KT jkv. 2011.01.18

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

1/2011.  

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2011. január 18-án 16.00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   

6   képviselőből  5 képviselő 

Baltigh Márta polgármester

 1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Baltigh Márta polgármester

Köszöntöm Önöket az ülésen.

Az ülést megnyitom. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Wild Róbert képviselő beteg.

 

A jegyzőkönyv hitelesítői a jelenléti ív szerint jelenlévő két soron következő képviselő:

Dr. Ecsédi Károly és Földes Tamás. Elfogadják a jelölést?

 

Megállapítom, hogy a két képviselő a jelölést elfogadja.

 

Javaslatot teszek a napirendi pontokra:

 1. Előterjesztés a Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) Ör. módosításáról.

Előadó: Baltigh Márta polgármester.

 

 1. Ifj. Molnár Jenő beadványa.

Előadó: Baltigh Márta polgármester.

 

 1. Az önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetése (I. forduló).

Előadó: Baltigh Márta polgármester.

 

 1. Fertőrákos Község 2011-2014. közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programja.

Előadó: Baltigh Márta polgármester.

 

 1. Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet megtárgyalása.

Előadó: Baltigh Márta polgármester.

 

 1. Sopron-Fertőd Kistérségi Társulási Megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Baltigh Márta polgármester.

 

 1. Meggyesi útra történő behajtási engedélyek kiállításáról.

Előadó: Baltigh Márta polgármester.

 

 1. A 2011. évi Közfoglalkoztatási pályázatra való jelentkezés.

Előadó: Baltigh Márta polgármester.

 

 1. A fertőrákosi Vízimalom kezelésbe és használatbavételének kérése.

Előadó: Baltigh Márta polgármester.

Zárt ülés:

 1. Ápolási díj kérelem

 

Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontot 6 igen  szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

 

Tájékoztatom a testületet a lejárt határidejű határozatokról és a fontosabb eseményekről:

          A Kőfejtővel, Sikora Károlyék ügye folyamatban van, az aláírások megtörténtek.

          Mocsár Csaba vételi ajánlatára a határozat elküldésre került.

          Varga Péter is megkapta a testületi döntésről szóló határozatot.

          A 2 tűzoltó autó eladása folyamatban van, az egyik autóra már a foglalót is kifizették.

          A bérleti díjak módosítása megtörtént. A szerződések nincsenek összhangban, ezért felülvizsgáljuk.

          Páneurópai piknik térfigyelő kamerákra a határozatot elküldtük. A magasságkorlátozó kapuval kapcsolatban tudomásunkra jutott, hogy a margitbányai polgármester is azt szeretné, hogy a kapu lekerüljön onnan, ezért én őt megkeresem és együtt fordulunk SMJV polgármesteréhez ez ügyben.

          A polgármester helyettesítéséről a levél elment

          Ravatalozó kihangosítása már működik.

          A templom rekonstrukcióra a pótmunkákra a szerződést a határozatnak megfelelően megkötöttük.

          A templom kivilágítás befejeződött.

          E hó 17-ig kellett nyilatkozni a szúnyoggyérítésről. A tavalyiak alapján kértük most a gyérítést, jövőre lehet, hogy közös felmérést rendelünk meg arról, hogy a szakemberek mit javasolnak.

Események:

          Közintézmények energia árára egy másik szolgáltatóval szerettünk volna szerződést kötni a kedvezőbb díjak miatt, de az E-on –nal kötött szerződés szerint ezt csak jövő év januárjában tehetjük meg.

          Sok gond volt a hóval, jéggel. 2 tartály kihelyezésre került szóróanyaggal. 3-at rendeltünk, de csak kettőt kaptunk. A lakótelepre és a Felsőszikla sorra kerültek kihelyezésre..

          „Út a szabadságba” projekt-nél a szerződés aláírása megtörtént. Augusztus20-án kell nekünk megrendezni egy emlék pikniket és alkotótábort. a 22.000 euró projekt pénzből 8240 eurót marketingre kell költeni és kulturális esemény nem finanszírozható.

          A Kőfejtőben Karácsony előtt volt ellenőrzés. Vass úr megköszönte, hogy gyorsan kijavításra kerültek a megjelölt hibák. Köszönöm Puskás Csaba képviselő úrnak, hogy ezt magára vállalta és intézte.

          December 30-án megtartottuk az Óév búcsúztatót.

          A Vízimalomról a jegyző úr kinyomozta, hogy kihez tartozik. Illetékes helyeken elpanaszoltuk, hogy milyen állapotok uralkodnak ott. Tolózár került az ajtóra és több teherautónyi lomot elszállítottak. Amikor teljesen végeztek, elmegyünk a jegyző úrral és a Községfejlesztési Bizottság tagjaival és megnézzük.

