KT jkv. 2011.02.15

ÖNKORMÁNYZAT
FERTŐRÁKOS

3/2011.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2011. február 15-én 16.00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak:   
6   képviselőből 5 képviselő 
Baltigh Márta polgármester
dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

Baltigh Márta polgármester
Szeretettel köszöntöm Weinbergerné Dr. Zsirai Erzsébetet Sopron képviselőjét, a megjelent képviselőket, bizottsági tagokat és az érdeklődőket. Az ülést megnyitom. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
1 új napirendi pontot vennénk fel napirendre:

Földhasználati jogot alapító szerződés (Fertőrákos 344 hrsz. Kőfejtő) megtárgyalása
Előadó: Baltigh Márta polgármester.

Felteszem szavazásra, hogy a testület felveszi-e napirendre ezt a pontot.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pont felvételét 2 igen, 4 nem szavazattal elutasítja.

Ezt a napirendi pontot a mai napon nem tárgyaljuk.

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:
Arra kérem, a tisztelt képviselő-testületet, hogy hallgassák meg a jegyző urat és a jogtanácsos asszonyt, miért volt szükséges ezt a napirendi pontot napirendre tűzni. Azt el tudom fogadni, hogy a képviselők nincsenek birtokában minden ismeretnek, de ez most sürgősség miatt került a testület elé.

Dr. Nagy Attila jegyző:
Egyeztettünk SMJV jegyzőjével és a jogtanácsos asszonnyal a földhasználati jogot alapító szerződés tartalmáról.. Március 30-ig kell beadni a Kőfejtővel kapcsolatos pályázatot. Addig meg kell lennie a jogerős építési engedélynek, alá kell írni a földhasználati jogot megállapító szerződéseket. Soprontól megkaptuk a szerződéstervezetet, Dr. Horváth Ákossal átnéztük. Bizonyos részeket kifogásoltunk, módosítást kértünk. Sopron polgármestere bizonyos pontokat elfogadott, bizonyos pontokat viszont nem. Az előterjesztésben szereplő 4. számú melléklet tekinthető egyeztetett állapotnak.
A 344 hrsz.- nél nem csak az épület által elfoglalt területre vonatkozna a földhasználati jogot megállapító szerződés, hanem az egész területre.
A 20 millió forintos díj összegének a KSH által megállapított inflációval való növelésének a lehetősége szerepel.
A 345-ös hrsz. esetében a tulajdonviszonyokat kell rendezni. 1994-ben kötött megállapodást a 2 önkormányzat. SMJV 25 évre megkapta a Barlangszínház üzemeltetését, ezért cserébe lemondott a 345 hrsz–on lévő tulajdon részéről. Ez 1994 óta nem került átvezetésre, a Földhivatalban sincs bejegyezve. Ez is rendezve lenne ezzel a szerződéssel.
Valamint telekhatár rendezésre lenne szükség a 344 és 345 hrsz-oknál a projekt megvalósításához, mert a megépítendő parkoló esetén pár száz m2 –t át kellene tenni a 345 hrsz-ből a 344 hrsz-ba. Tulajdoni arányok nem változnának. Nagy jelentőségű döntés ez, de nagyon kevés idő állt a rendelkezésre az egyeztetésre és a döntéshozatalra. Sopronnak is kevés az ideje a projekt megvalósításához.

Weinbergerné Dr. Zsirai Erzsébet SMJV jogtanácsosa:
A pályázat beadásának határideje 2011. március 30. Addig a tervek alapján a műszaki szakmai tartalmat is le kell egyeztetni, illetve egy feltételes közbeszerzési eljárást is el kell indítania a városnak. A műszaki szakmai dokumentációt már a közbeszerzési eljárás előtt le kell egyeztetni. Erre 20 napja van a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek. A beadási dátum előtt 20 nappal el kell indítani az eljárást. Ehhez a tulajdonviszonyok rendezése szükséges. A korábbi 343 hrsz. magántulajdonba kerülése folytán, illetve a permegszüntető végzés, valamint a kisajátítási kérelem és az eredeti állapot visszaállítása jelenleg is még folyamatban van. A jogerős hatósági döntések nem minden esetben érkeztek még meg a földhivatalhoz. A főépítész és a tervező egyeztetett a Nemzeti Parkkal és zöldhatóságokkal is. Ekkor derült ki, hogy ahová áttervezték a fogadóépületet, ott olyan 200 éves növények vannak, melyeknek az élőhelyét nem lehet megbolygatni. A mai napon szállították le az új terveket, ebből hoztam egy példányt. A fogadó épület annyival előbbre kerülne, hogy a parkoló mindenképp érintené a jelenlegi 345 hrsz-ot. Azért, hogy az eljárás zökkenőmentesebb legyen és kevesebb szomszédot érintsen fontos, hogy a 344 hrsz. telekhatára rendezésre kellene kerüljön. SMJV közgyűlésének napirendjére sürgősséggel kerülne be a földhasználati jogot alapító szerződés, ha a fertőrákosi képviselő-testület elfogadja.

