KT jkv. 2011.02.15

2. napirendi pont:                       Bácser Béláné kérelme

Baltigh Márta polgármester:
A Pénzügyi Bizottság és a Jogi és Ügyrendi Bizottság az együttes ülésén megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót az elnök uraknak.

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság egyetért a határozati javaslattal.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyetért a határozati javaslattal.

Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.
Minősített többség szükséges, mert az általános tartalék terhére dönt a testület.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2011.(II.15.)K.t.                           H a t á r o z a t a
gyermektáboroztatásról

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ gyermektáboroztatás anyagi támogatása tárgyában kelt kérelmét, és erre a célra – az általános tartalék terhére – 30.000 Ft-ot, azaz harmincezer forintot állapít meg.
Felhatalmazza a polgármestert az összeg kifizetésére.

Felelős:           Baltigh Márta polgármester
Határidő:        2011. április 1.