          Tegnap érkezett levél Steinheim polgármesterétől. Köszönti a testületet és jó munkát kíván.

 

Kérném a testület tagjait, hogy aki még nem írta meg a bemutatkozó szöveget a honlapra a fénykép mellé, tegye meg.

 

Amennyiben a beszámolót elfogadják, kérem hogy szavazzanak.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a beszámolót 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.

 

 1. napirendi pont:Előterjesztés a Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és

  Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) Ör. módosításáról.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta. Az egyik kérelem Varga Péteré, a másik Dr. Tóka Józsefé.

Tegnap Varga Péter úr behozott egy kiegészítést is, ezt most mindenki megkapta.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

Varga Péter úrtól kérdezem, hogy miért nem lettek csatolva a szakhatósági állásfoglalások? Az előző ülésen ezt beszéltük meg. Egyedi építési ügyekben Fertőrákos Önkormányzata nem jár el. Nem látjuk a szakhatóság véleményét.

 

Varga Péter:

Ezeknek anyagi vonzata van. Erre kértem még 1 hónapot, hogy bizonyításra kerüljön.

 

Baltigh Márta polgármester:

Kapott 1 hónap haladékot, elég kellett volna, hogy legyen.

A határozati javaslatot felteszem szavazásra.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2011.(I.18.)K.t.                               H a t á r o z a t a

Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és

Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) Ör. módosításáról.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Péter 2010. november 18-án kelt beadványát megvizsgálta, és a fertőrákosi 718. hrsz., természetben Fertőrákos, Béke utca 4. szám alatti ingatlant a Helyi Építési Szabályzat hatálya alóli kivonását nem támogatja.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. február 1.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A 2. határozati javaslatot is mindenki megkapta. Kérdés, hozzászólás?

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

Én úgy gondolom, hogy erről a kérelemről, – mielőtt elfogadja a testület a gazdasági programot, koncepciót- kár lenne dönteni. A sorrendiséget kifogásolom. A gazdasági koncepcióból az derül ki, hogy ha ezt elfogadja a testület, akkor amellett kötelezi el magát, hogy az idegenforgalmat akarja továbbra is preferálni, támogatni. Jó lenne végiggondolni, hogy ha megvalósulna az a beruházás, akkor az mit jelentene a falunak és mit tudna az önkormányzat profitálni belőle. Az a terület sem lesz érintetlen évtizedeken keresztül. Gondoljuk meg, nézzük meg, mit szeretne ott létrehozni és, hogy a falu érdekében álló dolog ez, vagy nem. Én nem értek egyet a határozati javaslattal.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

A Községfejlesztési Bizottságot össze kellett volna hívnia az elnök úrnak. Nem tette meg, ez hiba volt. Meg kellene nézni, hogy mi ennek a beruházásnak a hozadéka. Ígéret volt a yacht kikötőnél 70 munkahely megteremtéséről, ami nem jött össze. Miért ne tarthatnánk meg azt a területet érintetlenül? A településnek vonzereje az is, hogy vannak még a természet által létrehozott, áldott helyek.

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Ez nálam elvi kérdés. Nagyon sok embert elutasítottunk a rendezési terv módosításával kapcsolatban. Az előző határozatunkban is ezt tettük. Azzal egyetértek, hogy a rendezési tervet korszerűsíteni kell, tele van hibával, nem felel meg a község céljainak. Ha egy embernek megengedjük, akkor jön a következő és a többi is. És nagyon nehéz megindokolni, hogy miért engedjük és miért nem a rendezési terv módosítását.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

A Megyei Főépítész megjegyezte, hogy Fertőrákos minden idők legrosszabb rendezési tervével rendelkezik jelenleg. Hozzáteszem, hogy az előző testület fogadta el. Nem lehet úgy mérlegelni a módosítást, hogy vagy mindet engedélyezem, vagy egyiket sem. Vannak olyan kérések, melyek nem sértik az önkormányzat érdekeit, nem sértik a műemléki érdekeket.

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Szerintem ez így diszkriminatív, hogy valakinek megengedjük, valakinek meg nem.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2011.(I.18.)K.t.                               H a t á r o z a t a

Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és

Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) Ör. módosításáról.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Tóka József 2010. november 19-én kelt beadványát megvizsgálta, és a beadványában foglaltakat nem támogatja.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. február 1.

 

 

 

 

 1. napirendi pont:                     Ifj. Molnár Jenő beadványa.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést, Molnár Jenő beadványát mindenki megkapta. Kérdés, hozzászólás?

Kíván-e a jelenlévő kérelmező hozzászólni.