Baltigh Márta polgármester
Mikor lesz a közgyűlés?

Weinbergerné Dr. Zsirai Erzsébet SMJV jogtanácsosa:
Február 24-én.

Baltigh Márta polgármester
Akkor jövő héten kedden a bizottságok meg tudnák tárgyalni az előterjesztést. Javaslom, hogy utána pedig hívjunk össze egy rendkívüli testületi ülést és a döntést még Sopron csütörtökön be tudná vinni a közgyűlésére.

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Azt javasolom, hogy Jogi és Ügyrendi, illetve a Pénzügyi Bizottság tárgyalja meg együttes ülésen, ezt még aznap kövesse egy rendkívüli testületi ülés.
Tavaly, december 16-án lerendeződött a kisajátítás ügye, mindenki tudta, hogy március 30. a beadási határidő. Nem az utolsó 2 hétben kell nekifutni egy ilyen horderejű dolognak. Elvárnánk, hogy kellő időben tájékoztatásra kerüljön. Tudomásom szerint a tervezéssel kapcsolatos bejáráson nem volt jelen Fertőrákos megbízottja. Szerintem legalább tájékoztatási szinten részt kellett volna venni a tulajdonosnak, ha már döntése nincs, legalább meghallgathassa, hogy mi történik a saját tulajdonán.

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Nem kis horderejű kérdés, a Községfejlesztési Bizottságnak is kellene tárgyalnia erről.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Községfejlesztési és a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Nincs akadálya. Akkor február 22-én 16.00 órakor bizottsági ülés (Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság együttes ülése) és 18.00 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülés.
Jegyző úr tájékoztatására szeretnék még annyit megjegyezni, hogy nem tudom, miért én szerzek legutoljára a dolgokról információt?

Dr. Nagy Attila jegyző:
Mindenki ma kapta meg az előterjesztést, mert a többfordulós egyeztetés miatt mára készültem el vele. A szűkös határidő miatt néztük át Dr. Horváth Ákossal a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagjával, mivel ő pont itt tartózkodott. Jogilag átnéztük a szerződéstervezetet, ami úgy gondoltunk, azt kivetettünk belőle. Érkezett egy kérés SMJV-től, én elkészítettem az előterjesztést, a döntés a képviselő-testületé.

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Bizottsági ülésre szeretném tudni, hogy hány m2 átírásáról lenne szó a 345 hrsz-ről a 344 hrsz-re.

Weinbergerné Dr. Zsirai Erzsébet SMJV jogtanácsosa:
A földmérő is most tudta prezentálni a változási vázrajzot. 3,5-4 parkoló miatt kerülne sor a változásra.
Azt szeretném kérni, hogy kedden a testület tárgyalja a tulajdonosi hozzájárulás kérdését is a felépítmények tekintetében az építéshatósági eljáráshoz legyenek kedvesek napirendre venni.

Baltigh Márta polgármester
Visszatérnénk a napirendi pontokhoz. Új, 6. napirendi pontként kerülne be a behajtási engedélyek módosítása.
Elfogadja a testület ennek a pontnak a napirendre tűzését?

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pont felvételét 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

Javaslatot teszek a napirendi pontokra:
1. Horváth Mátyás kérelme

Előadó: Baltigh Márta polgármester.
2. Bácser Béláné kérelme

Előadó: Baltigh Márta polgármester.
3. Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény házirendjének fenntartói elfogadásáról.

Előadó: Baltigh Márta polgármester.
4. Előterjesztés a 14/2009. (II. 16.) KT határozat módosításáról.

Előadó: Baltigh Márta polgármester.
5. Előterjesztés a 7/2011. (I. 18.) KT határozat módosításáról.

Előadó: Baltigh Márta polgármester.
6. Előterjesztés az önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetéséről (II. forduló).

Előadó: Baltigh Márta polgármester.
7. Előterjesztés a Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) Ör. módosításáról.

Előadó: Baltigh Márta polgármester.

8. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletről.

Előadó: dr. Nagy Attila jegyző
9. Előterjesztés a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségén kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról.

Előadó: dr. Nagy Attila jegyző
10. Előterjesztés az első lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról szóló rendeletről.

