KT jkv. 2011.02.15

1. napirendi pont:                             Horváth Mátyás kérelme

Baltigh Márta polgármester:
A Községfejlesztési és a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót az elnök uraknak.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Községfejlesztési Bizottság elnöke:
A Községfejlesztési Bizottság egyetért a beterjesztett határozati javaslattal.

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság is egyetért a határozati javaslattal.

Baltigh Márta polgármester
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2011.(II.15.)K.t.                           H a t á r o z a t a
Horváth Mátyás kérelméről

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fertőrákos, Kőbánya sor 17. számú önkormányzati lakás értékbecslésére egy szakembert bízzon meg. A beérkezett értékbecslést a következő Képviselő-testületi ülésre terjessze elő, ahol a Képviselő-testület meghatározza az ingatlan – jelenlegi bérlők részére történő – eladási árát.

Felelős:           Baltigh Márta polgármester
Határidő:        2011. április 1.