 

Ifj. Molnár Jenő:

Nem kívánok hozzászólni, minden benne van a beadványban.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs hozzászólás, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2011.(I.18.)K.t.                               H a t á r o z a t a

Ifj. Molnár Jenő beadványáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete ifj. Molnár Jenő beadványát megvizsgálta, és a beadványában foglaltakat nem támogatja.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. február 1.

 

 

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Szeretnék bejelentést tenni, ami minden fertőrákosi, vagy Fertőrákoson letelepedni szándékozó fiatalt érint. Következő ülésre egy olyan előterjesztést szeretnék benyújtani, ami az első lakáshoz jutás, lakásvásárlás, lakás felújítás önkormányzati támogatásáról szólna. Egyösszegű, vissza nem térítendő támogatásról lenne szó. Erre lehetne pályázni. Fontosnak érzem, hogy a fertőrákosi fiatalokat támogassuk.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Szép és nemes, de szíveskedjék megnevezni a forrást is. A költségvetés nagyon feszes.

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Én már megtaláltam. Majd az előterjesztés tárgyalásánál megbeszéljük.

 

 

 1. napirendi pont:          Az önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetése (I. forduló)

 

Baltigh Márta polgármester:

Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2011. évi költségvetés tervezetét, és annak bevételi főösszegét 347.981.421 Ft-ban, azaz háromszáznegyvenhétmillió-kilencszázszáznyolcvanegyezer-négyszázhuszonegy forintban, a kiadási főösszegét 347.981.421 Ft-ban, azaz háromszáznegyvenhétmillió-kilencszázszáznyolcvanegyezer-négyszázhuszonegy forintban elfogadásra javasolja azzal, hogy következő Pénzügyi Bizottsági ülésen (2011.01.25.) a kiadási oldalt még részletesen tárgyalja a bizottság.

 

Baltigh Márta polgármester:

Fontosnak tartanám, hogy összevont bizottsági ülés legyen, mert több olyan tétel van, amit a Községfejlesztési Bizottságnak is fontos lenne megtárgyalni.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Még 1 kérdés. Kiadási oldal 4. oldalán út és autópálya építés 59 millió Ft, mit takar?

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Beletartozik a Meggyesi kerékpárútút 22.000 eurós önrésze, buszmegálló létesítésére nettó 28 millió Ft, buszforduló kiépítésére 5 millió Ft, illetve bizonyos bankköltségeket is beleszámoltunk, mivel a Meggyesi kerékpárút utófinanszírozású, tehát az önkormányzatnak a teljes összeget (440.000 euró) ki kell fizetni és később kapja vissza az önrész feletti összeget.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A bevételi oldalon 1-2 éven belül felborul a rend. A normatív támogatás 40 %-os, 16 % az adóbevétel. 1-2 év és ez 50 % alá fog lemenni. Ehhez kell igazítani a kiadást.

 

Baltigh Márta polgármester:

A határozati javaslatot felteszem szavazásra.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2011.(I.18.)K.t.                               H a t á r o z a t a

Az önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetéséről (I. forduló)

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. évi költségvetés tervezetét, és annak bevételi főösszegét 347.981.421 Ft-ban, azaz háromszáznegyvenhétmillió-kilencszázszáznyolcvanegyezer-négyszázhuszonegy forintban, a kiadási főösszegét 347.981.421 Ft-ban, azaz háromszáznegyvenhétmillió-kilencszázszáznyolcvanegyezer-négyszázhuszonegy forintban határozta meg.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. február 15, illetve a 2011. évi költségvetés elfogadása.

 

 

 

 

 1. napirendi pont:          Fertőrákos Község 2011-2014. közötti időszakra

         vonatkozó Gazdasági Programja

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta. Rajki Jánosnak volt egy javaslata a Pénzügyi bizottság ülésén az 5. ponthoz. A lakás és egyéb önkormányzati helyiséggazdálkodás címszó alatt az önkormányzat lakásgazdálkodási tevékenysége során állomány állagának javítása, növelése” szövegrészből a növelése szó maradjon ki és a szöveg egészüljön ki azzal, hogy az önkormányzat kezdeményezi a jelenlegi bérlők részére való kedvezményes értékesítést.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság – átbeszélve a gazdálkodást – úgy gondolja, hogy nem szükséges szociális bérlakást és szolgálati lakást a továbbiakban építeni és bővíteni. Nagyon sok a gond és probléma ezekkel a lakásokkal a lakások állapotával, a bérleti díjak behajtásával. Javaslom, hogy az önkormányzat a lakások számát a jelenlegi szinten tartsa, illetve kedvező konstrukcióban a bent lakóknak értékesítésre kínálja fel. Ezt a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadta és támogatja.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

Ha az önkormányzat komoly bevételi gondokkal küzd, akkor miért kell kedvezményes konstrukcióban értékesíteni? Piaci alapon történő értékesítés legyen. A műszaki állapot tükrözni fogja a vételárat. Forgalmi értéktől ne térítsük el az árat.

