24.) rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2008.(XII.23.) rendelete módosításáról

 

A rendelet hatályos szövege a jkv.2. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Az ülést bezárom, köszönöm a megjelenést.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

Baltigh Márta                                                                                                  dr. Nagy Attila

polgármester                                                                                                          jegyző

 

 

 

 

Puskás Csaba                                                                                                   Szentesi Ervin

   hitelesítő                                                                                                            hitelesítő