Előadó: Szentesi Ervin alpolgármester
11. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 17/2003.(XII.20.) Ör. módosításáról

Előadó: dr. Nagy Attila jegyző

Zárt ülés
12. Ápolási díjak felülvizsgálata

Előadó: Baltigh Márta polgármester.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontot 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

Tájékoztatom a testületet a lejárt határidejű határozatokról és a fontosabb eseményekről:
–          Az elmúlt testületi ülésen döntöttünk Varga Péter, Dr. Tóka József és ifj. Molnár Jenő kérelméről. A határozatról az értesítést megkapták.
–          Sopron-Fertőd Kistérségi Társulásnak a megállapodással kapcsolatos határozat elküldésre került.
–          Január 19-én levelet küldtünk a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzathoz a Vízimalommal kapcsolatban, 02.10-én kaptunk választ, melyben a Megyei Önkormányzat tájékoztat minket, hogy a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel értékesíteni kívánják a Vízimalmot, az értékbecslés folyamatban van.
–          Közfoglalkoztatási pályázattal kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ által kiosztott szűkös pénzügyi keretek miatt a hosszú távú pályázatra 1 főre, 6 órás munkára áprilistól-decemberig tudunk beadni  pályázatot. A rövid távúnál 3 főre, 4 órás munkára májustól-augusztusig pályázunk.

Események:
–          Január 19-én Sopronban a Vízműben volt megbeszélés ISPA beruházással kapcsolatosan.
–          Január 26-ára hívtuk be az egyesületek képviselőit, találtunk egy pályázatot, ahol egyesületek pályázhatnak, működésre kaphatnak 500.000,-Ft-ot. Meg is bíztunk egy hölgyet a pályázatok megírásával. A négy egyesület közül kettő (a Tűzoltó Egyesület és a Német Dal- és Kultúregyesület) tudta benyújtani a pályázatot, a másik két egyesületnél adminisztrációs gondok vannak.
–          Február 1-én az alpolgármester úrral Hegykőn voltunk megbeszélésen a Fertő tó körüli kerékpárutakkal kapcsolatban.
–          Február 2-án alpolgármester úrral Dr. Fodor Tamás úrnál SMJV polgármesterénél. Kőfejtőről kértünk tájékoztatást, Margitbányai úti kapuról beszéltünk, sajnos a polgármester úr ragaszkodik a kapuhoz. A Fertő tóról is beszéltünk, hogy Fertőrákosnak csak negatív hozama van, forgalom, por stb. A fertőrákosi gyerekek többet fizetnek a belépőért és kérvényezni fogom, hogy a fertőrákosi lakosok a tavat ingyen használhassák.
–          Február 4-én a Mörbisch-i kerékpárút projekttel kapcsolatban volt megbeszélés, melyen a Községfejlesztési Bizottság elnöke Dr. Ecsédi Károly úr is részt vett. 10 %-ot rögtön megkapunk előlegben, ha a pályázat sikeres lesz. Fertőrákos csak abban az esetben lép bele egy ilyen nagy horderejű és költségvetésű pályázatba, ha 100 %-os garanciát kapunk arra, hogy Ausztria részéről is megvalósul. Ígéretet kaptunk, hogy februárban egy háromoldalú megbeszélésre sor kerül.
–          Február 7-én írtunk levelet Fertőrákos-Sopron közötti úthibákkal kapcsolatban. Kaptunk választ: Kidőlt közlekedési táblákat visszaállítják, az úthibákat folyamatosan javítják, a burkolatjelek felfestése a 2011. évi tervükben szerepel, a vezető oszlopok kihelyezését azonban forrás hiány miatt nem tudják elvégezni.
–          Február 9-én Falugyűlést tartottunk a költségvetés főbb számairól tájékoztattuk az érdeklődőket.
–          Február 10-én Dr. Varga Kálmán, a Műemlékek Nemzeti Gondnokságának főigazgatója volt itt a Kastély fejlesztésének tervei kapcsán.
–          Ma kaptam egy telefont a Gazdasági Minisztériumból, érdeklődtek, hogy határon átnyúló fejlesztési elképzelése van-e Fertőrákosnak. Ebben támogatnának. Amennyiben a Mörbisch-i kerékpárút projekt nem valósul meg, akkor állami finanszírozással lesz mód pl. ilyen kerékpárutak megtervezésére. 1-2 éven belül sor kerülhet ezeknek a terveknek a megvalósítására és a megépítést is támogatják.

Amennyiben a beszámolót elfogadják, kérem szavazzanak.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a beszámolót 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

Rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.