 

Puskás Csaba képviselő:

Értékbecslő által meghatározott összegért értékesítsük.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Az én javaslatom az volt, hogy ne bővítsünk. Hogy milyen formában értékesítsük, az egy következő menet.

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Nagyon örülök, hogy ez a módosítás bekerül a gazdasági programba. A Felsőszikla sor 28. felújítása 15 millió Ft-ba került az önkormányzatnak. Fűtés nélküli épület, belül felújítás nem történt, teljesen korszerűtlen. Szabaduljunk meg ezektől az épületektől.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

Vannak ún. „C” típusú bérlemények is, ahol a föld az önkormányzaté, az építmény a bérlőé. Mindaddig használati jog illeti meg a fölre, amíg az építmény áll. Ezeknek a tulajdonosoknak tehetne az önkormányzat ajánlatot, hogy vásárolják meg ezeket az önkormányzati földeket, és akkor ők szabad rendelkezési jogot kapnak fölötte.

 

Baltigh Márta polgármester:

Akkor így legyen a szöveg; kezdeményezi a jelenlegi bérlők részére az értékesítést.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Ez az értékesítés és a földmegvásárlás lehetősége kizárólag a lakás megnevezésű ingatlanokra vonatkozik.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az önkormányzat lakásgazdálkodásánál van benne a programban, kizárólag ezekre vonatkozik.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Kezdeményezi az önkormányzat az értékesítést, de nem kellene bele a jelenlegi bérlő, mert ha ő nem tudja megvenni, akkor nem is tudjuk eladni?

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Szociális bérlakásnál megilleti az elővásárlási jog, de ha ők ezzel nem élnek, akkor más részére el lehet adni a lakásokat. Az más kérdés, hogy akkor ezekkel a szegény sorsú családokkal mit kezd majd az önkormányzat. Az lehet, hogy jó az önkormányzatnak, ha minden szociális lakást eladunk, de vannak kötelezettségek is. Ezzel is foglalkozni kell.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, akkor az előbb elhangzott módosítással felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2011.(I.18.)K.t.                               H a t á r o z a t a

Gazdasági Programról

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos 2011-2014. közötti időszakára vonatkozó Gazdasági Programját, és azt a határozati javaslat mellékleteként elfogadta.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. február 1.

 

 

 

 

 1. napirendi pont:Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

szóló rendelet megtárgyalása

 

Baltigh Márta polgármester:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság az ülésén megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Átadom a szót az elnök úrnak.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

A bizottság határozatképes ülést tartott, de zömében döntésképtelen volt. Ezért az a javaslatom, hogy a következő ülésre kerüljön be és akkor döntenénk.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

A jegyző úr december közepén kiküldte a módosítás tervezetét. Ehhez a tervezethez a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke, valamint én nyújtottam be módosító javaslatot. Ez az SZMSZ  szemléletében más, mint az elmúlt 20 éves gyakorlat. A változások első sorban ott történtek, ahol a testület működéséről van szó. Az előterjesztéseket 7 munkanap helyett 15 munkanappal az ülés előtt kell megküldeni. Eddig lehetetlen volt a bizottságokat összehívni. Ennek az a lényege, hogy az egész képviselő-testületi munkát eltoljuk a bizottságok irányába. Tényleges munka, gondolkodás a bizottságokban történjen meg. Legyen idő a megbeszélésre, álláspontok kialakítására, meghagyva azt a lehetőséget, hogy a testületi-ülésen változtatás történjen a döntés előtt. Fokozottabb képviselői és bizottsági munkát követel meg. Az önkormányzati kapcsolattartókon keresztül szorosabb, kiterjedtebb kapcsolatot tud tartani a lakossággal. A testületi-ülések már csak a racionális döntésekre szorítkozzanak.

 

Baltigh Márta polgármester:

Bögi Alajos kér szót. Megadja a testület?

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület megadja a szót Bögi Alajosnak.

 

Bögi Alajos:

A közmeghallgatáson tettem egy javaslatot arra, hogy alakuljon Ifjúsági és Sportbizottság. Akkor elutasítást kaptam, hogy ez technikailag kivitelezhetetlen. Szeretném most újra megkérdezni, hogy miért?

 

Baltigh Márta polgármester:

A képviselő-testület 6 képviselőből áll. Az alpolgármester úr nem lehet bizottsági tag, ezért 5 fő az, aki bizottsági tag lehet és 4 bizottság van.

 

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Az SZMSZ 3. melléklete Községfejlesztési Bizottság  f) pontja: „véleményező, javaslattételi hatáskörrel rendelkezik a képviselő-testületi hatáskörbe tartozó oktatási, ifjúsági és spotügyek tekintetében”

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Akkor az SZMSZ-t tárgyalja-e 2 fordulóban a testület, vagy menjünk végig pontról-pontra a módosításokon?

 

Baltigh Márta polgármester:

Minden képviselő időben megkapta az előterjesztést, ezért nem gondolom, hogy pontról-pontra végig kellene menni. Amennyiben valakinek észrevétele, vagy hozzáfűzni valója van, az mondja el.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Megfontolásra javaslom 9.§ (3) bekezdését. Polgármester és alpolgármester 30 napot meghaladó egyidejű akadályoztatásáról van szó, aminek az esélye nulla, de nem tudom, miért térünk el attól az általános és demokratikus szokástól, hogy ilyen esetben a korelnök hívja össze a képviselő- testület ülését. Javasolnám, hogy maradjon ez a korelnök a pénzügyi bizottság elnöke helyett. Ha mégis eltérnek attól, hogy a korelnök, akkor viszont javaslom – mivel normatív szabályozásról van szó –  a mindenkori jogi és ügyrendi bizottság elnökét, mivel a testületi ülés összehívása ügyrendi kérdés.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

SZMSZ előterjesztője a polgármester, ha ő úgy gondolja, hogy ezt a jogot a pénzügyi bizottság elnökére kívánja testálni, akkor döntse el a polgármester.

 

Baltigh Márta polgármester:

Dr. Ecsédi Károly módosító javaslatát felteszem szavazásra.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadja el a módosító javaslatot.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

A 17. § (4) bekezdést kihagynám.

 

Dr. Nagy Attila:

15 munkanappal az ülés előtt ki kell küldeni az előterjesztéseket. Ez az idő elég hosszú és elképzelhető, hogy közben sürgős döntést igénylő ügyek is beérkeznek.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Ezt elfogadom, visszavonom a módosító javaslatomat.

 

 1. § (1) bekezdés b) pontban az 1 perces korlátozás, az a saját kezünk megkötése. Szerintem a bizottsági elnök megérdemli azt a bizalmat a testülettől, hogy érdemben beszámoljon arról, hogy mit döntöttek. 3 perc a javaslatom.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Nem véletlenül javasoltam az 1 percet, ha a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, akkor a testület a határozati javaslatot támogatja, vagy nem. Erre elég az 1 perc.

 

Dr Kozma József a Szociális Bizottság külső tagja:

A bizottságoknak javaslattételi joga van a testület felé, de lehet, hogy indokolnia is kell. Ez már nem fér bele 1 percbe.

Baltigh Márta polgármester:

Dr. Ecsédi Károly képviselő módosító javaslatát felteszem szavazásra. 3 percet kapjon a felszólalásra a bizottsági elnök.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem szavazattal elfogadja a módosító javaslatot.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

 1. § (3) bekezdés. Minden rendelet alkotásakor, módosításakor név szerinti szavazással döntsön a testület, ezt javasolom. Az (5) bekezdést pedig hagyjuk ki, mert felesleges a név szerinti szavazásról külön jegyzőkönyvet készíteni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Dr. Ecsédi Károly képviselő módosító javaslatát felteszem szavazásra, hogy a 22. § (3) bekezdésénél kerüljön be c) pontnak, hogy rendelet alkotáskor, módosításkor név szerinti szavazás legyen.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadja el a módosító javaslatot.

 

Baltigh Márta polgármester:

Dr. Ecsédi Károly képviselő módosító javaslatát felteszem szavazásra, hogy a név szerinti szavazásról ne kelljen külön jegyzőkönyvet készíteni.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a módosító javaslatot.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

 1. § (2) bekezdés. Az önkormányzati rendelettervezet elkészítése a jegyző feladata. Kiegészítésem az lenne, hogy a beterjesztett rendelettervezethez a jegyző csatolja a törvényességi nyilatkozatát, hogy az megfelel a hatályos jogszabályoknak.

 

Baltigh Márta polgármester:

Én úgy gondolom, hogy ha a jegyző úr egy rendelettervezetet elkészít, akkor ezt a jogszabályoknak megfelelően teszi meg, ez a kötelessége.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A jogi kontroll úgy kell, hogy működjön, hogy a határozati javaslatok elkészítésekor, azt a jegyző készíti és kontrollálja és aláírja. Jogi kontroll nélkül nem kerül a bizottságok elé.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Visszavonom a 28 § (2) bekezdésének kiegészítésére tett javaslatomat.

 1. § 5. mellékletnél az önkormányzati kapcsolattartók intézményével az a problémám, hogy megpróbál Fertőrákos képviselő-testülete az SZMSZ-ébe egy olyan intézményt létesíteni, ami sehol az országban nem működik. Nem támogatom, függetlenül a személyektől.

 

Baltigh Márta polgármester:

Ezt én kértem. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy település és a képviselőknek meg van a feladata. Sok panasz volt a faluban. Igény van a szélesebb körű tájékoztatásra, hogy milyen döntések, javaslatok születtek. Megkértem ezeket az embereket és elvállalták. Azt ígértem a választóimnak, hogy széleskörű tájékoztatást nyújtok és ennek meg fogom találni a módját.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

A választások előtt sok emberrel beszéltem, ha majd Dr. Ecsédi Károly is helyi lakos lesz, akkor majd ő is meg fogja hallani, hogy ezek az emberek azt mondják, hogy jó volt a tanácsrendszer, mert minden körzetnek volt képviselője. Nem jó az elosztás. Sok utcában nem él képviselő. Az nem érv, hogy máshol nincs. A puding próbája az evés. Amennyiben nem válik be, akkor biztos, hogy a polgármester asszony javasolni fogja, hogy ez az intézményrendszer szűnjön meg. Ezek az emberek társadalmi munkában végzik el ezt a feladatot, javadalmazást nem kapnak. A képviselők jogát ez semmiképpen nem befolyásolja.

 

Dr Kozma József a Szociális Bizottság külső tagja:

Amikor 9-en voltunk képviselők, akkor is kevesen voltunk arra, hogy tartsuk a kapcsolatot az érdeklődő és aktív polgárokkal. Szeretném ezt a 9 embert itt látni az üléseken és vigyék el a faluba a híreket. Ingyen és bérmentve csinálják. Azt is szeretném elmondani, hogy a képviselők sem kapnak javadalmazást, 1990 óta egy fillért sem vesz fel egy képviselő sem.. Én még több kapcsolattartót is el tudnék képzelni.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Egyetértek Dr. Kozma Józseffel. Lehet, hogy újdonság, de próbáljuk meg hogyan működik. A szólás szabadságát, a megnyilvánulás szabadságát és az információ áramlását oda-vissza tegyük lehetővé. Így nem fals információk kerülnek az utcára. Talán így a falu is megmozdul, odafigyel, nagyobb létszámmal vesz részt az üléseken, akár indítványokat ad be a továbblépés és fejlődés érdekében.

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Ugyanúgy gondolkodom, mint Dr. Kozma József. Sok munka van és kevesen vagyunk. Fontos, támogatandó dolog a kapcsolattartók bevonása.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Elmondtam a véleményem, rendszer idegennek tartom. Egyébként úgy gondolom, hogy az önkormányzati kapcsolattartók személyében a képviselő-testületnek kellene dönteni.

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Hagyjuk meg ezt a lehetőséget a polgármester asszonynak, hogy ő döntse el azt, hogy kivel szeretne együtt dolgozni, ehhez legyen joga. Ez közös munka.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Az a javaslatom, hogy az önkormányzati kapcsolattartók intézményét ne tartalmazza az SZMSZ.

 

Baltigh Márta polgármester:

Dr. Ecsédi Károly módosító javaslatát felteszem szavazásra.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadja el a módosító javaslatot.

 

Baltigh Márta polgármester:

Galambos György kér szót. Megadja a testület?

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület megadja a szót Galambos Györgynek.

 

 

 

 

Galambos György:

Jó érzéssel tapasztalom, hogy a testület a bizottságokba kívánja áthelyezni a munkát. Hiába olvassuk a meghívókat, az előterjesztéseket nem láttuk. Azt sem hallottam még, hogy a bizottsági ülések is nyilvánosak. Örülök, hogy ez most elhangzott. A bizottságok és a képviselők döntenek, de az emberek legalább véleményt tudnak mondani.

 

Baltigh Márta polgármester:

Sörösné Vincze Terézia kér szót. Megadja a testület?

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület megadja a szót Sörösné Vincze Teréziának.

 

Sörösné Vincze Terézia:

Nagyon sok fiatal kismamával és idősebbekkel beszélgettem, akik nagyon szeretnék, ha lenne egy faluház, közösségi ház, ahol találkozhatnak, kapcsolatot tarthatnak.

 

Baltigh Márta polgármester:

Jelenleg van az önkormányzatnak egy pályázata a kultúrház felújítására, melynek összege kb. 12 millió Ft.- a pályázati pénz. A testület megszavazott hozzá még 4 millió Ft-ot  a belső rendbetételre.

 

Amennyiben az SZMSZ módosítására nincs több javaslat, észrevétel, akkor a módosításokkal együtt felteszem szavazásra az SZMSZ módosítását.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem szavazattal, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2011.(I.26.) rendelete

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

A rendelet hatályos szövege a jkv. 1. sz. mellékletét képezi.

 

 

 1. napirendi pont:                     Sopron-Fertőd Kistérségi Társulási 

Megállapodás felülvizsgálata

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta. Van-e kérdés, észrevétel?

Amennyiben nincs, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2011.(I.18.)K.t.                               H a t á r o z a t a

Sopron-Fertőd Kistérségi Társulási Megállapodás felülvizsgálatáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Sopron-Fertőd Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodását, és annak módosítását a Sopron-Fertőd Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsánál nem kezdeményezi.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. február 1.

 1. napirendi pont:          Meggyesi útra történő behajtási engedélyek kiállításáról

 

Baltigh Márta polgármester:

A Meggyesi úti kerékpárútra sok a kiadott behajtási engedély. A kerékpárosokat is veszélyezteti a sok autó, ezért ezt szabályozni kell. Az út felújítása is sokba kerül.

 

Kovács Pál képviselő:

Meddig szól az engedély?

 

Baltigh Márta polgármester:

A földtulajdonosoknak Újhegy-felsőig, a kint dolgozóknak a Mithrasz szentélyig.

 

Kovács Pál képviselő:

Az probléma lehet, hogy ha történik ott egy baleset.

 

Puskás Csaba képviselő:

Az is baj lesz, ha nem adjuk meg azoknak, akik eddig megkapták. Viszont tavaly ennek az útnak a kátyúzása 1 millió 380 ezer Ft-ba került.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Módosító javaslatom van a „4. pont a képviselő-testületi tagok részére”. Az miért alapozza meg a jogosultságot, hogy valaki képviselő? Amennyiben képviselői tevékenységéből kifolyólag kell oda behajtani, akkor erre ki lenne itt állítva a hivatalban 2 db. Az előterjesztésben is az szerepel, hogy csökkentsük a forgalmat.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A behajtási engedély rendszámra szól.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Én jogosulatlannak érzem.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Mint a Községfejlesztési Bizottság elnökének, sok dolgod lesz ott, azon az úton is.

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Én úgy gondolom, hogy egy települési képviselő Fertőrákos működési területén korlátok nélkül mozoghasson. Ennek gesztus értéke van. Egyikünk sem fog ott nyargalászni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Dr. Ecsédi Károly módosító javaslatát felteszem szavazásra, a 4. pont maradjon ki.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadja el a módosító javaslatot.

 

Akkor most az eredeti határozati javaslatot teszem fel szavazásra.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2011.(I.18.)K.t.                               H a t á r o z a t a

Meggyesi útra történő behajtási engedélyek kiállításáról

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Meggyesi útra való behajtási engedélykérelmek elbírálása során csak az alábbi kérelmezőknek adjon engedélyt:

 

 1. Meggyesi úti bejelentett lakcímmel rendelkezők részére,
 2. Kizárólag a Meggyesi útról megközelíthető ingatlannal rendelkezők részére (vagy ilyen ingatlant bérlők részére), melyet okirattal igazolnak,
 3. Kisvonatot üzemeltető vállalkozók részére,
 4. Képviselő-testületi tagok részére,
 5. Községfejlesztési Bizottság tagjai részére,
 6. Jegyző részére,
 7. Fertőrákosi lakóhellyel rendelkező, Fertőmeggyesen és Ruszton dolgozó személyek részére, akik munkaviszonyukat munkáltatói igazolással igazolják,
 8. Fertőmeggyesen és Ruszton bejegyzett vállalkozás részére, melynek Fertőrákoson van telephelye.

 

Felelős:     Baltigh Márta polgármester

Határidő: folyamatos

 

 

 

 1. napirendi pont:A 2011. évi Közfoglalkoztatási pályázatra való jelentkezés.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta, átadom a szót a jegyző úrnak.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Kolléganőmmel voltunk egy megbeszélésen, melyen a soproni munkaügyi kirendeltség adott erről a projektről tájékoztatást. Rövid és hosszú távú foglalkoztatási lehetőség van. A pályázatot már kiírták, munkaügyi kirendeltség dönt ezekről. Elsősorban azoknak a foglalkoztatása lehetséges, akik eddig RÁT-ot kaptak. Ezt most január 1-től Bérpótló juttatásnak (BPJ) hívják. Jelenleg 5 fő van, aki ezt kapja. Első körben ezeket az embereket próbáljuk bevonni minél nagyobb létszámban. Fel kell ajánlani részükre ezt a lehetőséget. Amennyiben nem fogadják el, akkor a BPJ-re sem lesznek már jogosultak. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat is van. A turisztikai szezonra is megpróbálunk pályázatokat keresni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2011.(I.18.)K.t.                               H a t á r o z a t a

közfoglalkoztatási pályázatról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi szakigazgatási szerve által kiírt közfoglalkoztatási pályázatokra jelentkezzen, és a fertőrákosi bérpótló juttatásban szereplő személyek – lehetőségekhez mérten – minél nagyobb számát vonja be a közfoglalkoztatási programba, melynek az önkormányzatra eső költségeit Fertőrákos Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe tervezze be.

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. február 15., illetve április 29. és szeptember 30.

 

 

 

 1. napirendi pont:          A fertőrákosi Vizimalom kezelésbe és

       használatbavételének kérése

           

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta, átadom a szót a jegyző úrnak.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A Győri Megyei Önkormányzat tulajdonában van. Felvettem a kapcsolatot a vagyongazdálkodási osztállyal. A Ciklámen Tourist szerződését felmondták ez év január 1-től. Szívesen vennék a megkeresésünket, ha használatbavételre, vagy megvételre szeretnénk az ingatlant. Viszont nem volt még értékbecslés, ezért nem tudják, hogy nyílt liciten, vagy milyen módon értékesíthetik. Amennyiben a testület megszavazza a határozati javaslatot, akkor mi elküldjük ezt nekik és értesíteni fognak, ha történik értékbecslés és pályázatot írnak ki. Ez egy távlati terv, nincs is betervezve a költségvetésbe a megvétele. Amennyiben van pénz, akkor lehet erről dönteni. Ez az előterjesztés a kezelésről és a használatba vételről szól.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

A 90-es évektől  ismerem a Vízimalom sorsát. Nagy erőfeszítéseket tettünk, hogy az önkormányzat megkapja a vagyonátadási törvény alapján, de nem sikerült. Azóta az állapota csak romlott. A tulajdonos a kezelési és hasznosítási jogot szívesen átadja, szívesen kötne velünk szerződést. Akarunk-e úgy rákölteni, hogy nem a miénk? Az más lenne, ha valamilyen kedvezményes áron meg tudnánk venni ezt az épületegyüttest és utána különböző pályázati lehetőségeket megkeresve fel tudnánk újítani. Azt nem tartom helyesnek, hogy bérleti szerződés formájában átvegyük a gondot.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Én azt javasolom, hogy ezt a határozati javaslatot fogadja el a testület. El kell indulni valahol. Ennek az épületnek értéke most nincs. A Községfejlesztési Bizottság elnöke hívja össze a bizottságot és találjunk ki valami funkciót. Próbáljunk meg keresni olyan vállalkozót, aki fantáziát lát benne.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Hosszú távú lízingelési konstrukció is felmerült és, ha ráköltünk, akkor tulajdoni hányadot kapunk az épületből. Azt is lehet, hogy az önkormányzat megszerzi, nem költ rá, hanem továbbadja. Leader pályázat is szóba jöhet.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

A közös tulajdonról csak annyit, hogy ne essünk ugyanabba a hibába, mint a Kőfejtőnél. Az legyen egy alapállás, hogy egy jó konstrukcióban, meg kell szerezni a tulajdonjogot.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Ez az első lépés most, utána úgyis újra testületi döntés kell arról, hogy mit csináljunk, hogyan lépjünk tovább.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2011.(I.18.)K.t.                               H a t á r o z a t a

fertőrákosi Vízimalomról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattal, mint tulajdonossal felvegye a kapcsolatot, és kérje a fertőrákosi Vízimalom kezelési és hasznosítási jogainak átadását Fertőrákos Község Önkormányzata részére.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. február 15.

 

 

 

Egyebek:

 

Baltigh Márta polgármester:

Tisztelt képviselők, legyenek szívesek a honlapra a bemutatkozást elküldeni.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

Törvényi kötelezettségünk január végéig a vagyonbevallásunkat ismételten elkészíteni és leadni. Kérem a hivatalt, hogy minden képviselőnek és vagyonbevallásra kötelezetteknek juttassa el. Tisztelettel kérem a képviselőket és vagyonbevallásra kötelezettet, hogy időben adja le, mert aki nem adja le időben, az nem gyakorolhatja a jogait.

 

Ezt követően a testület zárt üléssel folytatja munkáját.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

Baltigh Márta                                                                                          dr. Nagy Attila

polgármester                                                                                                  jegyző

 

 

 

 

 

Dr. Ecsédi Károly                                                                                      Földes Tamás

      hitelesítő                                                                                                  hitelesítő